Bible Study – Exodus 16:32-36

སྡེབ་ཐོན 16:32-36

དེ་ནས་མོ་ཤེས་སྨྲས་པ། གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ཚོའི་རྗེས་སུ་ཡོང་བའི་རིགས་བརྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་ཆེད་དུ་མན་ན་དེ་ལས་ལི་ཊར་གང་ཙམ་ཞིག་བདག་ཉར་བྱེད་དེ་བཞག་དགོས་ཅེས་བཀའ་གནང་ཡོད་པ་ཡིན། དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན། གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ངེད་རྣམས་ཨི་ཇིབ་ནས་འཁྲིད་གནང་སྐབས་འབྲོག་སྟོང་དུ་ངེད་རྣམས་ལ་གནང་བའི་ཁ་ཟས་དེ་ཁོ་ཚོས་མཐོང་ཐུབ་པའི་ཕྱིར་ཡིན་ནོ། མོ་ཤེས་ཨ་རོན་ལ། སྣོད་གཅིག་གི་ནང་དུ་མན་ན་ལི་ཊར་གཉིས་བླུགས་ནས་ང་ཚོའི་རྗེས་མའི་རིགས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཆེད་དུ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མདུན་དུ་ཞོག་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་། གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་གནང་བ་བཞིན་ཨ་རོན་གྱིས་སྣོད་དེ་དམ་བཅའི་སྒྲོམ་གྱི་མདུན་དུ་སྲུང་ཆ་དང་བཅས་བཞག་གོ ཨིསི་རཱཨེལ་པ་རྣམས་ཀ་ནན་ཡུལ་དུ་འབྱོར་ནས་གཞིས་མ་ཆགས་བར་དུ་ལོ་བཞི་བཅུ་རིང་དེ་ཚོས་མན་ན་ལས་ཟས་སོ། དེང་དུས་བེད་སྤྱོད་བྱེད་པའིི་འཇལ་ཚད་ནི་ལི་ཊར་ཉི་ཤུ་ཙམ་ཡིན་ནོ༎

 

Exodus 16:32-36

Moses said, “This is what the Lord has commanded: ‘Let an omer of it be kept throughout your generations, so that they may see the bread with which I fed you in the wilderness, when I brought you out of the land of Egypt.’” And Moses said to Aaron, “Take a jar, and put an omer of manna in it, and place it before the Lord to be kept throughout your generations.” As the Lord commanded Moses, so Aaron placed it before the testimony to be kept. The people of Israel ate the manna forty years, till they came to a habitable land. They ate the manna till they came to the border of the land of Canaan. (An omer is the tenth part of an ephah.)

Study notes

  1. God provided for food for the whole nation for 40 years while they were in the wilderness
  2. God’s providence at work