ABRAM – LANDLESS and CHILDLESS

In the last post we read of the Lord’s promises to Abram in Genesis Chapter 13. Today we read how he is puzzled because he still has no son. He is about 84 years old and it is 9 years since he left Haran. He has travelled the length of the Promised Land as an alien, been forced south into Egypt to escape famine, he has been saved by God from the Egyptian king, has parted company with his comfort-seeking nephew Lot, and he has experienced warfare (Genesis Chapter 14).

Today we read in Chapter 15 how God encouraged him. As the Lord did with Noah, he makes promise of a personal blessing, but this time he adds to it a great and terrible sworn covenant-declaration of the certain inheritance of his descendants. The land will surely be theirs in the distant future.

*************

Promise of a Son

The Lord, “Since you left Haran I have protected you all the way, and will continue to bless you.”

Abram, “How so? I will die without a son of mine own.”

The Lord, “Not so; I will give you many offspring through your very own son.”

འགོད་པ།   15:1-5

1 དེའི་རྗེས་སུ་ཞལ་གཟིགས་ཀྱི་སྐབས་ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨབ་རམ་ལ་ “ཨབ་རམ། མ་འཇིགས་ཤིག ངས་ཉེན་ཁ་ཐམས་ཅད་ལས་སྐྱོབ་ཆེད་ཀྱི་ཕུབ་ལྟར་ཁྱོད་སྲུང་བར་བྱེད་དེ་བྱ་དགའ་ཆེན་པོ་ཞིག་ཁྱོད་ལ་སྤྲོད་བར་བྱ་” ཞེས་གསུངས།

2 འོན་ཀྱང་ཨབ་རམ་གྱིས་ “ཀྱེ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཡ་ཝེ་ལགས། ང་ལ་ཕྲུ་གུ་གཅིག་ཀྱང་མེད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཁྱེད་ཀྱི་བྱ་དགའ་དེས་ང་ལ་ཕན་ཐོག་མི་ཡོང༌། གྲོང་ཁྱེར་ད་མེ་སེག་ནས་ཡིན་པའི་ཨེ་ལི་ཨེ་ཟེ་ཞེས་པ་དེ་ནི་ངའི་ཤུལ་འཛིན་པ་གཅིག་པུ་དེ་ཡིན།

3 ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་ཕྲུ་གུ་མ་གནང་བས། ངའི་གཡོག་པོའི་ནང་ནས་གཅིག་རྗེས་སུ་ངའི་ཤུལ་འཛིན་པར་འགྱུར་འོང་” ཞེས་ཞུས།

4 འོན་ཀྱང་ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཡང་བསྐྱར་ཨབ་རམ་ལ་ “ཨེ་ལི་ཨེ་ཟེ་ཟེར་བའི་མི་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཤུལ་འཛིན་པར་འགྱུར་མི་ཡོང༌། ཁྱོད་རང་གི་བུ་ཤུལ་འཛིན་པར་འགྱུར་ཡོང་” ཞེས་གསུངས་པ་དང༌།

5 ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ཕྱི་རོལ་དུ་ཁྲིད་དེ་ “ནམ་མཁར་ལྟོས་དང༌། སྐར་མ་རྣམས་རྩི་ཐུབ་ན་རྩིས་ཤིག ཁྱོད་ཀྱི་བུ་རྒྱུད་ཀྱང་སྐར་མ་ལྟར་མང་པོ་འབྱུང་བར་འགྱུར་” ཞེས་གསུངས།

 

Abram’s Faith

“And he believed the Lord, and he counted it to him as righteousness.

འགོད་པ།  15:6 – ཨབ་རམ་གྱིས་ཡ་ཝེ་དཀོན་མཆོག་ལ་དད་པ་བྱས་པས། དེ་ནི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་རྣམ་པར་དག་པའི་མི་ཞིག་ལ་བརྩིས་གནང་ངོ༌།།

God loves a man’s trust; because of Abram’s belief in the Lord’s words, God considered him clean and worthy of salvation (khong rnam par dag pa’i mi zhig la brtsis gnang).

 

Repeated Promise of the Land

འགོད་པ།  15:7 – དེ་ནས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ། བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡའི་ཨུར་ནས་ཁྱོད་ལ་འཁྲིད་དེ་ཡུལ་འདི་སྟེར་མཁན་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ང་རང་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སོ།

 It is the 4th time that the Lord has promised the Land of Canaan to Abram and his descendants.

 

Abraham’s Curiosity

འགོད་པ། 15:8 – འོན་ཀྱང་ཨབ་རམ་གྱིས་ལན་དུ། བླ་ན་མེད་པའི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་དེ་ལྟར་བྱུང་བ་ངས་ཇི་ལྟར་ཤེས་སམ་ཞེས་འདྲི་པས།

 Abram believes God; but it is out of human weakness that he asks God how it will happen when he as yet has no son. (God allows us to say, “I believe; help my unbelief” Mark 9:24)

 

The LORD’s Answer

The Lord did not tell Abram how he would get offspring. Instead he gives Abram news of the delay that his unworthy descendants would experience before they came to Canaan. To Abram and to a few other worthy persons only has God allowed such a glimpse of future history.

 

འགོད་པ། 15:9-21

9ལན་དུ་ཁོང་གིས། ངའི་མདུན་དུ་བ་ཕྱུགས་ལོ་གསུམ་པ་ཞིག་དང། ར་མོ་ལོ་གསུམ་ལོན་པ་གཅིག། ལུག་ལོ་གསུམ་ལོན་པ་གཅིག། ཕུག་རོན་གཅིག་དང་འང་གུ་ཞིག་འཁྱེར་ཤོག་གསུངས་པ་དང་།

10ཨབ་རམ་གྱིས་དེ་རྣམས་དཀོན་མཆོག་གི་རྩར་འཁྱེར་ཡོང་ངོ་། དེ་རྣམས་ཕྱེད་ཀ་བཏུབ་ནས་ཁག་གཉིས་སུ་བཞག་གོ འོན་ཀྱང་བྱ་གཉིས་དེ་མ་བཏུབ་བོ།

11བྱ་རྒོད་རྣམས་ཤ་ཟ་ཕྱིར་བབ་པས། ཨབ་རམ་གྱིས་དེད་དོ།

12ཉི་མ་ནུབ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ་ཨབ་རམ་ལ་གཉིད་ལྗིད་པོ་ཞིག་ཁུག་པ་དང་། འཇིགས་སྣང་ཆེན་པོ་ཞིག་ཁོ་ལ་བྱུང་ངོ་།

13གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་གསུངས་པ། ཁྱོད་ཀྱི་མི་བརྒྱུད་རྣམས་ནི་གཞན་གྱི་ཡུལ་དུ་ཕྱི་མི་རྣམས་འབྱུང་ཡོང་། དེར་ཁོང་ཚོས་བྲན་གཡོག་བྱས་ཏེ་ལོ་ ༤༠༠ བར་ཁོང་ཚོར་དབང་གནོན་བྱེད་ཡོང་།

14འོན་ཀྱང་དེ་རྣམས་ལ་བྲན་གཡོག་ཏུ་འགྱུར་བཅུག་མཁན་མི་རིགས་རྣམས་ལ་ངས་ཉེས་པ་བཏང་བར་བྱ། དེ་ཚོ་ཕྱི་ཡུལ་ནས་ཐོན་སྐབས་ཁོང་ཚོས་རྒྱུ་ནོར་མང་པོ་འཁྱེར་བར་བྱའོ།

15ཁྱོད་རང་ལོ་རྒས་པའི་རྗེས་སུ་ཞི་བདེའི་ནང་ཤི་ནས་དུར་དུ་སྦས་པར་འགྱུར་རོ།

16མི་རབས་བཞིའི་རྗེས་སུ་ཁྱོད་ཀྱི་མི་བརྒྱུད་རྣམས་ས་གནས་འདིར་ཡོང་བར་འགྱུར། གང་ལ་ཟེར་ན། ཨ་མོར་པ་རྣམས་ཀྱི་ལས་ངན་ཐམས་ཅད་མ་སྒྲུབ་བར་དུ་ངས་དེ་ཚོ་ལ་དེད་པར་མི་འགྱུར་གསུངས་སོ།

17ཉི་མ་ནུབ་ནས་མུན་པ་བྱུང་བའི་ཚེ། དེ་མ་ཐག་ཏུ་དུ་བ་ཐོན་བཞིན་མེའི་སྣོད་དང་འབར་བཞིན་པའི་མེ་ལྕེ་ཞིགམཐོང་བ་དང་། སེམས་ཅན་དེ་ཚོའི་ཤའི་དཀྱིལ་ནས་ཕྱིན་ནོ།

18དེ་མ་ཉིད་དུ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨབ་རམ་དང་དམ་བཅའ་མཛད་དེ་ཁོང་གིས་གསུངས་པ། ཨི་ཇིབ་ཀྱི་ས་མཚམས་ནས་ཡུབ་རད་གཙང་པོ་ཆེན་པོའི་བར་དུ་ཡོད་པའི།

19ཀེ་ནེ་པ་དང་། ཀེ་ནེ་ཛི་པ། ཀད་མོ་པ།

20ཧི་ཏི་པ་རྣམས། པེ་རི་ཛི་པ། རེ་ཕ་ཨིམ་པ།

21ཨ་མོར་པ་རྣམས། ཀ་ནན་པ་རྣམས། གྷིར་ག་ཤི་པ་རྣམས། ཡ་བུ་སི་པ་ཚོའི་ཡུལ་དང་བཅས་པ་ངས་ཁྱོད་ཀྱི་རིགས་བརྒྱུད་ལ་སྟེར་རོ༎

 

The Terrible Covenant

See the detail of the correct offering. It took Abram all day; then all he could do was watch that his preparations were not spoiled, and wait for what God would do. Of the two rows, one was for Abram; the other was for Almighty God. He waited until nightfall. Then came both inner darkness and fear.

How would He speak?

When the Lord spoke, it was of the absolute covenantcertainty – not to be disbelieved – of His judgment on disbelieving nations. But then finally, of a future blessing for Abram’s descendants.

Now, what would God do with the offering?

At last it happened. The firepot showed that God accepted Abram’s offerings, and the torch confirmed the covenant between Him and Abram as it passed between the pieces. It was like the sworn oath of One whose promise it is dangerous to doubt.

 

What the Lord Foretold

  1. For 400 years Abram’s descendants would be aliens (gnas gyar pa) and slaves in a foreign land (not Canaan).
  2. God would then bring them out with great booty, and punish their slave master
  3. They would be given the land of Canaan when its inhabitants had finally become wicked beyond all repentance; they also would then be ready for God’s punishment.
  4. As for Abram he would die after many more years, be buried honourably, and join his fathers in the peaceful place of waiting.

*************

Footnote

However, Abram remains without a son. In future posts we will learn how his and Sarai’s faith continue to be tested. Read on to find what happens.

Dear Believers in Jesus Christ, the faith of Abram is a picture to instruct and bless us: Just as Abram had to trust the Lord for a future blessing that he could not see, so we too must trust the words of Jesus (John 6:68; 11:25; 12:44-50) for unfading life in heaven.

The Jewish people are human descendants of Abram, but those who have faith like Abram’s are the blessed spiritual descendants of Abram (Galatians 3:7-9).

map promised land