གསུང་མགུར 99 – Psalm 99

གསུང་མགུར 99 – Psalm 99

1  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནི་རྒྱལ་པོ་ཡིན།  མི་རྣམས་ནི་ཐམས་ཅད་འདར་བཞིན་འདུག།  ཁོང་ཀེ་རུབ་རྣམས་སྟེང་དུ་རྒྱལ་ཁྲིར་བཞུགས་ཡོད། ས་གཞི་འགུལ་བཞིན་འདུག།

2  ཛི་ཡོན་དུ་ནི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཀུན་དབང་ལགས།  ཁོང་ནི་མི་རིགས་ཀུན་ཐོག་ཆེས་མཐོ་ཡིན།

3  ཚང་མས་ཁོང་གི་མཚན་ཆེན་དང་གཟི་བརྗིད་ལྡན་པར་བསྟོད།  ཁོང་ནི་དམ་པ་ཡིན།

4  ཀུན་དབང་ལྡན་པའི་རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་ཀྱིས་བདེན་པ་ཡིན་པར་གཅེས་འཛིན་གནང་།  ཨིསི་རཱཨེལ་ཁྲོད་དུ་ཞལ་ཆེ་བརྟན་པོར་བཙུགས།  ཁྱེད་ཀྱི་དྲང་བདེན་དང་དྲང་པོ་འཁྲིད།

5  ང་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བསྟོད།  ཁོང་གི་རྒྱལ་ཁྲིའི་མདུན་དུ་མཆོད།  ཁོང་ནི་དམ་པ་ཡིན།

6  མོ་ཤེས་དང་ནི་ཨ་རོན་ཁོང་གི་བླ་མ་ཡིན།  ཁོང་ལ་སྨོན་ལམ་བཏབ་མཁན་གཅིག་དེ་ཤ་མུ་ཨེལ་ཡིན།  དེ་ཚོས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་ཞུས་པས་བཀའ་ལན་གནང་།

7  ཁོང་གིས་སྤྲིན་གྱི་ཀ་བའི་ནང་ནས་དེ་ཚོར་གསུང་གླེང་གནང་།  ཁོང་གི་གནང་བའི་བཀའ་ཁྲིམས་དེ་ཚོས་སྲུང་།

8  ཀྱེ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚོའི་དཀོན་མཆོག།  ཁྱེད་ཀྱི་མི་འབངས་ཚོར་བཀའ་ལན་གནང་།  ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་ཚོར་སྡིག་པའི་ཉེས་ཆད་གནང་ན་ཡང་།  ཁྱེད་ནི་སྡིག་སེལ་གནང་མཁན་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པ་དེ་ཚོར་སྟོན།

9  ང་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བསྟོད།  ཁོང་གི་རི་བོ་དམ་པར་མཆོད་པར་འབུལ།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ང་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ནི་དམ་པ་ཡིན༎

 

 

1 The Lord reigns; let the peoples tremble! He sits enthroned upon the cherubim; let the earth quake!

2 The Lord is great in Zion; he is exalted over all the peoples.

3 Let them praise your great and awesome name! Holy is he!

4 The King in his might loves justice. You have established equity; you have executed justice and righteousness in Jacob.

5 Exalt the Lord our God; worship at his footstool! Holy is he!

6 Moses and Aaron were among his priests, Samuel also was among those who called upon his name. They called to the Lord, and he answered them.

7 In the pillar of the cloud he spoke to them; they kept his testimonies and the statute that he gave them.

8 O Lord our God, you answered them; you were a forgiving God to them, but an avenger of their wrongdoings.

9 Exalt the Lord our God, and worship at his holy mountain; for the Lord our God is holy!