Bible Study – Gospel of John #006

Bible Study – Gospel of John #006

ཡོ་ཧ་ནན། 1:35-42 – John 1:35-42

ཡོ་ཧ་ནན། 1:35-42

35 དེའི་ཕྱི་ཉིན་ཡང་ཡོ་ཧ་ནན་ཁོང་གི་ཉེ་གནས་གཉིས་དང་མཉམ་དུ་དེར་ཡོད་དེ།

36 ཡེ་ཤུ་ཕེབས་པ་མཐོང་སྟེ་ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་ “ལྟོས་དང༌། འདི་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་ལུ་གུ་ཡིན་ནོ་” ཞེས་གསུངས།

37 ཉེ་གནས་དེ་གཉིས་ཀྱིས་ཁོང་གིས་གསུངས་པ་དེ་ཐོས་ནས་ཡེ་ཤུའི་རྗེས་སུ་འབྲངས།

38 ཡེ་ཤུས་ཞལ་ཕྱིར་བསྐོར་ཏེ་རྗེས་སུ་འབྲང་མཁན་དེ་གཉིས་གཟིགས་ཏེ་ “ཁྱེད་ཚོས་ཅི་འཚོལ་བ་ཡིན་ནམ་” ཞེས་གསུངས་པས་དེ་གཉིས་ཀྱིས་ “རབ་བི། (རབ་བི་ཟེར་ན་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་ཆོས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ཡིན་) ཁྱེད་རང་ག་པར་བཞུགས་ཀྱི་ཡོད་” ཅེས་བཤད།

39 ཁོང་གིས་ “ཤོག་ལ་ལྟོས་དང་” ཞེས་གསུངས། ཁོ་གཉིས་འོངས་པ་དང་ཁོང་གི་བཞུགས་ས་མཐོང་ནས་ཕྱི་དྲོའི་ཆུ་ཚོད་བཞི་ཙམ་ཡོད་པས་ཉིན་མོ་དེ་ཁོང་དང་མཉམ་དུ་བསྡད།

40 ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་གསུངས་པ་དེ་ཐོས་ནས་ཡེ་ཤུའི་རྗེས་སུ་འབྲང་མཁན་དེ་གཉིས་ཀྱི་ནང་ནས་གཅིག་ནི་སི་མོན་པེ་ཏྲོ་ཡི་སྤུན་ཨན་དྲི་ཡཱ་ཡིན།

41 ཨན་དྲི་ཡཱས་ཐོག་མར་རང་གི་སྤུན་སི་མོན་ཐུག་ནས་དེ་ལ་ “ང་ཚོས་སྐྱབས་མགོན་མཱ་ཤི་ཀ་མཇལ་བྱུང་” ཞེས་ཟེར། (མཱ་ཤི་ཀ་ཟེར་ན་བྱུགས་པའི་མི་ཡི་དོན་ཡིན་)

42 དེ་ནས་ཨན་དྲི་ཡཱ་ཡིས་སི་མོན་ཡེ་ཤུའི་སྐུ་དྲུང་དུ་ཁྲིད། ཡེ་ཤུས་ཁོ་ལ་གཟིགས་ནས་ “ཁྱེད་ནི་ཡོ་ཧ་ནན་ཞེས་བྱ་བའི་བུ་སི་མོན་ཡིན་ཏེ། ཁྱེད་ཀྱི་མིང་ལ་ཀེ་ཕཱ་ཞེས་གདགས་རྒྱུ་ཡིན་” ཞེས་གསུངས། (ཀེ་ཕཱ་ཡི་དོན་ནི་པེ་ཏྲོ་ཡིན་) ཕི་ལིབ་དང་ན་ཐན་ཨེལ་ཉེ་གནས་སུ་སྐོང་བ།

Study Points

. John’s ministry was to prepare the people to receive the Messiah and Jesus appeared at that time when Israel was expecting the Messiah

. John did not stop his disciples who left him to follow Jesus because he knew his purpose was to prepare them to receive the true Messiah

. These disciples who followed Jesus willingly submitted to His teaching

. Jesus gave Peter a new identity

John 1:35-42

35The next day again John was standing with two of his disciples, 36and he looked at Jesus as he walked by and said, “Behold, the Lamb of God!”

37 The two disciples heard him say this, and they followed Jesus. 38 Jesus turned and saw them following and said to them, “What are you seeking?” And they said to him, “Rabbi” (which means Teacher), “where are you staying?” 39 He said to them, “Come and you will see.” So they came and saw where he was staying, and they stayed with him that day, for it was about the tenth hour. 40 One of the two who heard John speak and followed Jesus was Andrew, Simon Peter’s brother. 41 He first found his own brother Simon and said to him, “We have found the Messiah” (which means Christ). 42 He brought him to Jesus. Jesus looked at him and said, “You are Simon the son of John. You shall be called Cephas” (which means Peter).