གསུང་མགུར 42 – Psalm 42

གསུང་མགུར 42 – Psalm 42

1  ཤ་མོ་སྐོམ་ནས་གྲོག་ཆུ་འཚོལ་བ་ལྟར།  ང་ཡང་སྐོམ་ནས་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་འཚོལ་ལོ།

2  ང་གསོན་པོའི་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ཀྱི་ཕྱིར་དུ་སྐོམ་ནས་ཡོད།

ང་ནི་ཁྱེད་དྲུང་བསྙེན་བཀུར་བྱེད་པར་ནམ་སླེབས་ཐུབ།

3  ང་ཡི་མིག་ཆུ་ཉིན་མཚན་གཉིས་ཀ་ལ།  ང་ཡི་ཁ་ཟས་གཅིག་པུར་འགྱུར་ནས་ཡོད།

དེ་ཚོས་ཁྱོད་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་གང་དུ་ཡོད།  དགྲ་བོས་ང་ལ་རྒྱུན་དུ་དེ་ལྟར་བརྗོད།

4  ང་ནི་མི་ཚོགས་མཉམ་དུ་འགྲོ་བའི་སྐབས།  དགའ་སྤྲོར་བསྟོད་པའི་དབྱངས་ཀྱི་འགོ་བྱེད་ནས།

དེ་ཚོའི་སྣེ་འཁྲིད་མཆོད་ཁང་ནང་དུ་འགྲོ།  དེ་རྣམས་དྲན་དུས་ང་ཡི་སེམས་ནི་ཆགས་བཞིན་འདུག།

5  ཀྱེ་ངའི་སེམས་ཉིད་ཁྱོད་ནི་ཅི་ལ་ཕམ།  ང་ཡི་ཁོག་ནང་ཅིའི་ཕྱིར་འཁྲུགས་པ་ཡིན།

ང་ནི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནང་རེ་བཅོལ་ཞུས།  ང་ནི་སླར་ཡང་ཁོང་ལ་བསྟོད་རྒྱུ་ཡིན།

ཁོང་ནི་ང་ཡི་སྐྱབས་མགོན་དཀོན་མཆོག་ཡིན།

6  ང་ཡི་སེམས་ཉིད་ཅི་ལ་ཆགས་པ་ཡིན།  དེའི་ཕྱིར་ང་ནི་ཡོར་དན་གྱི་ཡུལ་ནས།

ཧར་མོན་མི་སར་རི་ནས་ཁྱེད་དྲན་ནོ།

7  ཁྱེད་ཀྱིས་ཆུ་འཕྱར་དེ་ཡི་སྐད་ཐོས་ནས།  གཏིང་ཟབ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བོས་ཀྱི་འདུག།

རྦ་རླབ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་ཀས་ང་འགེབས་ཡོད།

8  ཉིན་མོར་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས།  ཁོང་གི་རྒྱུན་ལྡན་ཐུགས་བརྩེ་སྟོན་གནང་ཤོག།

དེའི་རྐྱེན་ང་ཡི་མཚན་མོ་མགུར་མ་བླངས།  ང་ཡིས་སྲོག་གི་དཀོན་མཆོག་ལ་སྨོན་ལམ་འདེབས།

9  ང་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་མཁན་དཀོན་མཆོག་ལགས།  ཅིའི་ཕྱིར་ཁྱེད་ཀྱི་ང་ལ་བརྗེད་པ་གནང་།

དགྲ་བོས་ང་ལ་མནར་གཅོད་བཏང་བས་རྐྱེན།  ང་ཡིས་ཅིའི་ཕྱིར་མྱོང་དགོས་སམ།

10  དེ་ཚོས་འཕྱ་གཏམ་གྱིས་ང་ཡི་རུ་པ་རྣམས་གཅོག།

ཁྱོད་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་གང་དུ་ཡོད་ཟེར་བརྙས་བཅོས་བྱེད།

11  ཀྱེ་ངའི་སེམས་ཉིད་ཁྱོད་ནི་ཅི་ལ་ཕམ།  ང་ཡི་ཁོག་ནང་ཅིའི་ཕྱིར་འཁྲུགས་པ་ཡིན།

ང་ནི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནང་རེ་བཅོལ་ཞུས།  ང་ནི་སླར་ཡང་ཁོང་ལ་བསྟོད་རྒྱུ་ཡིན།

ཁོང་ནི་ང་ཡི་སྐྱབས་མགོན་དཀོན་མཆོག་ཡིན༎

 

1 As a deer pants for flowing streams, so pants my soul for you, O God.

2 My soul thirsts for God, for the living God. When shall I come and appear before God?

3 My tears have been my food day and night, while they say to me all the day long, “Where is your God?”

4 These things I remember, as I pour out my soul: how I would go with the throng and lead them in procession to the house of God with glad shouts and songs of praise, a multitude keeping festival.

5 Why are you cast down, O my soul, and why are you in turmoil within me? Hope in God; for I shall again praise him, my salvation 6and my God. My soul is cast down within me; therefore I remember you from the land of Jordan and of Hermon, from Mount Mizar.

7 Deep calls to deep at the roar of your waterfalls; all your breakers and your waves have gone over me.

8 By day the Lord commands his steadfast love, and at night his song is with me, a prayer to the God of my life.

9 I say to God, my rock: “Why have you forgotten me? Why do I go mourning because of the oppression of the enemy?”

10 As with a deadly wound in my bones, my adversaries taunt me, while they say to me all the day long, “Where is your God?”

11 Why are you cast down, O my soul, and why are you in turmoil within me? Hope in God; for I shall again praise him, my salvation and my God.