གསུང་མགུར 72 – Psalm 72

གསུང་མགུར 72 – Psalm 72

1  ཀྱེ་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ཀྱི་དྲང་བདེན་ལྟར་ཁྲིམས་བཅད་པར་རྒྱལ་པོར་སློབ་གནང་བར་མཛོད།  ཁྱེད་ཀྱི་རང་གི་ཁྲིམས་དྲང་སྐོར་ཁོང་མཉམ་བགོས།

2  དེ་ནས་ཁོང་གིས་ཁྱེད་ཀྱིས་མི་འབངས་ཐོག།  དྲང་བ་ཉིད་ཀྱི་ཁྲིམས་གཅོད་གནང་བ་དང།  མནར་གཅོད་ནང་ཚུད་པ་རྣམས་ལ་དྲང་བདེན་སྒོ་ནས་དབང་བསྒྱུར་བར་བྱ་འོ།

3  ས་གཞིས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལོངས་སྤྱོད་པར་འགྱུར།  དེ་ཡིས་དྲང་བདེན་ཉམས་མྱོང་བྱེད་པར་ཤོག།

4  རྒྱལ་པོས་དབུལ་པོར་ཁྲིམས་གཅོད་དྲང་པོ་བྱས།  ཁོང་གིས་དགོས་མཁོ་ཅན་ལ་སྐྱབས་རོགས་གནང་བ་དང་།  མནར་གཅོས་མཁན་ཚོར་ཕམ་དགོས་བཟོ་བར་ཤོག།

5  ཉི་མ་ཤར་བ་དང་ཟླ་བས་འོད་འཚེར་བའི་རིང།  ཁྱེད་ཀྱི་མི་འབངས་དེ་ཚོས་ཁྱེད་ལ་སྐྱེལ་པ་ནས་སྐྱེལ་པ་བར་མཆོད་པར་ཤོག།

 

6  ཁོང་ནི་བརྔས་པའི་ཞིང་ནང་འབབ་པའི་ཆར་པ་དང་།  ས་གཞིར་བབས་པའི་ཆུ་དང་འདྲ།

7  ཁོང་གིས་ཚེས་དུས་དྲང་བདེན་སྤེལ་བ་དང་།  ཟླ་བ་གནས་རིང་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གནས་པར་ཤོག།

8  རྒྱ་མཚོ་གཅིག་ནས་རྒྱ་མཚོ་གཞན་བར་དུ།  ཁོང་གི་རྒྱལ་སྲིད་ཡོངས་སུ་ཁྱབ་པ་དང་།  དེ་བཞིན་ཡུབ་རད་གཙང་པོ་ནས།  ས་གཞིའི་མཐའ་ཡི་ཉེ་འགྲམ་བར་དུ་འཕེལ།

9  བྱེ་ཐང་སྡོད་མཁན་རྣམས་ཀྱིས་ཁོང་མདུན་སྒུར།  ཁོང་གི་དགྲ་ཚོས་ཐལ་བ་ལྡག་པར་འགྱུར།

10  ཨིས་པེན་དང་ནི་མཚོ་གླིང་རྣམས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཚོས།  ཁོང་གི་ཕྱིར་དུ་འབུལ་བ་འཁྱེར་ཡོང་ངོ་། ཤེ་བ་དང་ནེ་སེ་བའི་རྒྱལ་པོ་ཚོས།  ཁོང་གི་ཕྱིར་དུ་འབུལ་བ་འཁྱེར་ཡོང་ངོ་།

11  རྒྱོལ་པོ་ཚང་མས་ཁོང་དྲུང་ཕྱག་འཚལ་བ་དང།  མི་རིགས་ཡོངས་ཀྱིས་ཞབས་ཏོག་ཞུས་པར་འགྱུར།

12  ཁོང་ལ་ཞུ་འབུལ་བྱེད་མཁན་དབུལ་པོ་དང་།  དགོས་མཁོ་ཅན་དང་སྣང་མེད་དུ་བོར་བ་ཚོར་ཁོང་གིས་སྐྱབས།

13  ཉམས་ཆུང་དབུལ་པོར་ཁོང་གིས་སྙིང་རྗེ་གནང་།  དགོས་མཁོ་ཅན་རྣམས་ཀྱི་སྲོག་ནི་ཁོང་གིས་སྐྱབས།

14  ཁོང་གིས་དེ་ཚོར་མནར་གཅོད་དང་དྲག་དཔྱོད་ལས་སྐྱབས་གནང་བ་དང།  ཁོང་གི་ཆེད་དུ་དེ་ཚོའི་སྲོག་ནི་རིན་ཆེན་ཡིན་ནོ།

15  རྒྱལ་པོ་སྐུ་ཚེ་རིང་བར་ཤོག།  ཤེ་བ་ནས་ཁོང་ལ་གསེར་གནང་བར་ཤོག།  ཁོང་ཕྱིར་མི་ཚོས་ཆད་མེད་སྨོན་འདེབས་གྱིས།  ཁོང་སྟེང་དཀོན་མཆོག་གི་བྱིན་རླབས་གཏན་དུ་གནས་པར་ཤོག།

16  ཡུལ་གྱི་ནང་དུ་འབྲུ་མང་པོ་བྱུང་བར་ཤོག།  རི་བོ་རྣམས་སུ་ཏོན་ཐོག་བཀབ་པར་ཤོག།  དེ་ནི་ལེབ་ནོན་ལྟར་འབྲས་བུ་ཅན་བྱུང་བར་འགྱུར།  ཞིང་གི་ནང་དུ་རྩྭ་ཡི་ཁེངས་པ་ལྟར། གྲོང་ཁྱེར་ཡོངས་སུ་མི་ཡི་གང་བར་ཤོག།

17  རྒྱལ་པོའི་མཚན་ནི་རྒྱུན་དུ་གནས་པར་འགྱུར།  ཁོང་གི་སྙན་གྲགས་ཉི་མ་ལྟ་བུར་གནས།  དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་རྒྱལ་པོར་བྱིན་རླབས་གནང་བ་ལྟར།  མི་རིགས་ཡོངས་ཀྱི་ཁོང་ལ་རང་གི་ཆེད་དུ་བྱིན་རླབས་ཞུས།

18  ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་དཀོན་མཆོག་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བསྟོད་བསྔགས་ཤིག།  ཡ་མཚན་མཛད་པ་ཁོང་ཉིས་གཅིག་པུས་མཛད།

19  ཁོང་གི་བཟི་བརྗིད་མཚན་ལ་རྒྱུན་དུ་བསྟོད།  ས་གཞིའི་ཡོངས་ལ་ཁོང་གི་གཟི་བརྗིད་ཀྱིས་གང་བར་ཤོག།  ཨ་མེན་ཨ་མེན།

20  ཡ་སིའི་བུ་དཱ་བིད་ཀྱི་སྨོན་ལམ་རྣམས་རྫོགས་སོ༎

 

 

1 Give the king your justice, O God, and your righteousness to the royal son!

2 May he judge your people with righteousness, and your poor with justice!

3 Let the mountains bear prosperity for the people, and the hills, in righteousness!

4 May he defend the cause of the poor of the people, give deliverance to the children of the needy, and crush the oppressor!

5 May they fear you while the sun endures, and as long as the moon, throughout all generations!

6 May he be like rain that falls on the mown grass, like showers that water the earth!

7 In his days may the righteous flourish, and peace abound, till the moon be no more!

8 May he have dominion from sea to sea, and from the River to the ends of the earth!

9 May desert tribes bow down before him, and his enemies lick the dust!

10 May the kings of Tarshish and of the coastlands render him tribute; may the kings of Sheba and Seba bring gifts!

11 May all kings fall down before him, all nations serve him!

12 For he delivers the needy when he calls, the poor and him who has no helper.

13 He has pity on the weak and the needy, and saves the lives of the needy.

14 From oppression and violence he redeems their life, and precious is their blood in his sight.

15 Long may he live; may gold of Sheba be given to him! May prayer be made for him continually, and blessings invoked for him all the day!

16 May there be abundance of grain in the land; on the tops of the mountains may it wave; may its fruit be like Lebanon; and may people blossom in the cities like the grass of the field!

17 May his name endure forever, his fame continue as long as the sun! May people be blessed in him, all nations call him blessed!

18 Blessed be the Lord, the God of Israel, who alone does wondrous things.

19 Blessed be his glorious name forever; may the whole earth be filled with his glory! Amen and Amen!