གསུང་མགུར 75 – Psalm 75

གསུང་མགུར 75 – Psalm 75

1  ཀྱེ་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ལ་ང་ཚོས་བཏང་རག་ཕུལ།  ཁྱེད་མཚན་ཉེ་བར་ང་ཚོས་བཏང་རག་ཕུལ།  ཁྱེད་ཀྱི་ངོ་མཚར་མཛད་འཕྲིན་ང་ཚོས་བསྒྲགས།

2  ཁྲིམས་གཅོད་ཕྱིར་དུ་དུས་ཚོས་གཏན་འབེབས་བཞག།  དེ་སྐབས་ང་ཡི་ཁྲིམས་གཅོད་དྲང་པོར་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་དཀོན་མཆོག་གི་གསུངས་པ།

3  ས་གཞིའི་ནང་གནས་སྲོག་ཆགས་ཚང་མ་འདར།  ས་གཞི་ཚང་མ་འགུལ་བར་བྱེད་ན་ཡང་།  དེ་ཡི་རྨང་གཞི་ང་ཡིས་བརྟན་པོར་བཞག།

4  ངན་ཅན་ཚོར་ང་རྒྱལ་མ་བྱེད་ཅིག་ང་ཡིས་ཟེར།

5  དེ་ཚོར་སྦོར་ཤོབ་བཤད་རྒྱུ་བཀག་ཤིག་ང་ཡིས་ཟེར།

6  ཁྲིམས་གཅོད་ནི་ཤར་དང་ནུབ་ཕྱོགས་དང་།  ལྷོ་དང་བྱང་ནས་སླེབས་མི་ཡོང་།

7  དཀོན་མཆོག་རང་ཉིད་ཁྲིམས་དཔོན་ཡིན།  ཁོང་གིས་འགའ་ཤས་ལ་ཞལ་ཆེ་གཅོད་པ་གནང་།  གཞན་ལ་ནི་ཁོང་གིས་མཐར་པ་གནང།

8  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་ཕྱག་ནང་ཕོར་པ་ཞིག་ཡོད་དོ།  ཁོང་གི་ཁྲོ་བའི་རྒུན་ཆང་ངར་པོས་གང་ནས་ཡོད་པ་དང་།  ཁོང་གིས་དེ་ཡི་ནང་ནས་བླུགས་པ་དང་། སྡིག་སྤྱོད་རྣམས་ཀྱིས་དེ་ལས་འཐུང།  དེ་ཚོས་དེ་ནི་མ་རྫོགས་བར་དུ་འཐུང་།

9  འོན་ཀྱང་ང་ནི་ཡ་ཀོབ་དཀོན་མཆོག་གི་སྐོར་གསལ་བསྒྲགས་བྱ་རྒྱུ་ཡང་ན།  ཁོང་ལ་བསྟོད་པའི་གླུ་དབྱངས་ལེན་རྒྱུ་ནམ་ཡང་མཚམས་བཅད་རྒྱུ་མིན།

10  ཁོང་གིས་ངན་པའི་སྟོབས་ནི་བཅད་པ་དང་།  འོན་ཀྱང་དྲང་བདེན་གྱི་སྟོབས་ནི་འཕེལ་བར་མཛད༎

 

 

1 We give thanks to you, O God; we give thanks, for your name is near. We recount your wondrous deeds.

2 “At the set time that I appoint I will judge with equity.

3 When the earth totters, and all its inhabitants, it is I who keep steady its pillars. Selah

4 I say to the boastful, ‘Do not boast,’ and to the wicked, ‘Do not lift up your horn; 5 do not lift up your horn on high, or speak with haughty neck.’”

6 For not from the east or from the west and not from the wilderness comes lifting up,

7 but it is God who executes judgment, putting down one and lifting up another.

8 For in the hand of the Lord there is a cup with foaming wine, well mixed, and he pours out from it, and all the wicked of the earth shall drain it down to the dregs.

9 But I will declare it forever; I will sing praises to the God of Jacob.

10 All the horns of the wicked I will cut off, but the horns of the righteous shall be lifted up.