གསུང་མགུར 87 – Psalm 87

གསུང་མགུར 87 – Psalm 87

1  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་དམ་པའི་རི་བོ་རུ། རང་གི་བཞུགས་གནས་གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་བརྩིགས་སོ།

2  ཁོང་གིས་ནི་ཨིསི་རཱཨེལ་ནང་གི་ས་གནས་གཞན་ཚོ་ལས། ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་གྲོང་ཁྱེར་ལ་མཉེས་སོ།

3  དཀོན་མཆོག་གི་གྲོང་ཁྱེར།  ཁོང་གིས་ཁྱེད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཡ་མཚན་ཅན་གྱི་གཏམ་རྣམས་གསུངས་པར་ཉོན་ཞིག།

4  ང་ཡི་བཀའ་རྒྱ་སྲུང་མཁན་ཡུལ་ཚོའི་གྲངས་ནང།  ཨི་ཇིབ་དང་བྷེ་བྷི་ལོ་ནི་ཡ་རྣམས་ཀྱི་མིང་ཚུད་པར་འགྱུར།  ཕེ་ལེ་ཤེད་དང་ཊ་ཡར་དང་ཨི་ཐི་ཡོ་པི་ཡ་ཚོའི་མི་མང་རྣམས་ཀྱི།  གྲངས་ནི་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་པ་མཉམ་དུ་རྩིས་པར་འགྱུར།

5  ཛི་ཡོན་སྐོར་ལ་དེ་ལྟར་བཤད་ཡོང་། མི་རིགས་ཡོངས་རྫོགས་དེ་ལ་བདག་པ་ཡིན།  ཀུན་དབང་ལྡན་པའི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཛི་ཡོན་སྟོབས་ཤུགས་ལྡན་པ་བཟོས།

6  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་མི་རིགས་རྣམས་ཀྱི་མིང་ཐོ་བྲིས་པར་འགྱུར།  དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཡེ་རུ་ཤ་ལེམ་པ་ཡིན་ཟེར།

7  དེ་ཚོས་གར་ཁྲབ་ནས་གླུ་འདི་ལྟར་ལེན། ང་ཚོའི་བྱིན་རླབས་ཐོབ་གནས་ཛི་ཡོན་ཡིན༎

 

 

1 On the holy mount stands the city he founded; 2 the Lord loves the gates of Zion more than all the dwelling places of Jacob.

3 Glorious things of you are spoken, O city of God. Selah

4 Among those who know me I mention Rahab and Babylon; behold, Philistia and Tyre, with Cush— “This one was born there,” they say.

5 And of Zion it shall be said, “This one and that one were born in her”; for the Most High himself will establish her.

6 The Lord records as he registers the peoples, “This one was born there.” Selah

7 Singers and dancers alike say, “All my springs are in you.”