Bible Study – Genesis #007

Bible Study – Genesis #007

བཀོད་པ 4:6-7

དེ་ནས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཀ་ཡིན་ལ་གསུངས་པ། ཁྱོད་ཁྲོས་ནས་གདོང་ནག་པོ་ཅི་ལ་འགྱུར་རམ། ཁྱོད་ཀྱི་ལས་ཡག་པོ་བྱེད་ཡོད་པ་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་འཛུམ་དམུལ་བྱེད་རྒྱུ་ཐོབ་པ་ཡོད། ཁྱོད་ཀྱི་ལས་ངན་བྱས་པས་སྡིག་པ་ཁྱོད་ཀྱི་སྒོའི་འགྲམ་དུ་ཡོང་ནས་སྒུག་ཡོད། དེས་ཁྱོད་ལ་དབང་བྱེད་འདོད་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ལ་དབང་བྱས་ཐུབ་དགོས།

Genesis 4:6-7

The Lord said to Cain, “Why are you angry, and why has your face fallen? If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin is crouching at the door. Its desire is contrary to you, but you must rule over it.”

Study notes

  1. God gave commandment to Man to overcome sin
  2. Man’s duty to rule over evil inclination