གསུང་མགུར 49 – Psalm 49

གསུང་མགུར 49 – Psalm 49

1  ཁྱོད་ཚོ་མི་ཚང་མས་འདིར་ཉོན་ཞིག།  འཇིག་རྟེན་འདིར་སྡོད་མཁན་ཚང་མས་ཉོན་ཞིག།

2  མཆོག་དམན་གཉིས་དང་ཕྱུག་དབྱུལ་བཅས་པར་ཉོན།

3  ང་ཡི་ཁ་ནས་ཤེས་རབ་གཏམ་གླེང་བྱ།  ང་ཡི་བསམ་ཚུལ་དེ་ནི་དོན་ཟབ་འགྱུར།

4  ང་ནི་གཏམ་དཔེ་ཕྱོགས་སུ་དོ་སྣང་གྱིས་བཞིན་ཡོད།  པི་ཝང་བཏང་ནས་དེའི་དོན་བཏོན་པར་གྱིས།

5-6  ཉེན་ཁའི་དུས་སུ་དགྲ་བོས་ང་ལ་མཐའ་ནས་བསྐོར་བའི་སྐབས།

མི་ངན་རང་གི་ནོར་ལ་བློས་བཅོལ་ནས།  རྒྱུ་ནོར་དེ་ཡིས་སྦོར་ཤོབ་བཤད་མཁན་ལས་ང་མི་འཇིགས།

7  མི་ཡི་རང་ཉིད་ནམ་ཡང་སྐྱབས་མི་ཐུབ།  ཁོ་ཡིས་དཀོན་མཆོག་ལ་རང་གི་སྲོག་རིན་ཕུལ་མི་ཐུབ།

8  གང་ལ་ཟེར་ན་མི་ཡི་སྲོག་ནི་རིན་ཐང་ཆེ།  བླུ་རིན་དེ་ཡི་ནམ་ཡང་འདང་མི་ཐུབ།

9  དེ་ཡི་དུར་ལས་ཁོ་ལ་སྐྱབས་མི་ཐུབ་པ་དང།  རྒྱུན་གྱི་ཆེད་དུ་ཁོ་ལ་གསོན་པོ་བཞག་མི་ཐུབ།

10  ཤེས་རབ་ཅན་རྣམས་འཆི་བ་ཚང་མས་མཐོང་།  གླེན་པ་དང་ནི་ལྐུག་པ་རྣམས་ཀྱང་འཇིག་པ་མཐོང་།

དེ་ཚོའི་ནོར་རྣམས་རིགས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆེད་དུ་འཇོག།

11  དུས་ཅིག་ལ་དེ་ཚོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་ས་ཞིང་རྣམས་བདག་པར་བྱས་ན་ཡང།

དེ་ཚོའི་དུར་ནི་བརྟན་དུ་རང་ཁྱིམ་འགྱུར། དེ་ཚོ་བརྟན་དུ་དེ་རུ་གནས།

12  མི་ཡི་རླབས་ཆེན་གྱིས་ནི་ཁོ་ལ་འཆི་བར་སྐྱབས་མི་ཐུབ།  དེ་ཚོ་དུད་འགྲོ་ལྟ་བུ་འཆི་བར་འགྱུར།

13  རང་ལ་བློ་བཅོལ་བྱེད་མི་རྣམས་ལ་ཅི་བྱུང་ཡོང།  རང་གི་ནོར་ལ་འདོད་པ་ཁེངས་པ་ཚོའི་བྱུས་ཉེས་ལ་ལྟོས།

14  འཆི་བའི་དུས་སུ་ལུག་བཞིན་དུ་འཆི།  འཆི་བས་དེ་ཚོར་རྫི་བོ་བྱེད་པར་འགྱུར།

དྲང་བདེན་ཚོས་ནི་དེ་ཚོའི་ཐོག་རྒྱལ་བར་འགྱུར།  དེ་ཚོའི་གཟུགས་ནི་གཤིན་ཡུལ་དུ།

རང་གི་ཁྱིམ་ནས་ཐག་རིང་རུལ་ནས་འགྲོ།

15  འོན་ཀྱང་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ཐར་པ་གནང་།  ང་ལ་ཁོང་གིས་འཆི་བའི་སྟོབས་ལས་སྐྱབས།

16  སུ་ཞིག་ཕྱུག་པོར་འགྱུར་ནས་དེའི་རྒྱུ་ནོར།  གོང་འཕེལ་བྱུང་དུས་ཁྱེད་རང་སེམས་མ་འཁྲུགས།

17  ཁོ་ནི་འཆི་སྐབས་ནོར་ནི་རང་མཉམ་འཁྱེར་མི་ཐུབ། ནོར་དེ་ཁོ་ཡིས་དུར་དུ་འཁྱེར་མི་འགྱུར།

18  མི་ཡི་རང་གི་མི་ཚེར་ཚིམས་གྱུར་ཡང་།  བསྟོད་བསྔགས་དང་ནི་ཆེས་བསྟོད་ཐོབ་ན་ཡང་།

19  འཆི་ཁར་ཁོ་ནི་རང་གི་མེས་པོ་མཉམ་་དུ་འགྲོ།  དེ་རུ་རྒྱུན་དུ་མུ་མཐུད་མུན་གནས་པར་འགྱུར།

20  མི་ཡི་སྙན་གྲགས་དེ་ཡིས་ཁོ་ལ་ནི། འཆི་བ་དེ་ནས་སྐྱོབ་མི་ཐུབ།

ཁོ་ནི་དུད་འགྲོ་ལྟ་བུར་འཆི་དགོས་སོ༎

 

 

1 Hear this, all peoples! Give ear, all inhabitants of the world, 2 both low and high, rich and poor together!

3 My mouth shall speak wisdom; the meditation of my heart shall be understanding.

4 I will incline my ear to a proverb; I will solve my riddle to the music of the lyre.

5 Why should I fear in times of trouble, when the iniquity of those who cheat me surrounds me, 6 those who trust in their wealth and boast of the abundance of their riches?

7 Truly no man can ransom another, or give to God the price of his life, 8 for the ransom of their life is costly and can never suffice, 9 that he should live on forever and never see the pit.

10 For he sees that even the wise die; the fool and the stupid alike must perish and leave their wealth to others.

11 Their graves are their homes forever, their dwelling places to all generations, though they called lands by their own names.

12 Man in his pomp will not remain; he is like the beasts that perish.

13 This is the path of those who have foolish confidence; yet after them people approve of their boasts. Selah

14 Like sheep they are appointed for Sheol; death shall be their shepherd, and the upright shall rule over them in the morning. Their form shall be consumed in Sheol, with no place to dwell.

15 But God will ransom my soul from the power of Sheol, for he will receive me. Selah

16 Be not afraid when a man becomes rich, when the glory of his house increases.

17 For when he dies he will carry nothing away; his glory will not go down after him.

18 For though, while he lives, he counts himself blessed —and though you get praise when you do well for yourself—

19 his soul will go to the generation of his fathers, who will never again see light.

20 Man in his pomp yet without understanding is like the beasts that perish.