གསུང་མགུར 65 – Psalm 65

གསུང་མགུར 65 – Psalm 65

1  ཀྱེ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚོས་ཛི་ཡོན་དུ་བསྟོད་རྒྱུ་དང་།  ཁྱེད་དང་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་སྒྲུབ་རྒྱུ་དེ་ནི་འོས་ངེས་སོ།

2-3  གང་ལགས་ཟེར་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་སྨོན་ལམ་གྱི་ནི་བཀའ་ལན་གནང།  ས་གནས་ཀུན་གྱི་མི་རྣམས་སྡིག་པས་ཁྱེད་དྲུང་ཡོང་བར་འགྱུར།  རང་ཉེས་རྐྱེན་གྱིས་ང་ཚོ་ཕམ་གྱིས་འདུག།  འོན་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་ཚོར་བཤགས་པར་མཛོད།

4  རང་གི་མཆོད་ཁང་ནང་དུ་གནས་ཕྱིར་འཁྲིད།  སུ་ཞིག་འདམས་པ་དེ་ནི་དགའ་ཞིང་གནས།  ཁྱེད་ཀྱི་ཁྱིམ་གྱི་དངོས་པོ་བཟང་པོ་དང་།  ཁྱེད་ཀྱི་མཆོད་ཁངདམ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས།  ང་ཚོར་དགའ་སྤྲོ་ཐོབ་བཞིན་ཡོད།

5  ཁྱེད་ཀྱིས་རྒྱལ་ཁ་གནང་ནས་ང་ཚོར་བཀའ་ལན་གནང་།  ང་ཚོར་སྐྱབས་ཕྱིར་ཡ་མཚན་ཆེན་པོའི་ཕྲིན་ལས་མཛད།  འཇིག་རྟེན་ཀུན་གྱི་མི་རྣམས་དང་།  ཐག་རིང་རྒྱ་མཚོའི་ཕ་རོལ་གྱི།  མི་ཚོས་ཁྱེད་ནང་བློ་བཅོལ་བྱེད་བཞིན་ཡོད།

6  ཁྱེད་ཀྱི་རང་གི་མཐུ་སྟབས་ཀྱིས་རི་རྣམས་ས་གནས་སོ་སོར་འཇོག་གནང་ནས།  ཁྱེད་ཀྱི་དབང་དང་མཐུ་སྟོབས་བསྟན་པར་མཛད།

7  ཁྱེད་ཀྱིས་རྒྱ་མཚོའི་ངར་སྐད་དང་ནི་རྦ་རླབ་ཀྱི་སྒྲ་ཞི་བར་མཛད།  མི་རྣམས་སྐད་ཅོར་འདོན་པ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཞི་བར་མཛད།

8  ཁྱེད་ཀྱིས་གནང་བའི་མཛད་པ་རླབས་ཆེན་རྣམས་མཐོང་ནས།  འཇིག་རྟེན་ཚང་མ་ཧ་ལས་བསྡད་ཡོད་ཅིང་།  བྱ་བ་འདི་ཚོ་ས་གཞིའི་ཕྱོགས་གཅིག་ནས། ཕྱོགས་གཞན་བར་དུ་དགའ་བའི་སྐད་ཀྱི་གང་།

9  ཁྱེད་ཀྱིས་ས་གཞིར་ཆར་ཆུ་གཏང་གནང་ནས།  ཁྱེད་ཀྱི་དེ་ལ་དོ་སྣང་ཡོད་པ་བསྟན།  ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་ལ་ཕྱུག་པོ་དང་ས་ལུད་འཛོམས་པོ་བཟོས་གནང་ངོ།  ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱུག་ཆུ་རྣམས་ནི་ཆུ་ཡིས་བཀང་། ས་གཞིར་ཐོན་སྐྱེས་མང་པོ་གནང་བར་མཛད།  ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་ལྟར་གནང་བཞིན་ཡོད།

10  རྨོ་བའི་ཞིང་ཁར་ཆར་ཆུས་སྦང་གནང་ནས།  འདི་ལྟར་ཆར་ཆུས་ས་གཞིས་མཉེན་པོ་བཟོས་གནང་ངོ་།  དེ་རུ་ལྗང་པ་གཉེན་པ་སྐྱེས་པར་མཛད།

11  ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་རྗེས་ལོ་ཐོག་བཟང་པོ་ཐོབ།  ཁྱེད་ནི་གང་དུ་ཕེབས་སར་འབྲུ་རྣམས་འཕེལ།

12  གླང་དང་ཕྱུགས་ཟོག་རྩ་ཁ་རྣམས་གང་།  རི་བོ་རྣམས་སུ་དགའ་སྐྱིད་སོང་ཀྱི་གང་།

13  ཐང་ནི་ལུག་ཁྱུ་ཡིས་གང་ཡོད་ཅིང།  ལུང་ཤོང་སོགས་ནི་གྲོ་ཡི་ཁེངས་ཡོད་ཅིང་།  ཚང་མས་སྐད་བརྒྱབ་པ་དང་དགའ་བས་གླུ་ལེན་ནོ༎

 

 

1 Praise is due to you, O God, in Zion, and to you shall vows be performed.

2 O you who hear prayer, to you shall all flesh come.

3 When iniquities prevail against me, you atone for our transgressions.

4 Blessed is the one you choose and bring near, to dwell in your courts! We shall be satisfied with the goodness of your house, the holiness of your temple!

5 By awesome deeds you answer us with righteousness, O God of our salvation, the hope of all the ends of the earth and of the farthest seas; 6 the one who by his strength established the mountains, being girded with might; 7 who stills the roaring of the seas, the roaring of their waves, the tumult of the peoples, 8 so that those who dwell at the ends of the earth are in awe at your signs. You make the going out of the morning and the evening to shout for joy.

9 You visit the earth and water it; you greatly enrich it; the river of God is full of water; you provide their grain, for so you have prepared it.

10 You water its furrows abundantly, settling its ridges, softening it with showers, and blessing its growth.

11 You crown the year with your bounty; your wagon tracks overflow with abundance.

12 The pastures of the wilderness overflow, the hills gird themselves with joy, 13 the meadows clothe themselves with flocks, the valleys deck themselves with grain, they shout and sing together for joy.