བཀོད་པ 35 – Genesis 35

བཀོད་པ 35 – Genesis 35

35:1  དཀོན་མཆོག་གིས་ཡ་ཀོབ་ལ།  ད་ཁྱོད་ལམ་སང་བྷེ་ཐེལ་དུ་སོང་ནས་དེར་གནས་ཤིག།  ཁྱོད་ཀྱི་ཨ་ཇོ་ཨེ་སའོ་ནས་བྲོས་སྐབས་ཁྱོད་ལ་མངོན་པར་འགྱུར་བའི་དཀོན་མཆོག་གི་ཆེད་དུ་ས་གནས་དེར་མཆོད་ཁྲི་ཞིག་བཟོས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་།

God said to Jacob, “Arise, go up to Bethel and dwell there. Make an altar there to the God who appeared to you when you fled from your brother Esau.”

35:2  དེའི་ཚེ་ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་རང་གི་ནང་མི་དང་།  ཁོ་དང་མཉམ་དུ་ཡོད་པའི་མི་ཚོ་ལ།  ཁྱོད་ཚོ་མཉམ་དུ་ཡོད་པའི་ཕྱི་རྒྱལ་བའི་སྐུ་འདྲ་ཚང་མ་སྤོང་ཞིག་དང་།  གཙང་བར་འགྱུར་ནས་གོས་གཙང་མ་གྱོན་ཞིག

So Jacob said to his household and to all who were with him, “Put away the foreign gods that are among you and purify yourselves and change your garments.

35:3  ང་ཚོ་ས་གནས་འདི་སྤངས་ནས་བྷེ་ཐེལ་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་པ་དང་། དེར་ངས་དཀོན་མཆོག་གི་ཆེད་དུ་མཆོད་ཁྲི་ཞིག་བཟོ་རྒྱུ་ཡིན།  དཀོན་མཆོག་དེས་དཀའ་ངལ་གྱི་དུས་སུ་ང་ལ་རོགས་གནང་ཡོད།  ང་གང་དུ་སོང་ན་ཡང་དེར་ཁོང་ང་དང་མཉམ་དུ་བཞུགས་ཡོདཅེས་སྨྲས་སོ།

Then let us arise and go up to Bethel, so that I may make there an altar to the God who answers me in the day of my distress and has been with me wherever I have gone.”

35:4  དེ་ཚོའི་ཕྱི་པའི་ལྷ་རྣམས་དང་དེ་ཚོས་རང་གི་ཨམ་ལྕོག་ལ་བཏགས་པའི་ཨ་ལོང་རྣམས་ཡ་ཀོབ་ལ་སྤྲད་དོ།  ཁོས་དེ་ཚོ་ཚང་མ་ཤེ་ཀེམ་གྱི་ཉེ་འགྲམ་དུ་བེ་ཤིང་ཞིག་གི་འོག་ཏུ་སྦས་སོ།

So they gave to Jacob all the foreign gods that they had, and the rings that were in their ears. Jacob hid them under the terebinth tree that was near Shechem.

35:5  ཡ་ཀོབ་དང་ཁོའི་ཕྲུ་གུ་ཚང་མ་ས་གནས་དེ་ནས་ཐོན་སྐབས་ཉེ་འཁོར་ལ་ཡོད་པའི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་མི་མང་ཚང་མ་འཇིགས་ཤིང་དེ་ཚོས་ཁོང་ལ་རྗེས་དེད་མ་བྱས་སོ།

And as they journeyed, a terror from God fell upon the cities that were around them, so that they did not pursue the sons of Jacob.

35:6  ཡ་ཀོབ་ཁོ་རང་གི་མི་ཚོ་ཡུལ་ཀ་ནན་ནང་ཡོད་པའི་གྲོང་ཁྱེར་ལུཛ་ཡང་ན་ད་ལྟ་བྷེ་ཐེལ་ཞེས་པ་ཞིག་ནང་བསླེབས་སོ།

And Jacob came to Luz (that is, Bethel), which is in the land of Canaan, he and all the people who were with him,

35:7  ས་གནས་དེར་ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་མཆོད་ཁྲི་ཞིག་བཟོས་པ་དང་།  ཁོས་ས་གནས་དེའི་མིང་ལ་ཨེལ་བེ་ཐེལ་ཞེས་མིང་བཏགས་སོ།  གང་ལ་ཟེར་ན།  ས་གནས་དེརཁོ་ཨ་ཇོ་ནས་བྲོས་སྐབས་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་མངོན་པར་གནང་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ཡིན་ནོ།

and there he built an altar and called the place El-bethel, because there God had revealed himself to him when he fled from his brother.

35:8  རེ་བྷེ་ཀ་ལ་ཆུང་དུས་ནས་ལྟ་སྐྱོང་བྱ་མཁན་བྲན་གཡོག་མོ་དྷེ་བོ་རཱ་བྱ་བ་གྲོངས་ནས།  མོ་ལ་བྷེ་ཐེལ་གྱི་ཕྱོགས་སུ་བེ་ཤིང་གི་འོག་ཏུ་སྦས་སོ། དེར་བརྟེན་ས་གནས་དེ་ལ་མྱ་ངན་གྱི་བེ་ཤིང་ཞེས་མིང་བཏགས་སོ།

And Deborah, Rebekah’s nurse, died, and she was buried under an oak below Bethel. So he called its name Allon-bacuth.

35:9  ཡུལ་མེ་སོ་པོ་ཊ་མི་ཡ་ནས་ཡ་ཀོབ་ལོག་པའི་སྐབས་སུ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་ཞལ་མཇལ་དང་བྱིན་རླབས་གནང་ངོ་།

God appeared to Jacob again, when he came from Paddan-aram, and blessed him.

35:10  དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ།  ཁྱོད་ཀྱི་མིང་ལ་ཡ་ཀོབ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པས།  འོན་ཀྱང་ད་ནས་ཕྱིན་ཆད་ཁྱོད་ཀྱི་མིང་ཨིསི་རཱཨེལ་དུ་བསྒྱུར་བར་བྱ་ཞེས་གསུངས་སོ་།  དེར་བརྟེན་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོའི་མིང་ཨིསི་རཱཨེལ་ཞེས་བཏགས་སོ།

And God said to him, “Your name is Jacob; no longer shall your name be called Jacob, but Israel shall be your name.” So he called his name Israel.

35:11  དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ།  ང་ནི་དཀོན་མཆོག་ཀུན་དབང་ཡིན་པས།  ཁྱོད་རིགས་བརྒྱུད་མང་པོ་འགྱུར་ནས་འཕེལ་ཞིག  མི་རིགས་མང་པོ་ཁྱོད་ནས་འབྱུང་ཡོང་།  ཁྱོད་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱི་མེས་པོ་འབྱུང་བར་འགྱུར།

And God said to him, “I am God Almighty: be fruitful and multiply. A nation and a company of nations shall come from you, and kings shall come from your own body.

35:12  ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨི་སཱག་ལ་སྤྲད་པའི་ཡུལ་དེ་ངས་ཁྱོད་ལ་སྤྲད་དོ།  ཁྱོད་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཡོང་བའི་བུ་བརྒྱུད་རྣམས་ལའང་ཡུལ་འདི་སྤྲད་པར་བྱའོ་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་།

The land that I gave to Abraham and Isaac I will give to you, and I will give the land to your offspring after you.”

35:13  དེའི་རྗེས་སུ་དཀོན་མཆོག་ས་གནས་དེ་ནས་གཤེགས་པས།

Then God went up from him in the place where he had spoken with him.

35:14  དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་མོལ་གནང་བའི་གནས་དེར་ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་དྲན་རྟེན་གྱི་རྡོ་ཞིག་བསླངས་ཏེ།  དེའི་སྟེང་སྐྱུ་རུའི་སྣུམ་དང་རྒུན་ཆང་སོགས་བླུགས་ནས་བསྔོ་འབུལ་བྱས་སོ།

And Jacob set up a pillar in the place where he had spoken with him, a pillar of stone. He poured out a drink offering on it and poured oil on it.

35:15  ཁོས་ས་གནས་དེའི་མིང་ལ་བྷེ་ཐེལ་ཞེས་བཏགས་སོ༎

So Jacob called the name of the place where God had spoken with him Bethel.

35:16  ཡ་ཀོབ་དང་ཁོའི་ནང་མི་དང་བཅས་པ་བྷེ་ཐེལ་ནས་ཐོན་ཞིང་།  ཡུལ་ཨེཕ་རད་ལ་སླེབས་པར་ད་དུང་འགྲོ་དགོས་བས།  ར་ཧེལ་ལ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེ་བའི་དུས་རན་ནོ།  འོན་ཀྱང་མོ་ལ་དཀའ་ངལ་བྱུང་བཞིན་ཡོད་དོ།

Then they journeyed from Bethel. When they were still some distance from Ephrath, Rachel went into labor, and she had hard labor.

35:17  མོ་ལ་དཀའ་ངལ་མང་པོ་བྱུང་བའི་སྐབས་སུ།  སྐྱེ་རོགས་མ་དེས་མོ་ལ།  ཁྱེད་རང་མ་འཇིགས་ཤིག།  ཁྱོད་ལ་བུ་གཞན་ཞིག་ཀྱང་སྐྱེས་སོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་།

And when her labor was at its hardest, the midwife said to her, “Do not fear, for you have another son.”

35:18  འོོན་ཀྱང་མོ་རང་ཤི་འགྲོ་ཡོད་པས།  མ་ཤི་བའི་སྔོན་ལ་བུ་དེའི་མིང་བྷེ་ནོ་ནིབཏགས་སོ།  འོན་ཀྱང་ཕས།  ཁོའི་མིང་བྷེན་ཡ་མིན་ཞེས་བཏགས་སོ།

And as her soul was departing (for she was dying), she called his name Ben-oni; but his father called him Benjamin.

35:19  ར་ཧེལ་གྲོངས་སོ།  མོའི་ཕུང་པོ་ཡུལ་ཨེཕ་རད་འགྲོ་བའི་ལམ་གྱི་འགྲམ་དུ་ཡོད་པའི་དུར་སར་བཅུག་པ་དང་།  ས་གནས་དེ་ལ་བྷེད་ལེ་ཧེམ་ཟེར་རོ།

So Rachel died, and she was buried on the way to Ephrath (that is, Bethlehem),

35:20  དེར་ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་དྲན་རྟེན་གྱི་རྡོ་ཞིག་བསླངས་པ་དང་།  ས་གནས་དེ་ནི་དེ་རིང་གི་བར་དུ་ར་ཧེལ་གྱི་དུར་སར་ཞེས་བརྗོད་ཀྱི་ཡོད་དོ།

and Jacob set up a pillar over her tomb. It is the pillar of Rachel’s tomb, which is there to this day.

35:21  ཡ་ཀོབ་ས་གནས་དེ་ནས་སོང་སྟེ།  ཨེ་དྷེར་བྱ་བའི་མཁར་རྫོང་གི་ཕར་ཕྱོགས་སུ་ཁོས་རང་གི་གུར་སྤུབས་སོ༎

Israel journeyed on and pitched his tent beyond the tower of Eder.

35:22  ཡ་ཀོབ་ས་གནས་དེར་གནས་པའི་དུས་སུ་ཁོང་གི་བུ་རུ་བྷེན་གྱིས་ཕའི་ཟུར་གྲོགས་མ་བྷིལ་ཧཱ་དང་མཉམ་དུ་ཉལ་བ་དང་།  ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་དེ་ཐོས་ཏེ་ཤིན་ཏུ་ཁྲོས་སོ།  ཡ་ཀོབ་ལ་བུ་བཅུ་གཉིས་ཡོད་དོ།

While Israel lived in that land, Reuben went and lay with Bilhah his father’s concubine. And Israel heard of it. Now the sons of Jacob were twelve.

35:23  ལེ་ཨ་ལས་སྐྱེས་པའི་བུ་རྣམས་ནི།  རུ་བྷེན།  སིམ་ཨོན།  ལེ་ཝི།  ཡ་ཧུ་དཱ།  ཨི་ས་ཀར་དང་ཛེ་བུ་ལུན་དང་།  རུ་བྷེན་ནི་ཡ་ཀོབ་ཀྱི་བུ་རྒན་པ་ཡིན་ནོ།

The sons of Leah: Reuben (Jacob’s firstborn), Simeon, Levi, Judah, Issachar, and Zebulun.

35:24  ར་ཧེལ་ལས་སྐྱེས་པའི་བུ་གཉིས་ནི།  ཡོ་སེབ་དང་བྷེན་ཡ་མིན་ཡིན་ནོ།

The sons of Rachel: Joseph and Benjamin.

35:25  ར་ཧེལ་གྱི་བྲན་མོ་བྷིལ་ཧཱ་ནས་སྐྱེས་པའི་བུ་གཉིས་ནི།  དཱན་དང་ནཕ་ཏ་ལི་ཡིན་ནོ།

The sons of Bilhah, Rachel’s servant: Dan and Naphtali.

35:26  ལེ་ཨའི་བྲན་མོ་ཛིལ་པཱ་ལས་སྐྱེས་པའི་བུ་གཉིས་ནི་གྷཌ་དང་ཨ་ཤེར་རོ།  བུ་འདི་ཚོ་ནི་ཡུལ་མེ་སོ་པོ་ཊ་མི་ཡ་རུ་ཡོད་སྐབས་སྐྱེས་པའོ༎

The sons of Zilpah, Leah’s servant: Gad and Asher. These were the sons of Jacob who were born to him in Paddan-aram.

35:27  ཧེབ་རོན་གྱི་ཉེས་འགྲམ་དུ་ཡོད་པའི་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨི་སཱག་གནས་སྡོད་བྱེད་པའི་ས་གནས་མམ་རེ་བྱ་བར་ཕ་ཨི་སཱག་དེར་བཞུགས་ཡོད་པས།  ཡ་ཀོབ་ཁོང་ལ་འཕྲད་དུ་སོང་ངོ་།

And Jacob came to his father Isaac at Mamre, or Kiriath-arba (that is, Hebron), where Abraham and Isaac had sojourned.

35:28  ཨི་སཱག་ལོ་  ༡༨༠  བར་དུ་གསོན་པ་དང་།

Now the days of Isaac were 180 years.

35:29  ལོ་ཆ་ཚང་ལོན་ནས་གྲོངས་སོ། ཁོང་གི་བུ་ཨེ་སའོ་དང་ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་རང་གི་ཕ་དུར་དུ་སྦས་སོ༎

And Isaac breathed his last, and he died and was gathered to his people, old and full of days. And his sons Esau and Jacob buried him.