བཀོད་པ 6 – Genesis 6

བཀོད་པ 6 – Genesis 6

T banner - 280 x 8

6:1  འཛམ་གླིང་ཀུན་གྱི་ནང་མིའི་རིགས་འཕེལ་སྐབས་སུ་བུ་མོ་རྣམས་སྐྱེས་པ་དང་།

When man began to multiply on the face of the land and daughters were born to them,

T banner - 280 x 8

6:2  དཀོན་མཆོག་གི་སྲས་འགའ་ཤས་ཀྱིས་བུ་མོ་དེ་རྣམས་ཤིན་ཏུ་མཛེས་མོ་མཐོང་ནས་རང་འདོད་བཞིན་ཆང་ས་བརྒྱབ་ཕྱིར་འཁྱེར་རོ།

the sons of God saw that the daughters of man were attractive. And they took as their wives any they chose.

T banner - 280 x 8

6:3  དེ་ནས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གསུངས་པ།  ངས་མིའི་རིགས་ཚང་མ་རྒྱུན་དུ་གསོན་པོར་ལུས་མི་བཅུག།  དེ་རྣམས་འཆི་བའི་རང་བཞིན་ཅན་ཡིན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ད་ནས་ཕྱིན་ཆད་ལོ་  ༡༢༠  ལས་མང་བ་གསོན་མི་ཡོང་།

Then the Lord said, “My Spirit shall not abide in man forever, for he is flesh: his days shall be 120 years.”

T banner - 280 x 8

6:4  དེའི་སྐབས་དང་རྗེས་སུའང་མིའི་བུ་མོ་རྣམས་དང་དཀོན་མཆོག་གི་སྲས་ནས་སྐྱེས་པའི་རིགས་བརྒྱུད་ས་གཞིའི་ནང་མི་བོ་ཆེན་པོ་རྣམས་ཡིན་ནོ།  སྔོན་དུས་དེ་ཚོ་ནི་དཔའ་བོ་དང་སྙན་གྲགས་ལྡན་པའི་མི་རྣམས་ཡིན་ནོ།

The Nephilim were on the earth in those days, and also afterward, when the sons of God came in to the daughters of man and they bore children to them. These were the mighty men who were of old, the men of renown.

T banner - 280 x 8

6:5  འཛམ་གླིང་ནང་མིའི་རིགས་ཀྱི་ལས་ངན་དང་།  རྟག་ཏུ་ངན་སེམས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཡོད་པ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གཟིགས་ཏེ།

The Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intention of the thoughts of his heart was only evil continually.

T banner - 280 x 8

6:6  ཁོང་གིས་ས་གཞི་རུ་མིའི་རིགས་མཛད་པའི་ཕྱག་ལས་ལ་ཤིན་ཏུ་འགྱོད་དོ།

And the Lord regretted that he had made man on the earth, and it grieved him to his heart.

T banner - 280 x 8

6:7  དེ་ནས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་།  མིའི་རིགས་དང་དུད་འགྲོ་དང་།  བྱ་བྱིའུ་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་ངས་བཟོས་པས།  ད་ངའི་སེམས་ཤིན་ཏུ་འགྱོད་པའི་རྐྱེན་དེ་རྣམས་ངས་འཛམ་གླིང་ནས་མེད་པར་བཟོ་བར་བྱའོ།

So the Lord said, “I will blot out man whom I have created from the face of the land, man and animals and creeping things and birds of the heavens, for I am sorry that I have made them.”

T banner - 280 x 8

6:8  འོན་ཀྱང་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་ནོ་ཨ་ལ་ཐུགས་དགྱེས་སོ༎

But Noah found favor in the eyes of the Lord.

T banner - 280 x 8

6:9  འདི་ནི་ནོ་ཨའི་ལུ་རྒྱུས་ཡིན།  ནོ་ཨ་མི་དྲང་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་།  དཀོན་མཆོག་དང་འགྲོགས་ཏེ་སྤྱོད་པ་བཟང་པོ་བྱེད་པས།  ཁོང་དང་འདྲ་བའི་མི་གཞན་ཞིག་མེད་པ་ཡིན།

These are the generations of Noah. Noah was a righteous man, blameless in his generation. Noah walked with God.

T banner - 280 x 8

6:10  ཁོང་ལ་བུ་གསུམ་ཡོད་པས།  དེ་ཚོའི་མིང་ལ་ཤེམ་དང་ཧམ་དང་ཡ་ཕེད་བཅས་ཡིན་ནོ།

And Noah had three sons, Shem, Ham, and Japheth.

T banner - 280 x 8

6:11  འོན་ཀྱང་གཞན་ཚང་མ་དཀོན་མཆོག་གི་སྤྱན་སྔར་ངན་པ་ཡིན་ནོ།  གནས་གང་སར་དྲག་ལས་འཕེལ་ཡོད་དོ།

Now the earth was corrupt in God’s sight, and the earth was filled with violence.

T banner - 280 x 8

6:12  དཀོན་མཆོག་གིས་འཛམ་གླིང་ལ་གཟིགས་པ་དང་།  དེ་ངན་པ་ཆགས་ཡོད་པ་གཟིགས་སོ།  གང་ལ་ཟེར་ན།  མི་རྣམས་ལས་ངན་གྱིས་མི་ཚེ་སྐྱེལ་གྱི་ཡོད་དོ།

And God saw the earth, and behold, it was corrupt, for all flesh had corrupted their way on the earth.

T banner - 280 x 8

6:13  དཀོན་མཆོག་གིས་ནོ་ཨ་ལ་གསུངས་པ།  འཛམ་གླིང་འདིའི་ནང་མི་རིགས་རྣམས་ཀྱི་དྲག་ལས་ཀྱི་གང་ཡོད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ངས་དེ་དག་ཐམས་ཆད་མེད་པར་བྱ་རྒྱུ་ཐག་བཅད་པ་ཡིན།

And God said to Noah, “I have determined to make an end of all flesh, for the earth is filled with violence through them. Behold, I will destroy them with the earth.

T banner - 280 x 8

6:14  ཁྱོད་ཀྱིས་ཤིང་ཡག་ཤོས་ཀྱི་གྲུ་ཆེན་པོ་ཞིག་བཟོས་ཏེ།  དེའི་ནང་ཁང་མིག་རྣམས་བཟོས་ནས།  ཕྱི་ནང་གཉིས་ཀར་བྲག་ཞུན་བསྐུས་ཤིག

Make yourself an ark of gopher wood. Make rooms in the ark, and cover it inside and out with pitch.

T banner - 280 x 8

6:15  གྲུའི་ཚད་ནི་མི་ཊར་  ༡༣༣  རིང་པོ་དང་།  ཞེང་ཁ་མི་ཊར་གཉིས་ཤུ་ཙ་གཉིས་དང་།  མི་ཊར་བཅུ་གསུམ་མཐོ་པོ་བཟོས་ཤིག།

This is how you are to make it: the length of the ark 300 cubits, its breadth 50 cubits, and its height 30 cubits.

T banner - 280 x 8

6:16  གྲུ་ལ་ཐོག་གཅིག་བཀབ་སྟེ།  ཐོག་དང་རྩིག་པའི་བར་ལ་སེན་ཊི་མི་ཊར་བཞི་བཅུ་ཞེ་བཞི་བར་སྟོང་པ་བཞོག་ཅིག།  གྲུ་ནི་ཐོག་རྩེ་གསུམ་ཡོད་པ་ཞིག་བཟོས་ནས་དེ་ཡི་གཞོགས་གཅིག་ལ་སྒོ་ཞིག་བཟོས་ཤིག།

Make a roof for the ark, and finish it to a cubit above, and set the door of the ark in its side. Make it with lower, second, and third decks.

T banner - 280 x 8

6:17  འཛམ་གླིང་ནང་སྲོག་ཡོད་པའི་རིགས་ཐམས་ཅད་མེད་པར་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ས་གཞིའི་ཐོག་ཏུ་ཆུ་ལོག་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན།  འཛམ་གླིང་ནང་ཡོད་པ་ཚང་མ་འཆི་བར་འགྱུར།

For behold, I will bring a flood of waters upon the earth to destroy all flesh in which is the breath of life under heaven. Everything that is on the earth shall die.

T banner - 280 x 8

6:18  འོན་ཀྱང་ངས་ཁྱོད་མཉམ་དུ་དམ་བཅའ་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན།  ཁྱོད་རང་གི་ཆུང་མ་དང་ཁྱོད་ཀྱི་བུ་རྣམས་དང་དེ་དག་གི་ཆུང་མ་རྣམས་འཁྱེར་ནས་གྲུའི་ནང་སོང་ཞིག

But I will establish my covenant with you, and you shall come into the ark, you, your sons, your wife, and your sons’ wives with you.

T banner - 280 x 8

6:19-20  སེམས་ཅན་གྱི་རིགས་ཐམས་ཅད་དང་།  བྱ་བྱིའུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕོ་མོ་ཆ་རེ་རེ་ཀྱང་ཁྱོད་དང་མཉམ་དུ་གྲུའི་ནང་འཁྱེར་ཞིག  གང་ལ་ཟེར་ན།  དེ་ཚོ་ཚང་མ་གསོན་པོར་ལུས་ཕྱིར་ཡིན་ནོ།

And of every living thing of all flesh, you shall bring two of every sort into the ark to keep them alive with you. They shall be male and female. Of the birds according to their kinds, and of the animals according to their kinds, of every creeping thing of the ground, according to its kind, two of every sort shall come in to you to keep them alive.

T banner - 280 x 8

6:21  ཁྱོད་ཚོ་དང་དེ་ཚོའི་ཕྱིར་ཡང་ཁ་ཟས་སྣ་ཚོགས་འཁྱེར་ཞིག

Also take with you every sort of food that is eaten, and store it up. It shall serve as food for you and for them.”

T banner - 280 x 8

6:22  དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་ནོ་ཨས་ཐམས་ཅད་སྒྲུབ་པར་བྱས་སོ༎

Noah did this; he did all that God commanded him.

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8