Bible Study – Exodus 19:16-20

སྡེབ་ཐོན 19:16-20

ཉིན་གསུམ་གྱི་ཞོགས་པར་གློག་འཁྱུགས་ཏེ་འབྲུག་སྐད་རྒྱབ་བོ། རིའི་སྒང་ལ་སྤྲིན་པ་མཐུག་པོ་འཁོར་བ་དང་ཆབས་གཅིག་དུང་སྐད་ཤུགས་ཆེན་པོ་ཞིག་ཐོས་པ་དང་། སྒར་ལ་ཡོད་པའི་མི་དམངས་ཚང་མ་འཇིགས་སྣང་ཆེན་པོས་འདར་རོ། མོ་ཤེས་མི་དམངས་རྣམས་ལ་སྒར་གྱི་ཕྱི་རུ་བཏོན་ཏེ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཇལ་བར་འཁྲིད་པ་དང་། དེ་ཚོ་རིའི་གཤམ་དུ་ལངས་ནས་བསྡད་དོ། གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་རི་བོ་སི་ནཨེའི་སྒང་ལ་མེའི་ནང་ནས་བབས་པའི་རྐྱེན་གྱིས་རི་ཐམས་ཅད་དུ་བས་ཁྱབ་བོ། དུ་བ་དེ་ནི་རབ་ཏུ་འབར་བའི་མེ་སྤུངས་ཆེན་པོའི་དུ་བ་ལྟར་གྱེན་དུ་འཐུལ་ཞིང་རི་ཚང་མ་གཡོ་འགུལ་ཆེན་པོ་བྱུང་ངོ་། དུང་གི་སྒྲ་དེ་ཇེ་ཆེར་ཕྱིན་པ་དང་། མོ་ཤེས་དཀོན་མཆོག་ལ་གསུང་གླེང་ཞུས་པས། ཁོང་གིས་འབྲུག་སྐད་ལྡིར་བ་ལྟ་བུའི་སྒྲ་ཆེན་པོ་ཞིག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་ལན་གནང་ངོ་།་ དེ་ནས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་རི་བོ་སི་ནཨེ་རྩེ་མོར་ཕེབས་ནས་མོ་ཤེ་ལ་རི་བོའི་རྩེ་རུ་ཤོག་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་དང་། མོ་ཤེ་ཡར་བཅར་རོ།

 

Exodus 19:16-20

On the morning of the third day there were thunders and lightning and a thick cloud on the mountain and a very loud trumpet blast, so that all the people in the camp trembled. Then Moses brought the people out of the camp to meet God, and they took their stand at the foot of the mountain. Now Mount Sinai was wrapped in smoke because the Lord had descended on it in fire. The smoke of it went up like the smoke of a kiln, and the whole mountain trembled greatly. And as the sound of the trumpet grew louder and louder, Moses spoke, and God answered him in thunder. The Lord came down on Mount Sinai, to the top of the mountain. And the Lord called Moses to the top of the mountain, and Moses went up.

Study notes

  1. Israel encountered God
  2. Moses went up Mount Sinai to meet with God