གསུང་མགུར 63 – Psalm 63

གསུང་མགུར 63 – Psalm 63

1  ཀྱེ་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ང་ཡི་དཀོན་མཆོག་ཡིན།  ང་ནི་ཁྱེད་ལ་སྨོན་བཞིན་ཡོད།  ང་ཡི་ཡོངས་རྫོགས་སྲོག་གི་ཁྱེད་ལ་སྨོན་གྱི་ཡོད།  ཆུ་མེད་ས་སྟོང་འབྲོག་སྟོང་དང་འདྲ་བ།  ང་ཡི་སྲོག་ནི་ཁྱེད་ཕྱིར་སྐོམ་ནས་ཡོད།

2  མཆོད་ཁང་དམ་པའི་ནང་དུ་ཁྱེད་ལ་མཇལ་དུ་བཅུག།  ཁྱེད་ནི་ཇི་འདྲ་དབང་དང་དཔལ་བརྗིད་ལྡན་པ་མཐོང་དུ་བཅུག།

3  ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱུན་ལྡན་ཐུགས་བརྩེ་སྲོག་ལས་ལེགས་པ་ཡོད།  དེའི་ཕྱིར་ང་ཡི་ཁྱེད་ལ་བསྟོད་རྒྱུ་ཡིན།

4  ང་ནི་གསོན་རིང་ཁྱེད་ལ་གཏང་རག་འབུལ།  ང་ཡི་ལག་བརྐྱངས་ཁྱེད་ལ་སྨོན་ལམ་འདེབས།

5  ང་ཡི་སྲོག་ནི་བཟའ་འཐུང་གིས་འགྲངས་ནས།  ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་དགའ་བའི་གླུ་ལེན་ནོ།

6  ང་ནི་མལ་ཁྲིར་ཉལ་དུས་ཁྱེད་ལ་དྲན།  མཚན་གང་ང་ནི་ཁྱེད་སྐོར་བསམ་གྱི་ཡོད།

7  གང་ལ་ཟེར་ན་ཁྱེད་ནི་རྒྱུན་དུ་ང་ཡི་སྐྱབས་གྲོགས་ཡིན་པ་དང་།  ཁྱེད་ཀྱི་ཤོག་པའི་གྲིབ་ནག་འོག་ཏུ་ང་ནི་དགའ་བའི་གླུ་ལེན་ནོ།

8  ང་ནི་ཁྱེད་མཉམ་འབྱར་ནས་སྡོད་ཀྱི་ཡིན།  ཁྱེད་ཀྱི་ཕྱག་གིས་ཁམ་བཟང་བཞག་གནང་ངོ་།

9  ང་ལ་གསོད་ཐབས་བྱེད་མཁན་དེ་ཚོ་ནི།  འཆི་བའི་ཡུལ་དུ་སླེབས་པར་འགྱུར།

10  དམག་སའི་ནང་དུ་དེ་ཚོ་བསད་པ་དང་།  དེ་ཡི་གཟུགས་ནི་ཝ་མོས་ཟ་བར་འགྱུར།

 

11  གང་ལགས་ཟེར་ན་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་རྒྱལ་པོ་ལ་རྒྱལ་ཁ་གནང་བས་རྒྱལ་པོ་དགའ་བར་འགྱུར།  དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་མཚན་ལ།  དམ་བཅའ་བྱེད་མཁན་དེ་ཚོས་ཁོང་ལ་བསྟོད།  འོན་ཀྱང་རྫུན་གཏམ་ཤོད་མཁན་ཁ་དེ་བཀབ་པར་འགྱུར༎

 

 

1 O God, you are my God; earnestly I seek you; my soul thirsts for you; my flesh faints for you, as in a dry and weary land where there is no water.

2 So I have looked upon you in the sanctuary, beholding your power and glory.

3 Because your steadfast love is better than life, my lips will praise you.

4 So I will bless you as long as I live; in your name I will lift up my hands.

5 My soul will be satisfied as with fat and rich food, and my mouth will praise you with joyful lips,

6 when I remember you upon my bed, and meditate on you in the watches of the night; 7 for you have been my help, and in the shadow of your wings I will sing for joy.

8 My soul clings to you; your right hand upholds me.

9 But those who seek to destroy my life shall go down into the depths of the earth; 10 they shall be given over to the power of the sword; they shall be a portion for jackals.

11 But the king shall rejoice in God; all who swear by him shall exult, for the mouths of liars will be stopped.