བཀོད་པ 9 – Genesis 9

བཀོད་པ 9 – Genesis 9

T banner - 280 x 8

9:1  དཀོན་མཆོག་གིས་ནོ་ཨ་དང་ཁོའི་བུ་རྣམས་ལ་བྱིན་རླབས་གནང་ཞིང་གསུངས་པ།  ཁྱོད་ཀྱི་ཕྲུ་གུ་མང་པོ་སྐྱེས་ནས་ས་གཞི་ཚང་མར་ཁྱོད་ཀྱི་རིགས་བརྒྱུད་གནས་པར་ཤོག།

And God blessed Noah and his sons and said to them, “Be fruitful and multiply and fill the earth.

T banner - 280 x 8

9:2  སེམས་ཅན་དང་།  བྱ་བྱིའུ་དང་ཉ་ཐམས་ཅད་ཁྱོད་ཚོ་ལ་འཇིག་ཡོང་།  དེ་རྣམས་ཁྱོད་ཚོའི་དབང་འོག་ཏུ་བཞག་ཡོད།

The fear of you and the dread of you shall be upon every beast of the earth and upon every bird of the heavens, upon everything that creeps on the ground and all the fish of the sea. Into your hand they are delivered.

T banner - 280 x 8

9:3  ངས་ཁྱོད་ཚོ་ལ་སྔོ་ཚོད་སྟེར་བ་ཡང་ཟ་ཞིག  འདི་ཚོ་ཚངམ་ངས་ཁྱོད་ཚོའི་ཁ་ཟས་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྟེར་གྱི་ཡོད།

Every moving thing that lives shall be food for you. And as I gave you the green plants, I give you everything.

T banner - 280 x 8

9:4  ཁྱོད་ཚོས་ཟ་མི་ཆོག་པ་གཅིག་ནི་ཁྲག་ཡོད་པའི་ཤ་ཡིན།  མ་ཟ་ཞིག་ཅེས་ངས་བཀག་བསྡོམ་བྱེད་ཀྱིས་ཡོད།  གང་ལ་ཟེར་ན།  ཁྲག་གི་ནང་སྲོག་ཡོད་དོ།

But you shall not eat flesh with its life, that is, its blood.

T banner - 280 x 8

9:5  གལ་སྲིད་མི་སུ་ཞིག་གིས་མིའི་སྲོག་ལེན་ན།  ཁོ་ལ་ཆད་པ་ཕོག་པར་འགྱུར།  དུད་འགྲོས་མི་བསད་ན།  ངས་དེ་ལ་འཆི་བའི་ཉེས་ཆད་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན།

And for your lifeblood I will require a reckoning: from every beast I will require it and from man. From his fellow man I will require a reckoning for the life of man.

T banner - 280 x 8

9:6  མི་ནི་དཀོན་མཆོག་གི་དབྱིབས་ནང་ལྟར་བཟོས་ཡོད་པའི་རྐྱེན།  སུ་ཞིག་གིས་མི་བསད་པ་ཡིན་ན་ཁོ་ལ་མི་གཞན་གྱིས་བསད་ཡོང་།

“Whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed, for God made man in his own image.

T banner - 280 x 8

9:7  ཁྱོད་ཚོར་བུ་ཕྲུག་མང་པོ་སྐྱེས་ཤིང་བརྒྱུད་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ནས་འཛམ་གླིང་ཡོངས་སུ་འཕེལ་ནས་གནས་པར་འགྱུར་གསུངས་སོ།

And you, be fruitful and multiply, increase greatly on the earth and multiply in it.”

T banner - 280 x 8

9:8  དཀོན་མཆོག་གིས་ནོ་ཨ་དང་ཁོང་གི་བུ་རྣམས་ལ་གསུངས་པ།

Then God said to Noah and to his sons with him,

T banner - 280 x 8

9:9-10  ངས་ཁྱོད་དང་ཁྱོད་ཀྱི་རྗེས་ལ་ཡོང་བའི་བུ་བརྒྱུད་དང་།  གསོན་པོའི་སེམས་ཅན་མཉམ་དུ་དང་།  བྱ་བྱིའུ་དང་དུད་འགྲོ་དང་གྲུའི་ནང་ནས་ཁྱོད་དང་མཉམ་དུ་ཐོན་པ་ཚང་མ་དང་མཉམ་དུ་དམ་བཅའ་འདི་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན།

“Behold, I establish my covenant with you and your offspring after you, and with every living creature that is with you, the birds, the livestock, and every beast of the earth with you, as many as came out of the ark; it is for every beast of the earth.

T banner - 280 x 8

9:11  ཚིག་འདི་བཞིན་ཁྱོད་ཚོ་མཉམ་དུ་ཞལ་ཆེ་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན།  ད་ཕྱིན་ཆད་སྲོག་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་ཆུ་ལོག་གིས་མེད་པར་མི་འགྱུར་ཞིང་།  ཕྱིན་ཆད་ནམ་ཡང་ས་ལ་ཆུ་ལོག་གིས་མེད་པར་མི་འགྱུར་བའི་ངས་དམ་བཅའ་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན།

I establish my covenant with you, that never again shall all flesh be cut off by the waters of the flood, and never again shall there be a flood to destroy the earth.”

T banner - 280 x 8

9:12  ཁྱོད་ཚོ་དང་གསོན་པོའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་མཉམ་དུ་དུས་རྒྱུན་གྱི་ཆེད་དུ་བཞག་པའི་དམ་བཅའི་རྟགས་ནི་འདི་ལྟར་ཡིན།

And God said, “This is the sign of the covenant that I make between me and you and every living creature that is with you, for all future generations:

T banner - 280 x 8

9:13  གནམ་གྱི་སྤྲིན་ནང་ངས་འཇའ་ཞིག་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན།  དེ་ནི་ངས་ས་གཞི་དང་དམ་བཅའ་བྱས་པའི་རྟགས་ཡིན་ནོ།

I have set my bow in the cloud, and it shall be a sign of the covenant between me and the earth.

T banner - 280 x 8

9:14  ངས་ནམ་མཁར་སྤྲིན་པ་འཁོར་བཅུག་དུས་དེའི་ནང་འཇའ་མཐོང་སྐབས།

When I bring clouds over the earth and the bow is seen in the clouds,

T banner - 280 x 8

9:15  ཁྱོད་ཚོ་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཆུ་ལོག་ནས་མེད་པར་མི་བྱུང་བའི་དམ་བཅའ་བྱས་པ་དེ་ངས་དྲན་གྱི་ཡིན།

I will remember my covenant that is between me and you and every living creature of all flesh. And the waters shall never again become a flood to destroy all flesh.

T banner - 280 x 8

9:16  སྤྲིན་པའི་ནང་ཡོད་པའི་འཇའ་ལ་བལྟས་ཏེ་ང་དཀོན་མཆོག་དང་།  ས་གཞི་ལ་ཡོད་པའི་སྲོག་དང་ལྡན་པ་ཚང་མ་དང་མཉམ་དུ་ངས་རྒྱུན་ཆད་མེད་པར་བྱས་པའི་དམ་བཅའ་དེ་དྲན་པར་བྱའོ།

When the bow is in the clouds, I will see it and remember the everlasting covenant between God and every living creature of all flesh that is on the earth.”

T banner - 280 x 8

9:17  སྲོག་དང་ལྡན་པའི་མི་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དང་མཉམ་དུ་ངས་དམ་བཅའ་བཞག་པའི་རྟགས་ནི་དེ་ཡིན་ནོ༎

God said to Noah, “This is the sign of the covenant that I have established between me and all flesh that is on the earth.”

T banner - 280 x 8

9:18  གྲུའི་ནང་ནས་ཐོན་པའི་ནོ་ཨའི་བུ་གསུམ་ནི་ཤེམ་དང་།  ཧམ་དང་ཡ་ཕེད་བཅས་ཡིན་ནོ།  ཧམ་ནི་ཀ་ནན་གྱི་ཕ་ཡིན་ནོ།

The sons of Noah who went forth from the ark were Shem, Ham, and Japheth. (Ham was the father of Canaan.)

T banner - 280 x 8

9:19  ནོ་ཨའི་བུ་གསུམ་གྱི་རིགས་བརྒྱུད་ནི་ས་གཞིའི་མི་རིགས་ཡོངས་ཀྱི་ཕ་མེས་སུ་འགྱུར་རོ།

These three were the sons of Noah, and from these the people of the whole earth were dispersed.

T banner - 280 x 8

9:20  ནོ་ཨ་ནི་ཞིང་པ་ཞིག་ཡིན་པས་རྒུན་ཚལ་བཏབ་མཁན་ཐོག་མ་དེ་ཡིན་ནོ།

Noah began to be a man of the soil, and he planted a vineyard.

T banner - 280 x 8

9:21  ཉིན་ཞིག་ཁོང་གིས་རྒུན་ཆང་འཐུང་ཞིང་ར་བཟི་ཏེ།  གུར་གྱི་ནང་གཅེར་བུ་ཉལ་ནས་བསྡད་ཡོད་པ་དང་།

He drank of the wine and became drunk and lay uncovered in his tent.

T banner - 280 x 8

9:22  ཀ་ནན་གྱི་ཕ་ཧམ་གྱིས་རང་གིཕ་གཅེར་བུ་ཡོད་པ་མཐོང་བ་དང་།   ཕྱི་རུ་ཡོང་ནས་རང་གི་སྤུན་གཉིས་ལ་བཤད་དོ།

And Ham, the father of Canaan, saw the nakedness of his father and told his two brothers outside.

T banner - 280 x 8

9:23  དེ་ནས་ཤེམ་དང་ཡ་ཕེད་གཉིས་ཀྱིས་གོས་ཤིག་དཔུང་པར་འཁུར་ནས་རྒྱབ་ལོག་སྟེ་གུར་ནང་ཕྱིན་ནས་ཕ་ལ་གཡོག་པ་དང་།  གདོང་མ་བསྟན་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ཕ་གཅེར་བུ་ཡོད་པ་ཁོང་ཚོས་མ་མཐོང་ངོ་།

Then Shem and Japheth took a garment, laid it on both their shoulders, and walked backward and covered the nakedness of their father. Their faces were turned backward, and they did not see their father’s nakedness.

T banner - 280 x 8

9:24  ནོ་ཨ་ར་བཟི་ནས་གཉིད་གསང་བ་དང་བུ་ཆུང་བས་གང་བྱས་པ་དེ་ཁོས་ཤེས་ནས།

When Noah awoke from his wine and knew what his youngest son had done to him,

T banner - 280 x 8

9:25  ནོ་ཨས་སྨྲས་པ།  ཀ་ནན་ཐོག་ཏུ་དམོད་པ་ཕོག་པར་ཤོག།  ཁོ་ནི་སྤུན་རྒན་པ་ཚོའི་བྲན་གཡོག་འགྱུར་བར་ཤོག།

he said, “Cursed be Canaan; a servant of servants shall he be to his brothers.”

T banner - 280 x 8

9:26  ཤེམ་གྱི་དཀོན་མཆོག་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བསྟོད་ཅིག།  ཀ་ནན་ཤེམ་གྱི་བྲན་གཡོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག།

He also said, “Blessed be the Lord, the God of Shem; and let Canaan be his servant.

T banner - 280 x 8

9:27  དཀོན་མཆོག་གིས་ཡ་ཕེད་ལ་འཕེལ་བཅུག་སྟེ།  ཁོའི་བརྒྱུད་ནི་ཤེམ་གྱི་བརྒྱུད་དང་གནས་པར་འགྱུར་ཅིག།  ཀ་ནན་ཡ་ཕེད་ཀྱི་བྲན་གཡོག་ཏུ་འགྱུར་ཡོང་།

May God enlarge Japheth, and let him dwell in the tents of Shem, and let Canaan be his servant.”

T banner - 280 x 8

9:28  ས་གཞི་ལ་ཆུ་ལོག་ཡོང་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་ནོ་ཨ་ད་དུང་ལོ་  ༣༥༠  གསོན་ནོ།

After the flood Noah lived 350 years.

T banner - 280 x 8

9:29  ནོ་ཨ་ལོ་  ༩༥༠  ལོན་ནས་གྲོངས་སོ༎

All the days of Noah were 950 years, and he died.

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8