Bible Study – Genesis #012

Bible Study – Genesis #012

བཀོད་པ 9:1 – དཀོན་མཆོག་གིས་ནོ་ཨ་དང་ཁོའི་བུ་རྣམས་ལ་བྱིན་རླབས་གནང་ཞིང་གསུངས་པ། ཁྱོད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་སྐྱེས་ནས་ས་གཞི་ཚང་མར་ཁྱོད་ཀྱི་རིགས་བརྒྱུད་གནས་པར་ཤོག།

Genesis 9:1 – And God blessed Noah and his sons and said to them, “Be fruitful and multiply and fill the earth.

Study notes

  1. God redeemed Noah from judgment and destruction and allowed continuity of human race through Noah
  2. God’s blessing on Noah as divine providence