JACOB STEALS THE BLESSING FROM ESAU

“By faith Isaac invoked future blessings on Jacob and Esau” (Hebrews 11:20)

ཡ་ཧུ་དཱ་པ། 11:20  – དད་པའི་སྒོ་ནས་མེས་པོ་ཨི་སཱག་གིས་མ་འོངས་པའི་དོན་ལ་བལྟས་ཏེ་ཁོང་གི་བུ་ཡ་ཀོབ་དང་ཨེ་སའུ་གཉིས་ལ་བྱིན་རླབས་གནང༌།

 Isaac, Rebekah and their twin sons Esau and Jacob have been living in tent encampments with their servants and herdsmen in the SW of the Promised Land. After moving from well to well to avoid fighting for water with local herdsmen, they have now been settled for some time at Beersheba.

Last time we read how Jacob grasped (‘jus) Esau’s birthright. Now, Isaac being old and blind, the time has come for him to give his final blessing to Esau the first-born son.

**************

Isaac Sends Esau to Hunt Game

བཀོད་པ 27:1-4

1ད་ཨི་སཱག་རྒས་ཏེ་མིག་གི་ནུས་པ་ཉམས་ནས་ལོང་བར་འགྱུར་བ་དང་། རང་གི་བུ་རྒན་པ་ཨེ་སའོ་ལ་འབོད་ཅིང་ཁོ་ལ།

ངའི་བུ། ཨེ་སའོས། ལགས་ང་འདིར་ཡོད་ཅེས་ཞུས་སོ།

2ཨི་སཱག་གིས་བལྟོས་ཤིག་ང་རྒས་ཡོད་པ་དང་མགྱོགས་པོ་ཤི་གྲབ་ཡོད།

3ད་ཁྱོད་ཀྱི་མདའ་གཞུ་དེ་འཁྱེར་ནས་ནགས་ཀྱི་ནང་དུ་སོང་ཏེ་ངའི་ཆེད་དུ་རི་དྭགས་ཤིག་འཁྱེར་ཤོག

4ངས་ཟ་འདོད་པས་ཁ་ཟས་དེ་བཟོས་ནས་ངའི་རྩར་འཁྱེར་ཤོག། ངས་ཁ་ཟས་དེ་ཟ་བའི་རྗེས་སུ་ང་མ་ཤི་བའི་སྔོན་དུ་ངའི་བྱིན་རླབས་མཐའ་མ་དེ་སྤྲད་པར་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་སོ།

So Esau goes off. And Rebekah, who had been listening, tells Jacob. She had thought of a very cunning (g.yo chen po) way of deceiving Isaac to get the blessing for him instead of Esau.

And Jacob, who wanted the power of the blessing, agrees to the plan.

 

The Meaning of a Blessing

The blessing of a father before he died would be given to his oldest son. It was like a prophecy which all who heard it expected to be fulfilled, as if God Himself were speaking through the father’s lips.

 

Isaac is Deceived by Trickery (zol sbyor bslu brid)

བཀོད་པ 27:5-40

5ཨི་སཱག་གིས་ཨེ་སའོ་མཉམ་དུ་གཏམ་བཤད་པའི་སྐབས་རེ་བྷེ་ཀས་ཉན་ནས་བསྡད་ཡོད་དོ། དེར་བརྟེན་ཨེ་སའོས་རི་དྭགས་བསད་ཕྱིར་སོང་བའི་སྐབས་སུ།

6མོས་ཡ་ཀོབ་ལ་འབོད་ནས་ཁོ་ལ་སྨྲས་པ། ཁྱོད་ཀྱི་ཕས་ཨེ་སའོ་ལ།

7རི་དྭགས་ཤིག་བསད་ནས་ཁ་ཟས་བཟོས་པའི་བཀའ་གནང་སོང་། དེ་ཟ་བའི་རྗེས་སུ་ང་མ་ཤི་སྔོན་དུ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མདུན་དུ་བྱིན་རླབས་སྟེར་བར་བྱ་ཟེར་བ་ངས་ཐོས་བྱུང་།

8ད་ངའི་བུ་ངའི་གཏམ་ལ་ཉོན་ཞིག་དང་། ངས་སྨྲས་པ་ལྟར་བྱོས་ཤིག།

9སོང་ནས་ཁྱུའི་ནང་ནས་ར་གཞོན་པ་རྒྱགས་པ་གཉིས་འཁྲིད་ཤོག་དང་། ངས་ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་ལ་འདོད་པའི་ཁ་ཟས་བཙོས་ནས་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན།

10ཁ་ཟས་དེ་ཁྱོད་ཀྱིས་ཕ་ལ་འཁྱེར་ནས་སྤྲོད་ཅིག་དང་། ཁོང་གི་ཟས་ནས་མ་གྲོངས་པའི་སྔོན་དུ་ཁྱོད་ལ་བྱིན་རླབས་གནང་ཡོང་ཞེས་ལབ་བོ།

11འོན་ཀྱང་ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་མ་ལ། ཨེ་སའོ་ནི་སྤུ་ཅན་ཡིན་པ་ཁྱེད་ཀྱིསཤེས་ཀྱི་ཡོད། ངའི་ལུས་ནི་འཇམ་པོ་ཡིན།

12གལ་ཏེ་ངའི་ཡབ་ཀྱིས་ང་ལ་འཆང་ན་ང་མགོ་བསྐོར་མཁན་དུ་འགྱུར་ཏེ། བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་ང་ལ་དམོད་པ་ཞིག་འཕོག་ཡོང་ཞེས་སྨྲས་སོ།

13མས་ལན་དུ་ཁོ་ལ། ཁྱོད་ལ་འཕོག་པའི་དམོད་པ་དེ་ང་ལ་འཕོག་པར་ཤོག་ཅིག ད་ངས་ལབ་པ་ལྟར་ཁྱོད་སོང་སྟེ་ར་ལེགས་པ་གཉིས་བསད་དེ་འཁྱེར་ཤོག

14དེར་བརྟེན་ཁོ་སོང་ནས་ར་བསད་དེ་ཤ་དེ་མ་ལ་སྤྲད་པ་དང་། ཨ་མས་ཕ་ལ་དགའ་བའི་ཁ་ཟས་ཞིམ་པོ་ཞིག་བཟོས་སོ།

15ཨ་མས་ནང་ལ་བཞག་ཡོད་པའི་ཨེ་སའོའི་གོས་ལེགས་པ་ཞིག་ཡ་ཀོབ་ལ་བསྐོན་སྟེ།

16རའི་ལྤགས་པ་ཞིག་ཁོའིལག་པ་དང་མཇིང་པར་བཏུམས་ནས།

17ཨ་མས་ཁ་ཟས་ཞིམ་པོ་དེ་དང་མཉམ་དུ་བསྲེག་པས་བག་ལེབ་དེ་ཁོ་ལ་སྤྲད་དོ།

18དེ་ནས་ཡ་ཀོབ་རང་གི་ཕའི་རྩར་སོང་ནས་ཕ་ལ། ངའི་ཡབ་ལགས་ཞུས་པ་དང་། ཕས་ཁོ་ལ། བུ་ཁྱོད་རྒན་པ་ཡིན་ནམ་ཡང་ན་ཆུང་བ་དེ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲིས་པས།

19ཡ་ཀོབ་ཀྱིས། ང་ཁྱེད་ཀྱི་བུ་རྒན་པ་ཨེ་སའོ་ཡིན། ཁྱེད་ཀྱི་གསུངས་པ་ལྟར་ངས་བྱས་ཡོད་པས། ད་ཁྱེད་བཞེངས་ཏེ་ངས་ཁྱེད་རང་གི་ཆེད་དུ་འཁྱེར་ཡོང་བའི་ཤ་དེ་བཞེས་ནས་ང་ལ་བྱིན་རླབས་གནང་ཞིག་ཅེས་ཞུས་པས།

20ཕ་ཨི་སཱག་གིས། བུ་ཁྱོད་ལ་འདི་ཙམ་མགྱོགས་པོ་ཞིག་ཇི་ལྟར་རི་དྭགས་ཐོབ་ཅེས་དྲིས་པས།

ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་ལན་དུ། ཁྱེད་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་རོགས་གནང་བར་མཛད་དོ་ཞེས་ཞུས་སོ།

21ཨི་སཱག་གིས་ཡ་ཀོབ་ལ། ཁྱོད་ངའི་ཉེ་བར་ཤོག་ཅིག་དང་། ཁྱོད་ཨེ་སའོ་ཡིན་མིན་ངས་འཆང་བར་བྱ་ཞེས་གསུངས་པ་དང་།

22ཡ་ཀོབ་ཕའི་ཉེ་བར་སོང་ཏེ་ཨི་སཱག་གིས་འཆང་བས། ཁྱོད་ཀྱི་སྐད་ནི་ཡ་ཀོབ་ཀྱི་སྐད་ལྟར་འདྲ་བས་ལག་པ་ནི་ཨེ་སའོའི་ལག་པ་ལྟར་འདྲ་ཞེས་གསུངས་སོ།

23འོན་ཀྱང་ཁོ་ཡ་ཀོབ་ཡིན་པ་ཁོང་གི་ངོ་མ་ཤེས་སོ། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁོའི་ལག་པ་ནི་སྤུ་ཅན་ཨེ་སའོའི་ལག་པ་ལྟར་ཡོད་པའོ། ཁོང་གིས་བྱིན་རླབས་སྤྲད་གྲབ་སྐབས་སུ།

24ཡང་སྐྱར་ཁྱོད་བདེན་པར་ཨེ་སའོ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲིས་པས། ཁོས་ང་ཨེ་སའོ་ཡིན་ཞེས་ལན་རྒྱབ་བོ།

25དེ་ནས་ཨི་སཱག་གིས། ཁོ་ལ། ཁྱོད་ཀྱིས་ངའི་དོན་དུ་ཤ་ཕྲན་བུའི་ཞིག་འཁྱེར་ཤོག ངས་དེ་ལས་ཟས་པའི་རྗེས་སུ་ཁྱོད་ལ་བྱིན་གྱིས་རླབས་པར་བྱ་ཞེས་གསུངས་སོ། ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་རང་གི་ཡབ་ལ་ཤ་དང་རྒུན་ཆང་ཡང་ཕུལ་ལོ།

26དེ་ནས་ཨི་སཱག་གིས་ཡ་ཀོབ་ལ། བུ་ཁྱོད་ངའི་ཉེ་བར་ཡོང་ནས་འོ་བྱེད་ཅིག་གསུངས་པ་དང་།

27ཁོ་ཉེ་བར་ཡོང་ནས་འོ་བྱས་པས། ཕས་ཁོའི་གོས་ཀྱི་དྲི་མ་བསྣུམས་ཏེ་ཁོ་ལ་བྱིན་རླབས་གནང་ཞིང། ངའི་བུའི་དྲི་ཞིམ་ནི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་བྱིན་གྱིས་རླབས་པའི་ཞིང་གི་དྲི་ཞིམ་དང་འདྲའོ།

28དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱོད་ལ་ནམ་མཁའ་ནས་ཟིལ་པ་གནང་ཞིང་། ཞིང་ནི་ས་ལུད་འཛོམ་པོ་བྱུང་བར་ཤོག། འབྲུ་དང་རྒུན་ཆང་མང་པོ་གནང་བར་ཤོག

29མི་རིགས་མང་པོས་ཁྱོད་ཀྱི་གཡོག་བྱེད་དེ་ཁྱོད་ལ་མགོ་སྒུར་བར་ཤོག ཁྱོད་ཀྱི་སྤུན་རྣམས་ཀྱི་ནང་ནས་ཁྱོད་གཙོ་བོར་འགྱུར་ཏེ། ཨ་མའི་བུ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྱོད་ལ་གུས་འདུད་བྱེད་པར་ཤོག ཁྱོད་ལ་དམོད་པ་གཏོང་མཁན་རྣམས་ལ་དམོད་པ་ཕོག་སྟེ་བྱིན་རླབས་གཏོང་མཁན་རྣམས་ལ་བྱིན་གྱིས་རླབས་པར་ཤོག་ཅེས་གསུངས་སོ༎

30ཨི་སཱག་གིས་བྱིན་རླབས་དེ་དག་ཡ་ཀོབ་ལ་གནང་ཚར་བའི་རྗེས་སུ། ཡ་ཀོབ་ཐོན་མ་ཐག་ཏུ་ཁོའི་ཨ་ཇོ་རྒན་པ་ཨེ་སའོས་རི་དྭགས་བསད་དེ་ལོག་འོང་ངོ་།

31ཁོས་ཀྱང་ཁ་ཟས་ཞིམ་པོ་ཞིག་བཟོས་ཏེ་རང་གི་ཕ་ལ་འཁྱེར་ཡོང་ནས། ངའི་པ་ལགས། ད་ཁྱེད་རང་བཞེངས་ཏེ་ངས་བཟོས་པའི་ཁ་ཟས་བཞེས་པའི་རྗེས་སུ་ང་ལ་བྱིན་རླབས་གནོང་ཞིག་ཞུས་པ་དང་།

32ཁྱོད་སུ་ཡིན་ནམ་ཞེས་ཨི་སཱག་གིས་དྲིས་པས། ང་ཁྱེད་ཀྱི་བུ་རྒན་པ་ཨེ་སའོ་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་།

33ཨི་སཱག་ལུས་འདར་ཞིང་། རི་དྭགས་ཤིག་བསད་ནས་ང་ལ་སྟེར་བའི་མི་དེ་སུ་ཡིན་ནམ། ཁྱོད་མ་ཡོང་བའི་སྔོན་དུ་ཁོས་སྤྲད་པའི་ཁ་ཟས་ཟས་ནས་ངས་ཁོ་ལ་མཐའ་མའི་བྱིན་རླབས་དེ་སྤྲད་ཚར་བས། དེར་བརྟེན་དེ་ནི་རྒྱུན་དུ་ཁོ་ལ་བདག་པ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སོ།

34ཨེ་སའོས་དེ་ཐོས་པའི་རྗེས་སུ་ཤིན་ཏུ་ངུས་ཤིང་ཕ་ལ། ང་ལའང་བྱིན་རླབས་ཤིག་གནང་རོགས་ཞུས་པས།

35ཨི་སཱག་གིས་ཁོ་ལ། ཁྱོད་ཀྱི་སྤུན་ཡོང་ནས་ང་ལ་མགོ་བསྐོར་བཏང་ཞིང་ཁྱོད་ཀྱི་བྱིན་རླབས་ཚང་མ་འཕྲོག་སོང་ཞེས་གསུངས་སོ།

36དེ་ནས་ཨེ་སའོས། ཁོས་ང་ལ་ལན་གཉིས་མགོ་བསྐོར་བཏང་བས་ཁོའི་མིང་བདེན་པར་ཡ་ཀོབ་ཡིན། དང་པོ་ཁོས་ངའི་སྔོན་སྐྱེས་ཀྱི་ཐོབ་ཐང་འཁྱེར་བ་དང་། ད་ངའི་བྱིན་རླབས་ཡང་འཁྱེར་རོ། ད་དུང་ཡང་ངའི་ཕྱིར་བྱིན་རླབས་ཤིག་མེད་དམ་ཞེས་དྲིས་པས།

37ཨི་སཱག་གིས་ལན་དུ། ངས་ཁོ་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་དཔོན་པོ་བྱེད་པར་བསྐོས་ཏེ་སྤུན་ཐམས་ཅད་ཁོའི་གཡོག་ཏུ་བཏང་ངོ་། ངས་ཁོ་ལ་འབྲུ་དང་རྒུན་ཆང་སྤྲད་པ་ཡིན། ད་ཁྱོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ངས་གང་ཡང་བྱེད་མི་ཐུབ་ཅེས་་གསུངས་སོ།

38འོན་ཀྱང་ཨེ་སའོས་མུ་མཐུད་ནས་ཕ་ལ་ཞུ་བ་ཕུལ་ནས་ཁྱེད་ལ་བྱིན་རླབས་གཅིག་ཀྱང་མེད་དམ། ང་ལ་ཡང་བྱིན་རླབས་ཤིག་གནང་རོགས་ཤེས་ངུ་འགོ་ཚུགས་སོ།

39དེ་ནས་ཕ་ཨི་སཱག་གིས་ཁོ་ལ། ནམ་མཁའི་ཟིལ་པ་ཁྱོད་ལ་ཐོབ་མི་ཡོང་། ཁྱོད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ས་ལུད་འཛོམས་པོ་བྱུང་མི་ཡོང་།

40ཁྱོད་ནི་རལ་གྲིའི་སྟོབས་ཀྱིས་འཚོ་བར་བྱ། ཁྱོད་སྤུན་གྱི་གཡོག་པོ་འགྱུར་བར་བྱ། འོན་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱི་ངོ་ལོག་བྱེད་པ་དང་ཁོའི་དབང་ནས་བྲལ་བར་འགྱུར་ཞེས་གསུངས་སོ།

The plan succeeded, and Jacob received a blessing like that promised by God to his grandfather Abraham, a blessing for other people and nations to take notice of.

As for Esau (Edom – Gen 25:30), he received a blessing that was suited to his character. See footnotes.

 

Esau’s Fury, Jacob’s Escape

བཀོད་པ 27:41-46

41ཕས་ཡ་ཀོབ་ལ་བྱིན་རླབས་སྤྲད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཨེ་སའོས་ཡ་ཀོབ་ལ་སྡང་པོ་བྱས་སོ། ཕ་གྲོངས་པའི་མྱ་ངན་གྱི་ཉིན་མོ་དེ་ཉེ་བར་ཡོད་པ་དང་། དེའི་རྗེས་སུ་ངས་ཡ་ཀོབ་ལ་གསོད་པར་བྱ་ཞེས་བསམ་མོ།

42འོན་ཀྱང་ཨེ་སའོས་འཆར་གཞིའི་སྐོར་ལ་རེ་བྷེ་ཀས་ཐོས་མ་ཐག་ཏུ་མོས་ཡ་ཀོབ་འབོད་ཅིང་ཁོ་ལ། ཁྱོད་ཀྱི་ཨ་ཇོ་ཨེ་སའོས་ཁྱོད་ལ་བསད་ནས་དགྲ་ཤ་ལེན་པའི་འཆར་གཞི་བྱེད་བཞིན་ཡོད་པས།

43ད་བུ་ངའི་གཏམ་ལ་ཉོན་ཞིག། ད་ཁྱོད་མྱུར་དུ་ཡུལ་ཧ་རན་དུ་ངའི་ཨ་ཇོ་ལ་བན་གྱི་རྩར་སོང་ཞིག

44ཨ་ཇོ་ཨེ་སའོའི་ཁོང་ཁྲོ་མ་ཞི་བར་དུ་དེར་སྡོད་ཅིག

45ཁྱོད་ཀྱི་གང་བྱས་པའི་སྐོར་ཨེ་སའོས་བརྗེད་པའི་རྗེས་སུ་ངས་ཁྱོད་ལ་འབོད་དུ་བཏང་ཡོང་། ངས་ཅིའི་ཕྱིར་ངའི་བུ་གཉིས་ཀར་ཉིན་གཅིག་རང་ལ་བློས་གཏོང་ངམ་༎

46རེ་བྷེ་ཀས་ཨི་སཱག་ལ། ཨེ་སའོ་ཕྱི་རྒྱལ་བའི་ཧི་ཏི་པའི་ཆུང་མ་རྣམས་དང་ཞེན་པ་ལོག་ནས་ཐང་ཆད་ཡོད། གལ་སྲིད་ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་ཀྱང་ཧི་ཏི་པའི་བུ་མོ་དང་ཆང་ས་བརྒྱབ་ན་ང་ཤི་ན་ཡང་སྒྲིགས་ཤེས་སྨྲས་སོ༎

Rebekah thinks of a clever way of making Isaac think he should send Jacob away to find a wife from among her relatives who believed in the LORD. She does so by complaining about Esau’s two Canaanite wives.

**************

Footnotes

Isaac gave his blessing in faith (Gen 27:28, 29 and 28:3, 4); so the blessing for each son found certain fulfilment. For God had allowed Isaac to be deceived, and His purposes for Abraham’s descendants were achieved through Jacob whom He had chosen (Isaiah 44:1-5), and not through Esau, whose inheritance was different.

Genesis Chapter 36 tells how Esau allied himself to powerful chiefs in the neighbouring dry mountainous country of Seir; this he did by making a third marriage with the daughter of one of the principal men there.

Next time we shall read how Jacob is sent far off to find a wife. He will be safe. He will marry. And he will eventually return to face Esau.

But before meeting Esau he will be converted to faith.

“Many are the plans in the mind of a man, but it is the purpose of the LORD that will stand” (Proverbs 19:21)

 ལེགས་བཤད 19:21མི་ཚོས་འཆར་གཞི་འདྲ་མིན་མང་པོ་བཀོད་པར་བྱེད་དོ། འོན་ཀྱང་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་དགོངས་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ།