གསུང་མགུར 119: 169-176 – Psalm 119:169-176

གསུང་མགུར 119: 169-176 – Psalm 119:169-176

169  ཀྱེ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་སྐྱབས་ཕྱིར་ང་ཡི་འོད་ཁྱེད་དྲུང་སླེབས་པར་ཤོག།  ཁྱེད་ཀྱི་ཞལ་ཆེ་བཞིན་དུ་ང་ལ་བློ་གྲོས་གནང་བར་མཛོད།

170  ང་ཡི་སྨོན་ལམ་ཁྱེད་ཀྱི་གསོན་རོགས་གནང་།  ཁྱེད་ཀྱི་ཞལ་ཆེ་བཞིན་དུ་ང་ལ་སྐྱོབ་ཏུ་གསོལ།

171  ང་ནི་རྒྱུན་དུ་ཁྱེད་ལ་བསྟོད་པ་འབུལ་གྱི་ཡིན།  གང་ལགས་ཟེར་ན་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་ཁྲིམས་ང་ལ་བསླབ་པའི་ཕྱིར།

172  ང་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་ཁྲིམས་སྐོར་ལ་མགུར་མ་ལེན།  གང་ལགས་ཟེར་ན་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་རྒྱ་རྣམས་ནི་དྲང་པོ་ཡིན།

173  ང་ལ་སྐྱབས་ཕྱིར་རྒྱུན་དུ་གྲ་སྒྲིགས་བཞུགས་རོགས་གནང་།  གང་ལགས་ཟེར་ན་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་རྣམས་ང་ཡིས་སྲུང་།

174  ཀྱེ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་སྐྱབས་པའི་རོགས་རམ་ཆེད་དུ་ང་ནི་ཁྱེད་ལ་སྒུག་བསྡད་ཡོད།  ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་ཁྲམས་ནང་དུ་ང་ལ་དགའ་སྤྲོ་ཐོབ།

175  ཁྱེད་ཀྱི་ང་ལ་སྲོག་གནང་ང་ཡི་ཁྱེད་ལ་བསྟོད།  ཁྱེད་ཀྱི་སློབ་སྟོན་ནང་ནས་ང་ལ་མགོན་སྐྱབས་ཐོབ་པར་ཤོག།

176  རླག་པའི་ལུག་དང་འདྲ་བ་ང་ནི་འཁྱམས་བཞིན་ཡོད།  དེར་བརྟེན་ཕེབས་ནས་ཁྱེད་ཀྱི་བྲན་གཡོག་ང་ལ་འཚོལ་བར་མཛོད།  གང་ལགས་ཟེར་ན་ཁྱེད་ཀྱི་བཀའ་ཁྲིམས་ངས་སྣང་མེད་དུ་བོར་མེད་དོ༎

 

 

169 Let my cry come before you, O Lord; give me understanding according to your word!

170 Let my plea come before you; deliver me according to your word.

171 My lips will pour forth praise, for you teach me your statutes.

172 My tongue will sing of your word, for all your commandments are right.

173 Let your hand be ready to help me, for I have chosen your precepts.

174 I long for your salvation, O Lord, and your law is my delight.

175 Let my soul live and praise you, and let your rules help me.

176 I have gone astray like a lost sheep; seek your servant, for I do not forget your commandments.