གསུང་མགུར 57 – Psalm 57

གསུང་མགུར 57 – Psalm 57

1  ང་ལ་སྙིང་རྗེ་གཟིགས་ཤིག་ཀྱེ་དཀོན་མཆོག་ལགས་སྙིང་རྗེ་གཟིགས།  གང་ལ་ཟེར་ན་ང་ནི་ཁྱེད་དྲུང་སྐྱབས་བཅོལ་ཞུ་གི་ཡིན།  རླུང་འཚུབ་མ་ཆད་བར་ཁྱེད་ཀྱི་ཤོག་གྲིབ་འོག་ཏུ་སྲུང་སྐྱོབ་ཐོབ།

2  ང་དཀོན་མཆོག་བླ་མེད་དཀོན་མཆོག་ལ་འབོད་བཞིན་ཡོད།  ང་ལ་ཁོང་གིས་དགོས་མཁོ་ཚང་མ་གནང་།  ཁྱེད་ཀྱི་ཤོག་པའི་གྲིབ་མས་སྲུང་སྐྱོབ་ཐོབ།

3  ཁོང་གིས་མཐོ་རིས་གནས་ནས་ང་ལ་ནི།  བཀའ་ལན་གནང་ཞིང་ང་ལ་སྐྱབས་པར་མཛད།  ང་ལ་སྡུག་པོ་གཏོང་མིར་ཁོང་གིས་ཕམ་པར་མཛད།  དཀོན་མཆོག་རང་གི་རྒྱུན་ལྡན་ཐུགས་བརྩེ་དང་དམ་ཚིག་ང་ལ་སྟོན།

4  མིའི་ཤ་བཟའ་རྒྱུ་ལྟོགས་པའི་སེང་གེ་རྣམས་བཞིན་དུ་དགྲ་བོས་ང་ལ་བསྐོར།  དེེ་ཚོའི་སོ་ནི་མདུང་དང་མདའ་རྣམས་འདྲའོ།  དེ་བཞིན་ལྕེ་ནི་རྣོ་བའི་རལ་གྲི་འདྲ།

5  ཀྱེ་དཀོན་མཆོག་ནམ་ཁར་རང་གི་རླབས་ཆེན་དང་།  འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་གཟི་བརྗིད་སྟོན་པར་མཛོད།

6  ང་ལ་བཟུང་ཕྱིར་ང་ཡི་དགྲ་བོ་ཚོས།  རྙི་བཙུགས་པའི་ང་ནི་དཀའ་ངལ་དང་།  ངེད་ཀྱི་འགྲོ་ལམ་དོང་ཞིག་བྲུས་ནས་ཡོད།  འོན་ཀྱང་དེའི་ནང་དེ་ཚོ་རང་ཉིད་ཐིམ།

7  ཀྱེ་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ལ་བློ་གཏད་ཆ་ཚང་ཡོད།  ང་ནི་མགུར་མ་ལེན་བཞིན་ཁྱེད་ལ་བསྟོད།

8  ཀྱེ་ངེད་ཀྱི་སེམས་ཉིད་ཡར་ལོངས་ཤིག།  པི་ཝང་སྒྲ་སྙན་བཅས་པ་ཡར་ལོངས་ཤིག།  ཉི་མ་ལ་ནི་ང་ཡིས་བསླང་རྒྱུ་ཡིན།

9  ཀྱེ་གཙོ་བོ་རྒྱལ་ཁབ་ཚོ་ཡི་ཁྲོད་ང་ཡིས་ཁྱེད་ལ་གཏང་རག་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན།  མི་རིགས་ཚོ་ཡི་ཁྲོད་དུ་ཁྱེད་ལ་བསྟོད་པར་བྱ།

10  ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱུན་ལྡན་ཐུགས་བརྩེ་མཐོ་རིས་བར་དུ་སླེབས།  ཁྱེད་ཀྱི་དམ་ཚིག་ནམ་མཁའ་ཐུག་པར་བྱས།

11  ཀྱེ་དཀོན་མཆོག་ནམ་ཁར་རང་གི་རླབས་ཆེན་དང་།  འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་གཟི་བརྗིད་སྟོན་པར་མཛོད༎

 

 

1 Be merciful to me, O God, be merciful to me, for in you my soul takes refuge; in the shadow of your wings I will take refuge, till the storms of destruction pass by.

2 I cry out to God Most High, to God who fulfills his purpose for me.

3 He will send from heaven and save me; he will put to shame him who tramples on me. Selah God will send out his steadfast love and his faithfulness!

4 My soul is in the midst of lions; I lie down amid fiery beasts— the children of man, whose teeth are spears and arrows, whose tongues are sharp swords.

5 Be exalted, O God, above the heavens! Let your glory be over all the earth!

6 They set a net for my steps; my soul was bowed down. They dug a pit in my way, but they have fallen into it themselves. Selah

7 My heart is steadfast, O God, my heart is steadfast! I will sing and make melody!

8 Awake, my glory! Awake, O harp and lyre! I will awake the dawn!

9 I will give thanks to you, O Lord, among the peoples; I will sing praises to you among the nations.

10 For your steadfast love is great to the heavens, your faithfulness to the clouds.

11 Be exalted, O God, above the heavens! Let your glory be over all the earth!