བཀོད་པ 17 – Genesis 17

བཀོད་པ 17 – Genesis 17

T banner - 280 x 8

17:1  ཨབ་རམ་ལོ་དགུ་བཅུ་གོ་དགུ་ལོན་པའི་ཚེ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་མངོན་པར་མཛད་པ།  ང་ནི་ཀུན་དབང་ལྡན་པའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན།  ངའི་བཀའ་ལ་ཉན་ནས་གང་བདེན་པ་ཡིན་པ་དེ་བྱོས་ཤིག

When Abram was ninety-nine years old the Lord appeared to Abram and said to him, “I am God Almighty; walk before me, and be blameless,

T banner - 280 x 8

17:2  ངས་ཁྱོད་དང་དམ་བཅའ་བྱེད་དེ་ཁྱོད་ལ་མི་བརྒྱུད་མང་པོ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན།

that I may make my covenant between me and you, and may multiply you greatly.”

T banner - 280 x 8

17:3  ཨབ་རམ་གྱིས་གདོང་ས་ལ་རེག་ནས་ཕྱག་འཚལ་བ་དང་།  དཀོན་མཆོག་གིས་གསུངས་པ།

Then Abram fell on his face. And God said to him,

T banner - 280 x 8

17:4  ངས་ཁྱོད་དང་མཉམ་དུ་དམ་བཅའ་འདི་འཇོག་གི་ཡོད།  ཁྱོད་ནི་མི་རིགས་མང་པོའི་ཕ་མེས་སུ་འགྱུར་བ་བྱ་ཞེས་ངས་མནའ་འདི་འཇོག་གི་ཡིན།

“Behold, my covenant is with you, and you shall be the father of a multitude of nations.

T banner - 280 x 8

17:5  ད་ཕྱིན་ཆད་ཁྱོད་ཨབ་རམ་མ་ཡིན།  ཨབ་ར་ཧམ་ཟེར་བར་འགྱུར།  དེ་གང་ཡིན་ཟེར་ན།  ངས་ཁྱོད་ལ་མི་བརྒྱུད་མང་པོའི་ཕ་མེས་སུ་འགྱུར་བའི་ཕྱིར་ཡིན་ནོ།

No longer shall your name be called Abram, but your name shall be Abraham, for I have made you the father of a multitude of nations.

T banner - 280 x 8

17:6  ངས་ཁྱོད་ལ་མི་བརྒྱུད་ཤིན་ཏུ་མང་པོ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན།  དེའི་ནང་ནས་མི་རིགས་མང་པོ་བྱུང་བར་འགྱུར།  འགའ་ཤས་ནི་རྒྱལ་པོ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ།

I will make you exceedingly fruitful, and I will make you into nations, and kings shall come from you.

T banner - 280 x 8

17:7  ངས་ཁྱོད་དང་ཁྱོད་ཀྱི་མི་བརྒྱུད་དང་མ་འོངས་པའི་མི་རབས་རྣམས་དང་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་དེ་དུས་རྒྱུན་གྱི་ཕྱིར་དུ་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན།  ཁྱོད་དང་ཁྱོད་ཀྱི་མི་བརྒྱུད་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་ང་ཡིན་པར་འགྱུར་རོ།

And I will establish my covenant between me and you and your offspring after you throughout their generations for an everlasting covenant, to be God to you and to your offspring after you.

T banner - 280 x 8

17:8  ད་ལྟ་ཁྱོད་རང་ཕྱི་རྒྱལ་བ་ལྟར་གནས་ཡོད་པའི་ཡུལ་འདི།  ངས་ཁྱོད་དང་ཁྱོད་ཀྱི་མི་བརྒྱུད་ལ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན།  ཀ་ནན་ཡུལ་ཡོངས་སུ་དུས་རྒྱུན་གྱི་ཕྱིར་དུ་ཁྱོད་ཀྱི་མི་བརྒྱུད་ལ་སྟེར་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་།  ང་དེ་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་ཡིན་པར་འགྱུར།

And I will give to you and to your offspring after you the land of your sojournings, all the land of Canaan, for an everlasting possession, and I will be their God.”

T banner - 280 x 8

17:9  དཀོན་མཆོག་གིས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་གསུངས་པ།  མ་འོངས་པའི་དུས་སུ་ཁྱོད་དང་ཁྱོད་ཀྱི་མི་བརྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ང་མཉམ་དུ་ཞག་པའི་དམ་བཅའ་འདི་སྲུང་དགོས།

And God said to Abraham, “As for you, you shall keep my covenant, you and your offspring after you throughout their generations.

T banner - 280 x 8

17:10  ཁྱོད་དང་ཁྱོད་ཀྱི་མི་བརྒྱུད་རྣམས་ཀྱི་ཁྲོད་དུ་ཕོ་ཡིན་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མདུན་ལྤགས་གཅོད་དགོས།

This is my covenant, which you shall keep, between me and you and your offspring after you: Every male among you shall be circumcised.

T banner - 280 x 8

17:11-12  ད་ནས་ཕྱིན་ཆད་སྐྱེས་ནས་ཉི་མ་བརྒྱད་ལོན་པའི་རྗེས་སུ་བུ་རྣམས་ཀྱི་མདུན་ལྤགས་བཅད་དགོས།  ཁྱོད་ཀྱི་ནང་དུ་སྐྱེས་པའི་བྲན་གཡོག་གི་བུ་རྣམས་དང་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་ནས་ཉོས་པའི་བྲན་གཡོག་རྣམས་ཀྱི་བུ་རྣམས་ལ་དེ་ལྟར་མདུན་ལྤགས་གཅོད་དགོས།  དེ་ལྟར་བྱས་པའི་སྒོ་ནས་ཁྱོད་དང་ངའི་བར་ལ་དམ་བཅའ་ཅིག་འཇོག་ཡོད་པ་དེ་བསྟན་རྒྱུ་ཡིན།

You shall be circumcised in the flesh of your foreskins, and it shall be a sign of the covenant between me and you. He who is eight days old among you shall be circumcised. Every male throughout your generations, whether born in your house or bought with your money from any foreigner who is not of your offspring,

T banner - 280 x 8

17:13  ཕོ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མདུན་ལྤགས་གཅོད་དགོས།  ང་དང་ཁྱོད་ཀྱི་བར་ལ་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་དེ་དུས་རྒྱུན་གྱི་ཕྱིར་ཡིན་པའི་ལུས་གཟུགས་ཀྱི་རྟགས་སུ་འགྱུར་རོ།

both he who is born in your house and he who is bought with your money, shall surely be circumcised. So shall my covenant be in your flesh an everlasting covenant.

T banner - 280 x 8

17:14  མདུན་ལྤགས་མ་བཅད་པའི་མི་ངའི་འབངས་སུ་བརྩི་བར་མི་འགྱུར།  གང་ལ་ཟེར་ན།  དེས་ང་མཉམ་དུ་བཞག་པའི་དམ་བཅའ་དེ་རྩིས་མེད་བྱས་པ་ཡིན་ནོ།

Any uncircumcised male who is not circumcised in the flesh of his foreskin shall be cut off from his people; he has broken my covenant.”

T banner - 280 x 8

17:15  དཀོན་མཆོག་གིས་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་གསུངས་པ།  ད་ནས་ཕྱིན་ཆད་ཁྱོད་ཀྱི་ཆུང་མའི་མིང་ས་ར་ཡི་མི་ཟེར་བར་ས་རཱ་ཞེས་པར་འགྱུར།

And God said to Abraham, “As for Sarai your wife, you shall not call her name Sarai, but Sarah shall be her name.

T banner - 280 x 8

17:16  ངས་མོ་ལ་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཏེ།  མོ་ནས་ཁྱོད་ལ་བུ་ཞིག་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན།  ངས་མོ་ལ་བྱིན་གྱིས་རླབས་ནས་མི་རིགས་མང་པོའི་མ་རུ་འགྱུར་ཡོང་།  མོ་ནས་སྐྱེས་པའི་མི་བརྒྱུད་ལས་རྒྱལ་པོའང་འབྱུང་བར་འགྱུར།

I will bless her, and moreover, I will give you a son by her. I will bless her, and she shall become nations; kings of peoples shall come from her.”

T banner - 280 x 8

17:17  ཨབ་ར་ཧམ་སྒུར་ནས་ཐོད་པས་ས་ལ་རེག་ནས།  གད་མོ་ཤོར་ནས།  རང་གི་སེམས་ལ།  ལོ་ ༡༠༠  ལོན་པ་ཞིག་ལ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་སྲིད་དམ།  ས་རཱ་ལོ་དགུ་བཅུ་ཡིན་པ་ལ་ཕྲུ་གུ་ཞིག་སྐྱེས་བར་སྲིད་དམ་ཞེས་བསམས་སོ།

Then Abraham fell on his face and laughed and said to himself, “Shall a child be born to a man who is a hundred years old? Shall Sarah, who is ninety years old, bear a child?”

T banner - 280 x 8

17:18  ཨབ་ར་ཧམ་གྱིས་དཀོན་མཆོག་ལ་ཞུས་པ།  ཨིཤ་མ་ཨེལ་ངའི་ནོར་བདག་ཏུ་འགྱུར་བཅུག་པར་མཛད་དམ་ཞེས་ཞུས་པས།

And Abraham said to God, “Oh that Ishmael might live before you!”

T banner - 280 x 8

17:19  འོན་ཀྱང་དཀོན་མཆོག་གིས་གསུངས་པ།  དེ་ལྟར་བྱེད་མི་བཅུག།  ཁྱོད་ཀྱི་ཆུང་མ་ས་རཱ་ལ་བུ་ཞིག་སྐྱེས་ཡོང་།  ཁྱོད་ཀྱིས་དེའི་མིང་ཨི་སཱག་ཞེས་བཏགས་དགོས།  ཁོ་དང་ཁོའི་རིགས་བརྒྱུད་ཐམས་ཅད་དང་མཉམ་དུ་ངས་དུས་གཏན་གྱི་ཕྱིར་དམ་བཅའ་བྱེད་པར་བྱ།  དམ་བཅའ་དེ་ནི་གཏན་གྱི་ཆེད་དུ་ཡིན།

God said, “No, but Sarah your wife shall bear you a son, and you shall call his name Isaac. I will establish my covenant with him as an everlasting covenant for his offspring after him.

T banner - 280 x 8

17:20  ཁྱོད་ཀྱིས་ཨིཤ་མ་ཨེལ་གྱི་ཕྱིར་ཁྱོད་ཀྱི་ཞུ་བ་དེ་ངས་ཐོས་བྱུང་།  དེར་བརྟེན་ངས་ཁོ་ལ་བྱིན་གྱིས་རླབས་ཏེ་མི་རིགས་མང་པོ་སྤྲོད་རྒྱུ་ཡིན།  ཁོའི་རིགས་བརྒྱུད་ནང་རྒྱལ་སྲས་བཅུ་གཉིས་སྐྱེས་པ་དང་།  ཁོའི་རིགས་བརྒྱུད་ལ་མི་རིགས་རླབས་ཆེན་ཞིག་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན།

As for Ishmael, I have heard you; behold, I have blessed him and will make him fruitful and multiply him greatly. He shall father twelve princes, and I will make him into a great nation.

T banner - 280 x 8

17:21  འོན་ཀྱང་ལོ་རྗེས་མ་ད་ལྟའི་དུས་སྐབས་སུ་ས་རཱ་ལས་སྐྱེས་པའི་བུ་ཨི་སཱག་དང་མཉམ་དུ་ངས་དམ་བཅའ་འཇོག་རྒྱུ་ཡིན།

But I will establish my covenant with Isaac, whom Sarah shall bear to you at this time next year.”

T banner - 280 x 8

17:22  ཨབ་ར་ཧམ་དང་བཀའ་མོལ་གནང་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་དཀོན་མཆོག་འཕགས་སོ།

When he had finished talking with him, God went up from Abraham.

T banner - 280 x 8

17:23  ཉིན་དེ་རང་ལ་ཨབ་ར་ཧམ་གྱིས་དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་བཞིན་བྱས་ཏེ།  རང་གི་བུ་ཨིཤ་མ་ཨེལ་དང་།  ནང་དུ་ཡོད་པའི་སྐྱེས་པ་རྣམས་དང་།  རང་གི་ནང་དུ་སྐྱེས་པའམ་རང་གིས་གཞན་ནས་ཉོས་པའི་བྲན་གཡོག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་མདུན་ལྤགས་བཅད་དོ།

Then Abraham took Ishmael his son and all those born in his house or bought with his money, every male among the men of Abraham’s house, and he circumcised the flesh of their foreskins that very day, as God had said to him.

T banner - 280 x 8

17:24  མདུན་ལྤགས་བཅད་དུས་ཨབ་ར་ཧམ་ལོ་དགུ་ཅུ་གོ་དགུ་ལོན་ཡོད་པ་དང་།

Abraham was ninety-nine years old when he was circumcised in the flesh of his foreskin.

T banner - 280 x 8

17:25  ཁོའི་བུ་ཨིཤ་མ་ཨེལ་ལོ་བཅུ་གསུམ་ལོན་ཡོད་དོ།

And Ishmael his son was thirteen years old when he was circumcised in the flesh of his foreskin.

T banner - 280 x 8

17:26-27  ཁོང་ཕ་བུ་གཉིས་ཀའི་མདུན་ལྤགས་ཉིན་གཅིག་རང་ལ་ཨབ་ར་ཧམ་གྱི་བྲན་གཡོག་ཚང་མ་དང་མཉམ་དུ་བཅད་དོ༎

That very day Abraham and his son Ishmael were circumcised. And all the men of his house, those born in the house and those bought with money from a foreigner, were circumcised with him.

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8