བཀོད་པ 29 – Genesis 29

བཀོད་པ 29 – Genesis 29

T banner - 280 x 8

29:1  དེ་ནས་ཡ་ཀོབ་མུ་མཐུད་ནས་ཤར་གྱི་ཡུལ་ཕྱོགས་སུ་འགྲོ་བའི་སྐབས་སུ།

Then Jacob went on his journey and came to the land of the people of the east.

T banner - 280 x 8

29:2  གློ་བུར་དུ་ཞིང་གཅིག་གི་ནང་ཡོད་པའི་ཁྲོན་པའི་མཐའ་འཁོར་དུ་ལུག་ཁྱུ་གསུམ་ཡོད་སར་སླེབས་སོ།  ལུག་ཁྱུ་རྣམས་ཀྱིས་ཁྲོན་པ་དེ་ལས་ཆུ་འཐུང་གི་ཡོད་པ་དང་།  ཁྲོན་པའི་ཁར་རྡོ་ཞིག་གིས་བཀབ་ཡོད་དོ།

As he looked, he saw a well in the field, and behold, three flocks of sheep lying beside it, for out of that well the flocks were watered. The stone on the well’s mouth was large,

T banner - 280 x 8

29:3  ལུག་ཁྱུ་རྣམས་ཁྲོན་པའི་རྩར་བསླེབས་པའི་རྗེས་སུ།  ལུག་རྫི་རྣམས་ཀྱིས་ཁྲོན་པའི་ཁ་ནས་རྡོ་དེ་འཐེན་ནས་ལུག་རྣམས་ལ་ཆུ་སྟེར་ཚར་བ་དང་།  རྡོ་དེ་ཁྲོན་པའི་ཁར་བཞག་གི་ཡོད་དོ།

and when all the flocks were gathered there, the shepherds would roll the stone from the mouth of the well and water the sheep, and put the stone back in its place over the mouth of the well.

T banner - 280 x 8

29:4  ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་ལུག་རྫི་རྣམས་ལ་ངའི་གྲོགས་པོ་ཁྱེད་རྣམས་ག་ནས་ཕེབས་པ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲིས་པས།  ཁོ་ཚོས།  ང་ཚོ་ཡུལ་ཧ་རན་ནས་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་སོ།

Jacob said to them, “My brothers, where do you come from?” They said, “We are from Haran.”

T banner - 280 x 8

29:5  ཡ་ཀོབ་ཀྱིས།  ན་ཧོར་གྱི་ཚ་བོ་ལ་བན་ཟེར་བ་དེ་ཁྱོད་ཚོས་ངོ་ཤེས་སམ་ཞེས་དྲིས་པས། ཁོང་ཚོས།  ང་ཚོས་ངོ་ཤེས་ཞེས་སྨྲས་སོ།

He said to them, “Do you know Laban the son of Nahor?” They said, “We know him.

T banner - 280 x 8

29:6  ཁོས་ཁོང་བདེ་བར་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲིས་པས།  ཁོང་བདེ་པོ་ཡོད།  ལྟོས་དང་ཁོང་གི་ལུག་ཁྱུ་རྣམས་ཁོང་གི་བུ་མོ་ར་ཧེལ་གྱི་འཁྱེར་ནས་ཡོང་གི་འདུག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་།

He said to them, “Is it well with him?” They said, “It is well; and see, Rachel his daughter is coming with the sheep!”

T banner - 280 x 8

29:7  ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་དེ་ཚོ་ལ།  ད་ལྟ་ས་རུབ་མེད་པས་ལུག་བཅུག་མ་རན་ནོ།  ལུག་ཁྱུ་རྣམས་ལ་ཆུ་སྟེར་ཞིང་འཚོ་བའི་ཕྱིར་མི་འཁྲིད་དམ་ཞེས་དྲིས་པས།

He said, “Behold, it is still high day; it is not time for the livestock to be gathered together. Water the sheep and go, pasture them.”

T banner - 280 x 8

29:8  ཁོང་ཚོས།  ང་ཚོས་དེ་ལྟར་བྱས་མི་ཐུབ།  ཁྱུ་ཚང་མ་བསླེབས་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་མ་གཏོགས་ཁྲོན་པའི་ཁ་རུ་ཡོད་པའི་རྡོ་དེ་ཕུད་པར་འགྱུར་བ་དང་།  དེ་ནས་ང་ཚོས་ར་ལུག་ཚོར་ཆུ་སྟེར་བར་བྱ་ཞེས་སྨྲས་སོ།

But they said, “We cannot until all the flocks are gathered together and the stone is rolled from the mouth of the well; then we water the sheep.”

T banner - 280 x 8

29:9  ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་ལུག་རྫི་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་སྐད་ཆ་བཤད་པའི་སྐབས་ར་ཧེལ་གྱིས་ལུག་ཁྱུ་འཁྲིད་དེ་ཁོང་ཚོའི་རྩར་སླེབས་པ་དང་།

While he was still speaking with them, Rachel came with her father’s sheep, for she was a shepherdess.

T banner - 280 x 8

29:10  ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་རང་གི་ཨ་ཞང་གི་བུ་མོ་ར་ཧེལ་གྱིས་ལུག་ཁྱུ་འཁྲིད་ནས་ཡོང་བ་མཐོང་མ་ཐག་ཏུ་ཁོ་ཁྲོན་པའི་རྩར་སོང་ནས་རྡོ་དེ་འཐེན་ནས་ལུག་ཚོ་ལ་ཆུ་སྟེར་རོ།

Now as soon as Jacob saw Rachel the daughter of Laban his mother’s brother, and the sheep of Laban his mother’s brother, Jacob came near and rolled the stone from the well’s mouth and watered the flock of Laban his mother’s brother.

T banner - 280 x 8

29:11  དེ་ནས་ཁོས་མོ་ལ་འོ་བྱས་ཏེ་ཤིན་ཏུ་དགའ་ཞིང་ངུས་སོ།

Then Jacob kissed Rachel and wept aloud.

T banner - 280 x 8

29:12  དེ་ནས་ཁོས་མོ་ལ།  ང་ཁྱོད་ཀྱི་ཕའི་སྲིང་མོ་རེ་བྷེ་ཀའི་བུ་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་པས།  མོ་རྒྱུགས་ནས་ཕ་ལ་སྨྲས་སོ།

And Jacob told Rachel that he was her father’s kinsman, and that he was Rebekah’s son, and she ran and told her father.

T banner - 280 x 8

29:13  ཡ་ཀོབ་ཡོང་ཡོད་པའི་སྐོར་ཁོས་ཐོས་པ་དང་།  ཁོང་བསུ་བར་ཕྱིན་སྟེ་ཁོ་ལ་འཁྱུད་དེ།  འོ་བྱས་ཏེ་ཁང་པར་འཁྲིད་དོ།  ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་རང་གི་ཨ་ཞང་ལ་བན་ལ།  ཁོ་རང་ལ་གང་བྱུང་བ་ཚང་མའི་སྐོར་བཤད་པའི་སྐབས་སུ།

As soon as Laban heard the news about Jacob, his sister’s son, he ran to meet him and embraced him and kissed him and brought him to his house. Jacob told Laban all these things,

T banner - 280 x 8

29:14  ལ་བན་གྱིས་ཁོ་ལ།  ཁྱོད་ནི་ངའི་ཤ་དང་ཁྲག་བདེན་པ་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་།  དེ་རྗེས་ཡ་ཀོབ་ཟླ་བ་གཅིག་ཙམ་ཁོང་དང་མཉམ་དུ་གནས་སོ༎

and Laban said to him, “Surely you are my bone and my flesh!” And he stayed with him a month.

T banner - 280 x 8

29:15  དེ་ནས་ལ་བན་གྱིས་ཡ་ཀོབ་ལ།  ཁྱོད་ངའི་གཉེན་མཚན་ཡིན་ནའང་གླ་ཆ་མེད་པར་ལས་ཀ་བྱེད་མི་བཅུག་གོ  ཁྱོད་ལ་གླ་ཆ་ག་ཚོད་དགོས་སམ་ང་ལ་ལབ་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་།

Then Laban said to Jacob, “Because you are my kinsman, should you therefore serve me for nothing? Tell me, what shall your wages be?”

T banner - 280 x 8

29:16  ལ་བན་ལ་བུ་མོ་གཉིས་ཡོད་པ་དང་།  རྒན་པའི་མིང་ལ་ལེ་ཨ་ཞེས་པ་དང་།  ཆུང་བའི་མིང་ལ་ར་ཧེལ་ཞེས་པའོ།

Now Laban had two daughters. The name of the older was Leah, and the name of the younger was Rachel.

T banner - 280 x 8

29:17  བུ་མོ་ལེ་ཨས་མིག་སྐྱོ་པོ་ཡོད་པ་དང་།  ར་ཧེལ་ནི་བལྟ་བ་ལ་མཛེས་པོ་དང་གཟུགས་དབྱིབས་ཡག་པོ་ཡོད་པ་དང་།

Leah’s eyes were weak, but Rachel was beautiful in form and appearance.

T banner - 280 x 8

29:18  ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་ར་ཧེལ་ལ་བྱམས་པ་བྱེད་ཀྱི་ཡོད་དོ།  ཁོས་ལ་བན་ལ་།  ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱི་བུ་མོ་ར་ཧེལ་ང་དང་མཉམ་དུ་ཆང་ས་བརྒྱབ་བཅུག་ན།  ངས་ཁྱེད་ཀྱི་ཆེད་དུ་ལོ་བདུན་ལས་ཀ་བྱེད་ཀྱི་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་པས།

Jacob loved Rachel. And he said, “I will serve you seven years for your younger daughter Rachel.”

T banner - 280 x 8

29:19  ལ་བན་གྱིས་ཁོ་ལ།  ངའི་བུ་མོ་གཞན་སུ་ཞིག་ལ་སྤྲད་པ་ལས་ཁྱོད་རང་ལ་སྤྲད་པ་ལེགས་སོ།  ང་དང་མཉམ་དུ་སྡོད་ཅིག།

Laban said, “It is better that I give her to you than that I should give her to any other man; stay with me.”

T banner - 280 x 8

29:20  དེའི་ཕྱིར་ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་ར་ཧེལ་གྱི་ཕྱིར་ལོ་བདུན་གཡོག་བྱས་སོ།  འོན་ཀྱང་ཁོས་ར་ཧེལ་ལ་བྱམས་པ་བྱས་པས་རྐྱེན་གྱིས།  ལོ་བདུན་དེ་དུས་ཚོད་ཐུང་ངུ་ཞིག་མ་གཏོགས་མ་འཚོར་རོ།

So Jacob served seven years for Rachel, and they seemed to him but a few days because of the love he had for her.

T banner - 280 x 8

29:21  དེའི་རྗེས་སུ་ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་ལ་བན་ལ།  ད་ལོ་བདུན་ཚང་བས།  ཁྱེད་ཀྱི་བུ་མོ་ང་ལ་ཆང་ས་བརྒྱབ་པར་སྤྲོད་རོགས་གནང་ཞེས་སྨྲས་པས།

Then Jacob said to Laban, “Give me my wife that I may go in to her, for my time is completed.”

T banner - 280 x 8

29:22  ལ་བན་གྱིས་ཆང་སའི་ཐུགས་སྤྲོ་བཏང་ནས་མགྲོན་པོ་མང་པོ་བོས་སོ།

So Laban gathered together all the people of the place and made a feast.

T banner - 280 x 8

29:23  འོན་ཀྱང་མཚན་དེར་ལ་བན་གྱིས་ར་ཧེལ་གྱི་ཚབ་ཏུ་ལེ་ཨ་ལ་ཡ་ཀོབ་རྩར་སྐྱེལ་ནས་ཡ་ཀོབ་མོ་མཉམ་དུ་ཉལ་ལོ།

But in the evening he took his daughter Leah and brought her to Jacob, and he went in to her.

T banner - 280 x 8

29:24  ལ་བན་གྱི་རང་གི་བྲན་མོ་ཛིལ་པཱ་ལ་ལེ་ཨའི་བྲན་མོར་འགྱུར་བ་ལ་སྤྲད་དོ།

(Laban gave his female servant Zilpah to his daughter Leah to be her servant.)

T banner - 280 x 8

29:25  སྔ་དྲོ་ལངས་སྐབས་ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་ར་ཧེལ་གྱི་ཚབ་ཏུ་ལེ་ཨ་མཐོང་བས།  ཁོ་ལ་བན་གྱི་སར་ཕྱིན་ནས་ཁོ་ལ།  ཁྱེད་འདི་ལྟར་ཅི་གནང་ངམ།  ངས་ར་ཧེལ་དང་ཆང་ས་བརྒྱབ་ཕྱིར་གཡོག་བྱེད་པས། ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་མགོ་བསྐོར་བཏང་བ་དེ་ཅི་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲིས་པས།

And in the morning, behold, it was Leah! And Jacob said to Laban, “What is this you have done to me? Did I not serve with you for Rachel? Why then have you deceived me?”

T banner - 280 x 8

29:26  ལ་བན་གྱིས་ཁོ་ལ།  ང་ཚོའི་ལུགས་སྲོལ་ལྟར་བུ་མོ་རྒན་པས་ཆང་ས་མ་རྒྱབ་བར་ཆུང་བས་རྒྱབ་མི་ཆོག

Laban said, “It is not so done in our country, to give the younger before the firstborn.

T banner - 280 x 8

29:27  ཆང་ས་རྒྱབ་པའི་རྟེན་འབྲེལ་བདུན་ཕྲག་གཅིག་ཚང་བས་རྗེས་སུ།  ཁྱོད་ཀྱི་ཡང་སྐྱར་ལོ་བདུན་ངའི་རྩར་ལས་ཀ་བྱེད་ན་ངས་ཁྱོད་ལ་ངའི་བུ་མོ་ར་ཧེལ་དང་ཆང་ས་རྒྱབ་བཅུག་གི་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་པས།

Complete the week of this one, and we will give you the other also in return for serving me another seven years.”

T banner - 280 x 8

29:28  ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་དེ་བཞིན་བྱེད་རྒྱུའི་ཐག་བཅད་དེ། རྟེན་འབྲེལ་གྱི་བདུན་ཕྲག་ཚང་བའི་རྗེས་སུ་ལ་བན་གྱིས་རང་གི་བུ་མོ་ར་ཧེལ་ཁོང་དང་ཆང་ས་རྒྱབ་བཅུག་གོ།

Jacob did so, and completed her week. Then Laban gave him his daughter Rachel to be his wife.

T banner - 280 x 8

29:29  ལ་བན་གྱིས་རང་གི་བྲན་མོ་བྷིལ་ཧཱ་ཞེས་པ་དེ་ར་ཧེལ་གྱི་བྲན་མོར་འགྱུར་བར་སྤྲད་དོ།

(Laban gave his female servant Bilhah to his daughter Rachel to be her servant.)

T banner - 280 x 8

29:30  ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་ར་ཧེལ་དང་མཉམ་དུ་ཉལ་ཏེ།  ཁོང་གིས་ལེ་ཨ་ལས་ར་ཧེལ་ལ་མང་བར་བྱམས་སོ།  དེ་ནས་ཁོང།  ཡང་ལོ་བདུན་ལ་བན་གྱི་གཡོག་བྱས་སོ༎

So Jacob went in to Rachel also, and he loved Rachel more than Leah, and served Laban for another seven years.

T banner - 280 x 8

29:31  ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་ར་ཧེལ་ལ་མང་བར་བྱམས་པ་དང་།  ལེ་ཨ་ལ་ཉུང་བར་བྱམས་པ་དེ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གཟིགས་པས།  ཁོང་གིས་ར་ཧེལ་ལ་ཕྲུ་གུ་མི་སྐྱེ་བར་རབས་ཆད་མར་མཛད་དོ།

When the Lord saw that Leah was hated, he opened her womb, but Rachel was barren.

T banner - 280 x 8

29:32  ལེ་ཨ་མངལ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ནས་བུ་ཞིག་སྐྱེས་པ་དང་།  མོས།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ངའི་སྡུག་བསྔལ་གཟིགས་ཤིང་ང་ལ་བུ་ཞིག་གནང་བས།  ད་ངའི་ཁྱོས་ང་ལ་བྱམས་པ་བྱའོ་ཞེས་སྨྲས་ནས།  ཁོའི་མིང་རུ་བྷེན་བཏགས་སོ།

And Leah conceived and bore a son, and she called his name Reuben, for she said, “Because the Lord has looked upon my affliction; for now my husband will love me.”

T banner - 280 x 8

29:33  མོ་རང་ཡང་སྐྱར་མངལ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ནས་བུ་གཞན་ཞིག་སྐྱེས་པ་དང་། གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བུ་འདི་ཡང་གནང་བའི་རྐྱེན་ནི་ངའི་ཁྱོས་ང་ལ་མི་བྱམས་པ་དེ་ཁོང་གི་མཁྱེན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་ནས།  ཁོའི་མིང་སིམ་ཨོན་བཏགས་སོ།

She conceived again and bore a son, and said, “Because the Lord has heard that I am hated, he has given me this son also.” And she called his name Simeon.

T banner - 280 x 8

29:34  མོ་ཡང་སྐྱར་མངལ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ནས་བུ་གཞན་ཞིག་སྐྱེས་པས།  ད་ངས་ཁོས་ཆེད་དུ་བུ་གསུམ་སྐྱེས་ཆར་པ་ཡིན་པས་ངའི་ཁྱོས་ང་ལ་སེམས་ཆགས་ནས་བྱམས་ཡོང་ཞེས་སྨྲས་ནས།  དེའི་མིང་ལེ་ཝི་ཞེས་བཏགས་སོ།

Again she conceived and bore a son, and said, “Now this time my husband will be attached to me, because I have borne him three sons.” Therefore his name was called Levi.

T banner - 280 x 8

29:35  ཡང་སྐྱར་མོ་མངལ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ནས་བུ་གཞན་ཞིག་སྐྱེས་པ་དང་།  ད་ལན་ངས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བསྟོད་པ་ཕུལ་བར་བྱ་ཞེས་སྨྲས་ནས།  བུ་དེའི་མིང་ལ་ཡ་ཧུ་དཱ་བཏགས་སོ།  དེའི་རྗེས་སུ་མོ་ལ་ཕྲུ་གུ་མ་སྐྱེས་སོ༎

And she conceived again and bore a son, and said, “This time I will praise the Lord.” Therefore she called his name Judah. Then she ceased bearing.

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8