མངོན་པ། 4 – Revelation 4

མངོན་པ།

ལེའུ་བཞི་པ། (4)

 

དམ་པའི་ཞིང་ནང་ཡོད་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་བཞུགས་ཁྲི།

God’s Throne in Heaven

 

1[ལྗཱོན་] ངས་འདི་ཚོ་ཚང་མ་མཐོང་བའི་རྗེས་ལ་ང་ལ་ཞལ་གཟིགས་གཞན་དག་ཅིག་བྱུང་། ངས་དམ་པའི་
ཞིང་ནང་སྒོ་ཞིག་ཕྱེ་ཡོད་པ་མཐོང་བྱུང་། དེ་ནས་ངས་དེ་སྔ་ཐོས་པའི་གསུང་སྐད་དེས་ཡང་བསྐྱར་ང་ལ་
བཀའ་མོལ་གནང་སོང་། གསུང་གི་སྒྲ་དེ་རྒྱ་གླིང་གི་སྒྲ་འདྲ་པོ་འདུག །དེས་ང་ལ་གསུངས་སོང་། “འདེའི་ཡར་ཤོག །འདིའི་རྗེས་ལ་གང་འབྱུང་དགོས་ཀྱི་ཡོད་པ་དེ་ངས་ཁྱེད་རང་ལ་བསྟན་གྱི་ཡིན།”

1 After I [John] had seen all these things, I had another vision. I saw a door was standing open in Heaven. Then the same voice that I had heard before and which sounded like a trumpet spoke to me again. It said “Come up here, I will show you the things that must happen next.”

 

2 དེ་ནས་ཐོག་རྒྱག་གོབ་རྒྱག་ང་ [དམ་པའི་] ཐུགས་ཉིད་ཀྱིས་ཁྱབ་སོང་། ཁོང་གིས་དམ་པའི་ཞིང་ནང་
བཞུགས་ཁྲི་ཞིག་ཡོད་པ་ངས་མཐོང་བ་བཟོས་གནང་སོང་།   དེའི་ཐོག་ལ་གཅིག་བཞུགས་འདུག

2 Then immediately I was pervaded by the [Holy] Spirit. He enabled me to see a throne that was in Heaven. Someone was sitting upon it.

 

3 བཞུགས་ཁྲི་དེའི་ཐོག་ལ་བཞུགས་མཁན་ཁོང་འོད་ཆེམ་ཆེམ་
བྱེད་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་། དེའི་བཀྲག་མདངས་དེ་རིན་པོ་ཆེ་རྡོ་འདྲ་པོ་འདུག །བཞུགས་ཁྲི་དེའི་མཐའ་སྐོར་ལ་
འཇའ་འདྲ་པོ་དམར་མདངས་ཤིག་འདུག །དེའི་འོད་དེ་དཔེ་མི་སྲིད་པའི་བཀྲག་མདངས་ཆེན་པོ་ཡོད་པ་
དང་། དེའི་བཀྲག་མདངས་དེ་མརྒད་འདྲ་པོ་འདུག

3 The One who sat on the throne was gleaming and the brilliance was similar to that of precious stones. Encircling the throne was a glow like a rainbow in appearance. It shone very brightly and its brilliance was similar to that of an emerald.

 

4 བཞུགས་ཁྲི་དེའི་མཐའ་སྐོར་ལ་བཞུགས་ཁྲི་གཞན་དག་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་འདུག །བཞུགས་ཁྲི་འདི་ཚོའི་སྒང་
ལ་དོ་དམ་པ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་བསྡད་འདུག །ཁོང་ཚོ་ཚང་མས་གོས་དཀར་པོ་གོན་ཡོད་པ་དང༌། ཁོང་ཚོའི་
མགོ་ལ་གསེར་གྱི་མགོ་རྒྱན་འདུག

4 Surrounding the throne were twenty-four other thrones. And twenty-four overseers were sitting upon these thrones. They were all wearing white clothes and they had crowns of gold on their heads.

 

5 (དཀྱིལ་ལ་ཡོད་པའི་) བཞུགས་ཁྲི་དེ་ནས་ནམ་མཁའི་གློག་
འཁྱུགས་པ་དང་འབྲུག་སྐད་གྲགས་སོང༌། བཞུགས་ཁྲི་དེའི་མདུན་ལ་ [ངས་] བཀྲག་མདངས་ཆེན་པོའི་ཐོག་
ནས་འབར་བཞིན་ཡོད་པའི་དཔལ་འབར་བདུན་ [མཐོང་བྱུང་།] སྒྲོན་མེ་འདི་ཚོ་དཀོན་མཆོག་གི་ sevenfold
ཐུགས་ཉིད་མཚོན་གྱི་ཡོད་རེད། ཡང་ན་དཀོན་མཆོག་གི་ཐུགས་ཉིད་བདུན་མཚོན་གྱི་ཡོད་རེད།

5 From the throne (that was in the middle) flashes of lightning and rumblings of thunder came. And in front of this throne [I saw] seven lighted torches that were burning brightly. These lights [represent] the ‘sevenfold’ spirit of God – the seven spirits of God.

 

6 བཞུགས་ཁྲི་དེའི་མདུན་ལ་ཤེལ་གྱི་རྒྱ་མཚོ་འདྲ་པོ་ཞིག་འདུག །དེ་ཆུ་ཤེལ་འདྲ་པོ་དྭངས་མ་འདུག
།བཞུགས་ཁྲི་དེའི་མཐའ་སྐོར་གཞོགས་རེ་རེ་ལ་སྲོག་ཆགས་བཞི་འདུག །དེ་ཚོའི་མདུན་དང་རྒྱབ་ཚང་མ་ལ་
མིག་འདུག

6 Also in front of the throne there was something that looked like a sea of glass. It was as clear as crystal. Surrounding the throne, on each of its sides, were four living beings. They had eyes all over them – on their fronts and on their backs.

 

7 སྲོག་ཆགས་འདི་ཚོའི་ནང་ནས་
སྲོག་ཆགས་དང་པོ་དེ་འདམ་སེང་ཞིག་འདྲ་པོ་འདུག །གཉིས་པ་དེ་གླང་གོག་ཞིག་འདྲ་པོ་ཡོད་པ་དང་།
གསུམ་པ་དེ་ལ་མིའི་གདོང་པ་འདུག །སྲོག་ཆགས་བཞི་པ་དེ་གླག་བྱ་འཕུར་བཞིན་ཡོད་པ་ཞིག་འདྲ་པོ་འདུག།

7 The first of these living beings was like a lion; the second was like an ox; the third had a human face. The fourth living being was like an eagle in flight.

 

8 སྲོག་ཆགས་འདི་ཚོ་རེ་རེ་ལ་
གཤོག་པ་དྲུག་རེ་ཡོད་པ་དང༌། དེ་ཚོའི་ལུས་ཡོངས་རྫོགས་དང་ཐ་ན་གཤོག་པའི་འོག་ལ་ཡང་མིག་འདུག །དེ་ཚོས་ཉིན་མཚན་མེད་པར་ [བཞུགས་ཁྲི་དེའི་སྒང་ལ་བཞུགས་ཡོད་པ་ཁོང་ལ་] “དམ་པ། དམ་པ། དམ་པ། ཀུན་དབང་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ (ཁྱེད་དམ་པ་རེད།) ཁྱེད་ལ་ཐོག་མ་མེད་པ་དང་། ཁྱེད་
ག་དུས་ཡིན་ནས་བཞུགས་ཡོད་རེད། ཁྱེད་ད་ལྟ་སྐུ་གསོན་པོ་ཡིན་པ་དང་། ཁྱེད་ཕེབས་གྲབས་ཡོད་
རེད།” ལབ་ནས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་ཁོང་ལ་ [བསྟོད་གླུ་] འབུལ་གྱི་འདུག

8 Each living being had six wings, and there were eyes all over them, even under their wings. All day and night they keep repeating [a song of praise to the One who is seated on the throne]. “Holy, Holy, Holy! Lord God Almighty, (you are Holy). You are without beginning and have always existed. You are alive now, and you are about to come.”

 

9 སྲོག་ཆགས་བཞི་པོ་དེ་ཚོས་དཀོན་མཆོག་ཁོང་རླབས་ཆེན་དང་ནུས་པ་ཆེན་པོ་ག་འདྲ་ཡོད་པ་དེ་ནན་པོའི་
ཐོག་ནས་གསུང་གི་འདུག །དེ་ཚོས་བཞུགས་ཁྲི་དེའི་ཐོག་ལ་བཞུགས་ཡོད་པ་ཁོང་དང་། གཏན་དུ་བཞུགས་
ཡོད་པ་ཁོང་ལ་ཆེ་མཐོང་དང་། བསྟོད་པ་དང་། གཏང་རག་འབུལ་གྱི་འདུག

9 The four living beings declare how great and powerful God is. They give honour, and praise and thanks to the One who sits upon the throne and is alive for evermore.

 

10 སྲོག་ཆགས་འདི་ཚོས་དཀོན་མཆོག་ལ་
བསྙེན་བཀུར་ག་དུས་ཞུས་པ་ཡིན་ནས། དོ་དམ་པ་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞི་དེ་ཚོས་བཞུགས་ཁྲི་ཐོག་ལ་བཞུགས་ཡོད་པ་
ཁོང་དང་། ཇི་སྲིད་ནས་ཇི་སྲིད་བར་དུ་བཞུགས་ཡོད་པ་ཁོང་ལ་ཕྱག་འཚལ་གྱི་འདུག །ཁོང་ཚོས་ཁོང་ལ་
བསྙེན་བཀུར་ཞུ་བ་དང་། བཞུགས་ཁྲི་དེའི་མདུན་ལ་རང་གི་མགོ་རྒྱན་བཞག་ནས་ལབ་ཀྱི་འདུག:

10 Whenever the living beings worship God, the twenty-four overseers prostrate before the One who sits on the throne and who lives for for evermore. They worship him, and placing their crowns in front of the throne, they say:

 

11 “ང་ཚོའི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ལ་བླ་ན་མེད་པའི་གཟི་བརྗིད་དང༌། ཆེ་མཐོང་དང༌། དབང་ཐང་
འཐོབ་འོས་པ་འདུག །གང་ཡིན་ཟེར་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་[གང་ཡང་མེད་པ་ནས་] ཚང་མ་བྱུང་བ་བཟོས་གནང་
བ་དང་། ཁྱེད་ཀྱི་ཐུགས་འདོད་དང་བསྟུན་ནས་དེ་ཚོ་གནས་ཐུབ་པ་དང་འཚོ་ཐུབ་པ་བྱུང་པ་རེད།”

11 “Our Lord God, you are worthy to receive glory, honour and power. For you created all things to come into being [out of nothing], and in conformity with your will they owe their very existence and life to you.”