གསུང་མགུར 115 – Psalm 115

གསུང་མགུར 115 – Psalm 115

1  ཁྱེད་གཅིག་པོ་ཀྱེ་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་མ་གཏོགས་ང་ཚོར་མིན།  ཁྱེད་ཀྱི་རྒྱུན་ལྡན་ཐུགས་བརྩེ་དང་དམ་ཚིག་ཕྱིར་གཟི་བརྗིད་ཐོབ།

2  ཁྱོད་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་གང་དུ་ཡོད་ཟེར་ཞིང་།  ཅི་ལ་མི་རིགས་དེ་ཚོས་ང་ཚོར་དྲིས།

3  ང་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་མཐོ་རིས་སུ་བཞུགས་པ་དང་།  རང་གི་ཐུགས་འདོད་བཞིན་དུ་ཁོང་གིས་གནང་།

4  དེ་ཚོའི་ལྷ་རྣམས་མི་ཡིས་ལག་པས་གསེར་དང་དངུལ་གྱིས་བཟོས་པ་ཡིན།

5  དེ་ཚོར་ཁ་ཡོད་ཀྱང་སྨྲ་མི་ཐུབ།  དེ་ཚོར་མིག་ནི་ཡོད་ཀྱང་མཐོང་མི་ཐུབ།

6  དེ་ཚོར་རྣ་ཡོད་ཀྱང་ཐོས་མི་ཐུབ།  སྣ་ནི་ཡོད་ཀྱང་དེ་ཚོས་སྣུམ་མི་ཐུབ།

7  དེ་ཚོར་ལག་པ་ཡོད་ཀྱང་ཚོར་མི་ཐུབ།  རྐང་པ་ཡོད་ཀྱང་དེ་ཚོ་འགྲུལ་མི་ཐུབ།  དེ་ཚོས་སྒྲ་ཆུང་ཆུང་ཀྱང་འདོན་མི་ཐུབ།

8  སྐུ་འདྲ་དེ་ཚོ་བཟོས་མཁན་དང་དེ་ཚོར་བློ་བཅོལ་བྱེད་ནི།  དེ་ཚོ་ཚང་མ་སྐུ་འདྲ་བཞིན་དུ་འགྱུར།

9  ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་མི་མང་ཁྱོད་ནི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་བློ་བཅོལ་ཞིག།  ཁོང་གིས་ཁྱོད་ཚོར་སྐྱབས་གྲོགས་དང་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་ངོ།

10  དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་བླ་མ་རྣམས།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བློ་བཅོལ་ཞིག།  ཁོང་གིས་ཁྱོད་ཚོར་སྐྱབས་གྲོགས་དང་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་ངོ།

11  ཁོང་ལ་མཆོད་པ་འབུལ་མཁན་ཚང་མ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བློ་བཅོལ་ཞིག།  ཁོང་གིས་ཁྱོད་ཚོར་སྐྱབས་གྲོགས་དང་སྲུང་སྐྱོབས་གནང་ངོ།

12  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ང་ཚོར་དྲན་ཞིང་བྱིན་རླབས་གནང་བར་འགྱུར།  ཁོང་གིས་ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་མི་མང་དང་། དཀོན་མཆོག་གི་བླ་མ་ཡོངས་ལ་བྱིན་རླབས་གནང་བར་འགྱུར།

13  ཁོང་གིས་ཆེ་ཆུང་མེད་པར་ཁོང་ལ་གུས་བཀུར་ཞུ་མཁན་ཚོར།  དེ་ཚོར་ཁོང་གིས་བྱིན་རླབས་གནང་བར་འགྱུར།

14  ཁྱོད་དང་ཁྱོད་ཀྱི་རིགས་བརྒྱུད་རྣམས་ལ་ནི།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་བུ་ཕྲུག་གནང་བར་ཤོག།

15  མཐོ་རིས་དང་ནི་ས་གཞི་བཀོད་མཁན་གྱིས།  ཁོང་གིས་ཁྱོད་ཚོར་བྱིན་རླབས་གནང་བར་ཤོག།

16  མཐོ་རིས་ནི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གཅིག་པོའི་ཡིན།  འོན་ཀྱང་ཁོང་གིས་ས་གཞི་འདི་ནི་མི་ཚོར་གནང་།

17  གཤིན་ཁམས་སུ་འགྲོ་མཁན་གཤིན་པོས།  དེ་ཚོ་སུ་ཞིག་གིས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བསྟོད་མི་ཡོང་།

18  འོན་ཀྱང་ང་ཚོ་གསོན་པོས་ད་ནས་དུས་རྒྱུན་དུ།  ཁོང་ལ་གཏང་རག་འབུལ།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བསྟོད་བསྔོགས་ཤིག།

 

 

1 Not to us, O Lord, not to us, but to your name give glory, for the sake of your steadfast love and your faithfulness!

2 Why should the nations say, “Where is their God?”

3 Our God is in the heavens; he does all that he pleases.

4 Their idols are silver and gold, the work of human hands.

5 They have mouths, but do not speak; eyes, but do not see.

6 They have ears, but do not hear; noses, but do not smell.

7 They have hands, but do not feel; feet, but do not walk; and they do not make a sound in their throat.

8 Those who make them become like them; so do all who trust in them.

9 O Israel, trust in the Lord! He is their help and their shield.

10 O house of Aaron, trust in the Lord! He is their help and their shield.

11 You who fear the Lord, trust in the Lord! He is their help and their shield.

12 The Lord has remembered us; he will bless us; he will bless the house of Israel; he will bless the house of Aaron; 13 he will bless those who fear the Lord, both the small and the great.

14 May the Lord give you increase, you and your children!

15 May you be blessed by the Lord, who made heaven and earth!

16 The heavens are the Lord’s heavens, but the earth he has given to the children of man.

17 The dead do not praise the Lord, nor do any who go down into silence.

18 But we will bless the Lord from this time forth and forevermore. Praise the Lord!