གསུང་མགུར 84 – Psalm 84

གསུང་མགུར 84 – Psalm 84

1  ཀུན་དབང་ལྡན་པའི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག། ཁྱེད་ཀྱི་བཞུགས་གནས་ང་ཇི་ལྟར་བརྩེས།

2  ང་དེར་བསྡད་འདོད་ཡོད། ང་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་བྲང་ནང་དུ་བསྡད་འདོད་ཆེན་པོ་ཡོད། གསོན་པོའི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་ང་ཡི་ལུས་ངག་གཉིས་ནས་མགུར་མ་ལེན།

3  ཀུན་དབང་ལྡན་པའི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ངའི་རྒྱལ་པོ་ངའི་དཀོན་མཆོག། བྱིའུ་མཆིལ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཀྱང་ཚང་བཟོས་ཡོད་དོ། ཁུག་རྟ་རང་ཉིད་ཀྱི་ཁང་པ་ཡོད་དོ། དེ་ཚོས་རང་གི་ཕྲུ་གུ་རྣམས་ཁྱེད་ཀྱི་མཆོད་ཁྲི་ཉེ་འགྲམ་དུ་འཇོག་གོ།

4  ཁྱེད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ནང་གནས་མཁན་ཚོ་ཇི་ལྟར་དགའ། དེ་ཚོས་ཏག་ཏུ་ཁྱེད་ལ་བསྟོད་ཅིང་བསྡད།

5  ཁྱེད་ནས་སྟོབས་ཐོབ་མཁན་ཚོ་དང་། རི་བོ་ཛི་ཡོན་གནས་སྐོར་འགྲོ་འདོད་མཁན་ཚོ་ནི་ཇི་ལྟར་དགའ།

6  དེ་ཚོ་བྷ་ཀའི་ལུང་གཤོང་སྐམ་པོར་འགྲོ་བའི་སྐབས། དེ་ནི་ཆུ་མིག་ཡོད་སའི་གནས་སུ་འགྱུར།  སྟོན་ཀའི་ཆར་གྱིས་དེ་ལ་རྫིང་བུར་བཟོས།

7  དེ་ཚོ་འགྲོ་བཞིན་པའི་སྐབས་སུ་སྟོབས་ཆེ་རུ་ཕྱིན་པ་དང།  དེ་ཚོས་རི་བི་ཛི་ཡོན་གྱི་སྟེང་དུ་ལྷ་རྣམས་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་མཐོང་བར་འགྱུར།

8  ཀུན་དབང་ལྡན་པའི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཡི་སྨོན་ལམ་གསན་རོགས་གནང།  ཀྱེ་ཡ་ཀོབ་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་གསན་པར་མཛོད།

9  ཁྱེད་ཀྱིས་འདམས་པའི་ང་ཚོའི་རྒྱལ་པོ་ལ། དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ཀྱིས་བྱིན་རླབས་གནང་རོགས་གནང།

10  ཁྱེད་ཀྱི་མཆོད་ཁང་ནང་ལ་ཉིན་གཅིག་དེ། གཞན་གང་དུའང་ཉི་མ་སྟོང་ལས་ལྷག་པ་ཡོད།  སྡིག་སྤྱོད་རྣམས་ཀྱི་ཁྱིམ་དུ་བསྡད་པ་ལས། དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་བཞུགས་གནས་ཀྱི།  རྒྱལ་སྒོར་ལངས་བསྡད་རྒྱུར་ང་འདོད་དོ།

11  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་སྲུང་སྐྱོབས་དང་གཟི་བརྗིད་ལྡན་པའི་རྒྱལ་པོ་ཡིན།  ཁོང་གིས་ང་ཚོར་སྐུ་དྲིན་དང་གུས་ཞབས་ཀྱི་སྦྱིན་རླབས་གནང་།  དྲང་བདེན་ནང་དུ་འགྲུལ་མི་དེ་ཚོ་ལ། ཁོང་གིས་བཟང་པོ་གང་ཞིག་བཀག་མི་གནང།

12  ཀུན་དབང་ལྡན་པའི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ལ་ནི། བློ་བཅོལ་བྱ་མཁན་མི་དེ་ཇི་ལྟར་དགའོ༎

 

 

1 How lovely is your dwelling place, O Lord of hosts!

2 My soul longs, yes, faints for the courts of the Lord; my heart and flesh sing for joy to the living God.

3 Even the sparrow finds a home, and the swallow a nest for herself, where she may lay her young, at your altars, O Lord of hosts, my King and my God.

4 Blessed are those who dwell in your house, ever singing your praise! Selah

5 Blessed are those whose strength is in you, in whose heart are the highways to Zion.

6 As they go through the Valley of Baca they make it a place of springs; the early rain also covers it with pools.

7 They go from strength to strength; each one appears before God in Zion.

8 O Lord God of hosts, hear my prayer; give ear, O God of Jacob! Selah

9 Behold our shield, O God; look on the face of your anointed!

10 For a day in your courts is better than a thousand elsewhere. I would rather be a doorkeeper in the house of my God than dwell in the tents of wickedness.

11 For the Lord God is a sun and shield; the Lord bestows favor and honor. No good thing does he withhold from those who walk uprightly.

12 O Lord of hosts, blessed is the one who trusts in you!