Bible Study – Gospel of John #018

Bible Study – Gospel of John #018

ཡོ་ཧ་ནན། 5: 30-47  – John 5: 30-47

ཡོ་ཧ་ནན། 5:30-47

30 ཡེ་ཤུས་ “ཡབ་ལ་མ་བརྟེན་པར་ངས་ཅིའང་བྱེད་མི་སྲིད་དེ། ཡབ་ཀྱི་བཀའ་ཇི་ལྟར་ཐོས་པ་བཞིན་དུ་ཁྲིམས་གཅོད་བྱེད། དེའི་ཕྱིར་ངའི་ཁྲིམས་ཆད་དེ་དྲང་པོ་ཡིན། གང་ལགས་ཟེར་ན། ངས་རང་གི་བསམ་ཚུལ་བཞིན་དུ་མི་བྱེད་དེ། ང་མངགས་མཁན་གྱི་དགོངས་པ་བཞིན་དུ་བྱེད།

31 གལ་ཏེ་ངས་རང་གིས་རང་ལ་དཔང་པོ་བྱས་ན། ངའི་དཔང་པོ་དེ་བདེན་པ་མ་ཡིན།

32 འོན་ཀྱང་ང་ལ་དཔང་པོ་བྱེད་མཁན་གཞན་ཞིག་ཡོད། ཡང་ཁོང་གིས་ང་ལ་དཔང་པོ་མཛད་པ་ངས་དེ་བདེན་པ་ཡིན་པར་ཤེས།

33 ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་ཁྲུས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་གྱི་དྲུང་དུ་བང་ཆེན་བཏང་བ་དང༌། ཡོ་ཧ་ནན་གྱིས་བདེན་པ་ལ་དཔང་པོ་བྱས།

34 འོན་ཀྱང་ངས་ནི་མི་ཡིས་དཔང་པོ་བྱེད་པ་ལ་མི་རྟེན། ཁྱེད་ཚོར་ཐར་པ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་ངས་དོན་འདི་ཚོ་བཤད།

35 ཡོ་ཧ་ནན་ནི་མར་མེ་འབར་ཞིང་འོད་འཕྲོ་བ་ལྟ་བུ་ཞིག་ཡོད་པ་ཡིན་ཏེ། ཁྱེད་ཚོ་ནི་འོད་དེའི་ནང་རེ་ཞིག་དགའ་ཞིང་མོས།

36 འོན་ཀྱང་ང་ཡོ་ཧ་ནན་གྱི་དཔང་པོ་ལས་ཆེ་བར་རྟེན། ཡབ་ཀྱིས་ང་ལ་འཕྲིན་ལས་སྒྲུབ་ཏུ་གནང་བ་དང་ངས་བྱེད་བཞིན་པའི་འཕྲིན་ལས་དེ་ཉིད་ཀྱིས་ང་མངགས་མཁན་ཡབ་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པར་དཔང་པོ་བྱེད། 37 ཡང་ང་མངགས་མཁན་ཡབ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་ཀྱིས་ཀྱང་ང་ལ་དཔང་པོ་མཛད། ཁྱོད་ཚོས་ཁོང་གི་གསུང་སྐད་ཀྱང་གཏན་ནས་མ་ཐོས། ཁོང་གི་སྐུ་དབྱིབས་ཀྱང་གཏན་ནས་མ་མཐོང༌།

38 ཁྱོད་ཚོས་ཁོང་གིས་མངགས་པ་དེ་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་པས། ཁོང་གི་བཀའ་ཁྱོད་ཀྱི་སེམས་སུ་མི་གནས་” ཞེས་གསུངས།

39 ཡེ་ཤུས་ “ཁྱོད་ཚོས་གསུང་རབ་ནང་ལ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཚེའི་ལམ་ཡོད་བསམས་ནས་དེ་འཚོལ་ཞིབ་བྱེད། དེ་ཉིད་ཀྱིས་ང་ལ་དཔང་པོ་བྱེད་ཀྱང༌།

40 ཁྱོད་ཚོ་ལ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཚེ་ཐོབ་པའི་ཕྱིར་ངའི་སར་ཡོང་བ་མི་མོས།

41 ངས་མིའི་བཀུར་སྟི་མི་འཚོལ།

42 འོན་ཀྱང་ངས་ཁྱོད་ཚོ་རྟོགས་པ་དང༌། ཁྱོད་ཀྱིས་དཀོན་མཆོག་ལ་མི་བརྩེ་བ་དེ་ངས་ཤེས།

43 ང་ནི་ཡབ་ཀྱི་མཚན་ཐོག་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ཏེ་ཁྱོད་ཚོས་ང་རང་དང་ལེན་མི་བྱེད། གཞན་ཞིག་རང་གི་མིང་ཐོག་ནས་ཡོང་ན་ཁྱོད་ཀྱིས་མི་དེ་དང་ལེན་པར་བྱ།

44 ཁྱོད་ཚོ་གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་བསྟོད་ར་བྱེད་པ་ལ་དགའ་སྟེ། དཀོན་མཆོག་གཅིག་པོ་དང་ཁོ་ན་ཡིན་པ་ལས་འབྱུང་བའི་བསྟོད་ར་མ་བཙལ་ན། ཁྱོད་ཚོས་ཡིད་ཆེས་ཇི་ལྟར་བྱེད།

45 ངས་ཡབ་ཀྱི་དྲུང་དུ་ཁྱོད་ཚོ་ལ་སྐྱོན་འཛུགས་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ་ཞེས་མ་སོམས་ཤིག ཁྱོད་ཚོར་སྐྱོན་འཛུགས་བྱེད་མཁན་ནི་ཁྱོད་ཚོས་རེ་ལྟོས་བྱས་སའི་ལུང་སྟོན་པ་མོ་ཤེ་རང་ཡིན།

46 གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཚོ་མོ་ཤེ་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱས་པ་ཡིན་ན། ང་ལའང་ཡིད་ཆེས་བྱེད་པར་འགྱུར། ཅི་ལགས་ཟེར་ན། ཁོང་གིས་ངའི་སྐོར་བྲིས་སོ།

47 འོན་ཀྱང་ཁོང་གིས་གང་བྲིས་པར་ཡིད་ཆེས་མ་བྱས་ན། ངས་བཤད་པའི་གཏམ་ལ་ཡིད་ཆེས་བྱེད་པ་ཅི་ལ་སྲིད་” ཅེས་གསུངས་སོ།།

Study Points

. Jesus exposed the deliberate refusal of those who will not receive Him as savior and Messiah

. They had the witness and testimony of John the Baptist but rejected

. They had the records of Moses and rejected

. They saw the miracles Jesus did and rejected

John 5:30-47

30 “I can do nothing on my own. As I hear, I judge, and my judgment is just, because I seek not my own will but the will of him who sent me. 31 If I alone bear witness about myself, my testimony is not true. 32 There is another who bears witness about me, and I know that the testimony that he bears about me is true. 33 You sent to John, and he has borne witness to the truth. 34 Not that the testimony that I receive is from man, but I say these things so that you may be saved. 35 He was a burning and shining lamp, and you were willing to rejoice for a while in his light. 36 But the testimony that I have is greater than that of John. For the works that the Father has given me to accomplish, the very works that I am doing, bear witness about me that the Father has sent me. 37 And the Father who sent me has himself borne witness about me. His voice you have never heard, his form you have never seen, 38 and you do not have his word abiding in you, for you do not believe the one whom he has sent. 39 You search the Scriptures because you think that in them you have eternal life; and it is they that bear witness about me, 40 yet you refuse to come to me that you may have life. 41 I do not receive glory from people. 42 But I know that you do not have the love of God within you. 43 I have come in my Father’s name, and you do not receive me. If another comes in his own name, you will receive him. 44 How can you believe, when you receive glory from one another and do not seek the glory that comes from the only God? 45 Do not think that I will accuse you to the Father. There is one who accuses you: Moses, on whom you have set your hope. 46 For if you believed Moses, you would believe me; for he wrote of me. 47 But if you do not believe his writings, how will you believe my words?”