གསུང་མགུར 66 – Psalm 66

གསུང་མགུར 66 – Psalm 66

1  ཀྱེ། མི་ཚང་མ་དགའ་བའི་སྐད་ཀྱིས་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བསྟོད།

2  ཁོང་གི་གཟི་བརྗིད་ལྡན་པའི་མཚན་ལ་མགུར་མ་ལེན་པ་དང་།  ཁོང་ལ་གཟི་བརྗིད་ཀྱི་ནི་བསྟོད་བསྔོགས་ཤིག།

3  ཁྱེད་ཀྱི་མཛད་པ་ཡ་མཚན་ཆེ་ཞེས་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་ཞུས།  ཁྱེད་ཀྱི་མཐུ་སྟོབས་ཆེན་གྱིས།  དགྲ་རྣམས་འཇིགས་ཏེ་ཁྱེད་མདུན་ཕྱག་འཚལ་བར་འགྱུར།

4  འཇིག་རྟེན་ཀུན་ཏུ་ཚང་མས་ཁྱེད་ལ་མཆོད།  ཁྱེད་ཀྱི་མགུར་མ་ལེན་ཞིང།  ཁྱེད་ཀྱི་མཚན་གྱི་བསྟོད་བསྔགས་གྱིས།

5  དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ཇི་མཛད་ཡོངས་་ལྟོས་ཤིག།  ཁོང་གི་མཛད་པ་ཡ་མཚན་མིའི་ཆེད་ལྟོས།

6  ཁོང་གིས་རྒྱ་མཚོ་སྐམ་པོར་བརྗེད་ལན་གནང་།  ང་ཚོའི་མེས་པོས་རྐང་ཐང་གཙང་པོ་རྒལ།  ཁོང་གི་མཛད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ང་ཚོས་གནས་དེར་དགའ་སྤྲོ་བྱས།

7  རྒྱུན་དུ་ཁོང་གི་མཐུ་ཡིས་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱངས།  མི་རིགས་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་སྤྱན་གྱིས་གཟིགས།  རྒོལ་ཕྱིར་སུ་ཞིག་ཁོང་ཐོག་ལངས་མ་བཅུག།

8  མི་རིགས་ཡོངས་ཀྱིས་ང་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་ལ་བསྟོད་ཅིག།  ཁྱོད་ཚོས་བསྟོད་པ་ཚང་མས་ཐོས་པར་ཤོག།

9  ཁོང་གིས་ང་ཚོར་གསོན་པོ་བཞག་གནང་ཡོད།  ང་ཚོར་འགྱེལ་དུ་བཅུག་གནང་མེད།

10  དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ཚོར་ཚོད་བལྟ་གནང་།  མེ་ལ་བཞུར་བའི་དངུལ་དང་འདྲ་བ་བཞིན། ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ཚོ་ལའང་ཚོད་བལྟ་གནང།

11  ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ཚོར་རྙི་ནང་ཚུད་བཅུག་ནས།  ང་ཚོའི་རྒལ་པར་ཁལ་ལྗིད་བཀལ་གནང་ངོ་།

12  ཁྱེད་ཀྱིས་དགྲ་བོར་ང་ཚོར་བརྫིས་རུ་བཅུག།  ང་ཚོ་མེ་དང་ཆུ་ལོག་དཀྱིལ་ནས་འགྲོ།  འོན་ཀྱང་ད་ནི་ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ཚོར་ས་གནས་བརྟན་པོར་འཁྲིད་གནང་ཡོད།

13  ཁྱེད་ཀྱི་མཆོད་ཁང་ནང་དུ་སྦྱིན་སྲེག་གི་མཆོད་འབུལ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།  ང་ཡི་དམ་བཅའི་འབུལ་བ་ཁྱེད་ལ་འབུལ།

14  ང་ནི་དཀའ་ངལ་ནང་དུ་ཡོད་པའི་དུས།  ང་ཡིས་དམ་བཅའ་བཞག་པ་ཁྱེད་ལ་འབུལ་རྒྱུ་ཡིན།

15  མཆོད་ཁྲིར་དམར་མཆོདའབུལ་ཕྱིར་ལུག་གཅིག་འབུལ།  ང་ཡི་གླང་དང་ར་རྣམས་ཀྱི་དམར་མཆོད་འབུལ།  དེ་ཚོའི་དུ་བ་ནམ་མཁའ་བར་དུ་སླེབས།

16  དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་གུས་བཀུར་ཞུ་མི་རྣམས་ཤོག་ལ་ཉོན།  ངའི་ཕྱིར་ཁོང་གིས་ཇི་མཛད་ཤོད་ཀྱི་ཡིན།

17  ང་ཡི་ཁོང་ལ་སྐྱབས་གྲོགས་ཕྱིར་བོས་པ་ཡིན།  ང་ཡིས་མགུར་མ་ལེན་ནས་ཁོང་ལ་བསྟོད།

18  གལ་ཏེ་རང་གི་སྡིག་པར་སྣང་མེད་བྱས་ཡོད་པ་ཡིན་ན།  ང་ཡི་ཞུ་བར་གཙོ་བོ་ཁོང་གིས་གསན་མི་གནང་།

19  འོན་ཀྱང་བདེན་པར་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ང་ལ་གསན་ཡོད།  ཁོང་གིས་ང་ཡི་སྨོན་ལམ་ལ་གསན་ཡོད།

20  ང་ནི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བསྟོད་བསྔགས་བྱས།  གང་ལ་ཟེར་ན་ཁོང་གིས་ང་ཡི་སྨོན་ལམ་ངོས་ལེན་གནང་ཡོད་དོ།  ང་ལ་རྒྱུན་ལྡན་ཐུགས་བརྩེ་གནང་རྒྱུ་སྤངས་མེད་དོ༎

 

 

1 Shout for joy to God, all the earth; 2 sing the glory of his name; give to him glorious praise!

3 Say to God, “How awesome are your deeds! So great is your power that your enemies come cringing to you.

4 All the earth worships you and sings praises to you; they sing praises to your name.” Selah

5 Come and see what God has done: he is awesome in his deeds toward the children of man.

6 He turned the sea into dry land; they passed through the river on foot. There did we rejoice in him, 7 who rules by his might forever, whose eyes keep watch on the nations— let not the rebellious exalt themselves. Selah

8 Bless our God, O peoples; let the sound of his praise be heard, 9 who has kept our soul among the living and has not let our feet slip.

10 For you, O God, have tested us; you have tried us as silver is tried.

11 You brought us into the net; you laid a crushing burden on our backs; 12 you let men ride over our heads; we went through fire and through water; yet you have brought us out to a place of abundance.

13 I will come into your house with burnt offerings; I will perform my vows to you, 14 that which my lips uttered and my mouth promised when I was in trouble.

15 I will offer to you burnt offerings of fattened animals, with the smoke of the sacrifice of rams; I will make an offering of bulls and goats. Selah

16 Come and hear, all you who fear God, and I will tell what he has done for my soul.

17 I cried to him with my mouth, and high praise was on my tongue.

18 If I had cherished iniquity in my heart, the Lord would not have listened.

19 But truly God has listened; he has attended to the voice of my prayer.

20 Blessed be God, because he has not rejected my prayer or removed his steadfast love from me!