བཀོད་པ 49 – Genesis 49

བཀོད་པ 49 – Genesis 49

49:1  དེ་ནས་ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་རང་གི་བུ་རྣམས་བོས་ནས་སྨྲས་པ།  ཁྱོད་ཚོ་འདིར་འཛོམས་ཤིག་དང་།  མ་འོངས་པའི་དུས་སུ་ཁྱོད་ཚོའི་ཐོག་ཏུ་གང་འབྱུང་རྒྱུ་ཡིན་པའི་སྐོར་ངས་ཁྱོད་ཚོར་ཤོད་རྒྱུ་ཡིན།

Then Jacob called his sons and said, “Gather yourselves together, that I may tell you what shall happen to you in days to come.

49:2  ཡ་ཀོབ་ཀྱི་བུ་རྣམས་འཛོམས་ནས་ཉོན་ཞིག  ཁྱོད་ཚོའི་ཡབ་ཨིསི་རཱཨེལ་ལ་ཉོན་ཞིག

“Assemble and listen, O sons of Jacob, listen to Israel your father.

49:3  རུ་བྷེན་ཁྱོད་ནི་ངའི་སྔོན་སྐྱེས་དང་།  ང་ཡི་གཞོན་དུས་ཀྱི་འབྲས་བུ་དང་པོ་ཡིན།  ང་ཡི་བུ་རྣམས་ལས་བསྟོད་འོས་པ་དང་སྟོབས་ཆེའོ།

“Reuben, you are my firstborn, my might, and the firstfruits of my strength, preeminent in dignity and preeminent in power.

49:4  རྦ་རླབས་ཆེ་ལྟར་ཁྱོད་ནི་ཡོད་ནའང་།  ཚང་མའི་ནང་ནས་མཆོག་ཆེན་ཁྱོད་མི་འགྱུར།  གང་ལ་ཟེར་ན་ང་ཡི་ཟུར་གྲོགས་མ་མཉམ་ཉལ།  རང་གི་ཕ་ཡི་ཉལ་ཁྲི་རྩིས་མེད་བྱས།

Unstable as water, you shall not have preeminence, because you went up to your father’s bed; then you defiled it—he went up to my couch!

49:5  སིམ་ཨོན་དང་ནི་ལེ་ཝི་སྤུན་རྣམས་ཡིན།  དྲག་སྤྱོད་བྱེད་ཕྱིར་ཁོང་ཚོས་མཚོན་ཆ་སྤྱོད།

“Simeon and Levi are brothers; weapons of violence are their swords.

49:6  ཁོང་ཚོ་གསང་བའི་གྲོས་ནང་ང་མི་འཛོམས།  ཁོང་ཚོའི་ཚོགས་འདུའི་ནང་ལ་ང་མི་འགྲོ།  གང་ལ་ཟེར་ན།  ཁོང་ཚོའི་ཁོང་ཁྲོའི་ངང་ན་མི་རྣམས་བསད།  ལུས་ཙལ་ངང་ན་གླང་གི་རྐང་པ་བཅག།

Let my soul come not into their council; O my glory, be not joined to their company. For in their anger they killed men, and in their willfulness they hamstrung oxen.

49:7  ཁོང་ཚོའི་ཁོང་ཁྲོའི་ཐོག་ཏུ་དམོད་པ་འཕོག་པར་ཤོག།  གང་ལ་ཟེར་ན་དེ་ནི་སྡུག་རྩུབ་ཆེ།  ཁོང་ཚོའི་ཁྲོ་བའི་ཐོག་ཏུ་དམོད་པ་འཕོག་པར་ཤོག།  གང་ལ་ཟེར་ན་དེ་ནི་སྡུག་རྩུབ་ཆེ།  ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་ནང་ང་ཡིས་ཁོང་ཚོ་སྟོར།  དེ་ཚོའི་མི་འབངས་ཁྲོད་དུ་ང་ཡིས་སྟོར།

Cursed be their anger, for it is fierce, and their wrath, for it is cruel! I will divide them in Jacob and scatter them in Israel.

49:8  ཡ་ཧུ་དཱ།  ཁྱོད་ཀྱི་སྤུན་ཚོས་ཁྱོད་བསྟོད་ཡོང།  རང་གི་དགྲ་ཚོར་ཁྱོད་ཀྱིས་སྐེ་ནས་བཟུང་།  ཁྱོད་ཀྱི་སྤུན་ཚོས་ཁྱོད་མདུན་མགོ་སྒུར་ཡོང་།

“Judah, your brothers shall praise you; your hand shall be on the neck of your enemies; your father’s sons shall bow down before you.

49:9  ཡ་ཧུ་དཱ་ནི་སེང་གེ་ལྟར་ཡིན་པས།  རི་དྭགས་བསད་དེ་རང་གི་ཚང་ནང་ལོག།  རྐང་པ་བརྐྱངས་ཏེ་ས་རུ་གཉིད་ལོག་ཅིང་།  སུ་ཞིག་གིས་ཀྱང་དེ་ལ་དཀྲོག་མི་ནུས།

Judah is a lion’s cub; from the prey, my son, you have gone up. He stooped down; he crouched as a lion and as a lioness; who dares rouse him?

49:10  ཡ་ཧུ་དཱ་ཡིས་རྒྱལ་པོའི་ཕྱག་བེར་བཟུང་བ་དང།  ཁོའི་མི་རྒྱུ་རྣམས་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་དབང་སྒྱུར་བྱས།  མི་རིགས་རྣམས་ཀྱིས་ཁོ་ཙར་ཁྲལ་འཁྱེར་ཡོང།  ཁོའིི་མདུན་འགུར་ནས་ཁོའི་བཀའ་སྲུང་བར་བྱ།

The scepter shall not depart from Judah, nor the ruler’s staff from between his feet, until tribute comes to him; and to him shall be the obedience of the peoples.

49:11  ཁོ་ཡི་རང་གི་བོང་བུའི་རྟེའུ་ལ་རྒུན་ཚལ་ཤིང་གི་སྡོང་པོར་དང་།  རྒུན་ཤིང་ལེགས་ཤོས་རིགས་ཀྱི་ཡལ་གར་བཏགས་པར་འགྱུར།  ཁོ་ཡིས་རང་གི་གོས་རྣམས་རྒུན་ཆང་ཁྲག་ལྟར་དམར་པོ་ནང་དུ་འཁྲུ་བར་བྱ།

Binding his foal to the vine and his donkey’s colt to the choice vine, he has washed his garments in wine and his vesture in the blood of grapes.

49:12  རྒུན་ཆང་འཐུང་སྟེ་ཁོའི་མིག་དམར་པོར་འགྱུར་ཡོད་དོ།  འོ་མ་འཐུང་སྟེ་ཁོའི་སོ་དཀར་པོར་འགྱུར།

His eyes are darker than wine, and his teeth whiter than milk.

49:13  ཛེ་བུ་ལུན་ནི་རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་དུ་གནས་པར་འགྱུར།  གྲུ་རྣམས་འཇོག་གནས་གྲུ་ཁ་ཞིག་ཏུ་འགྱུར།  ཁོ་ཡི་ས་མཚམས་སི་དོན་ཡུལ་བར་བསླེབས།

“Zebulun shall dwell at the shore of the sea; he shall become a haven for ships, and his border shall be at Sidon.

49:14  ཨི་ས་ཀར་ནི་བོང་བུ་སྟོབས་ཆེན་ཞིག་འདྲ་ཡིན།  རྟ་སྒྲོའི་བར་ལ་ཁོ་ནི་ངལ་གསོ་གྱིས།

“Issachar is a strong donkey, crouching between the sheepfolds.

49:15  ངལ་གསོ་བྱེད་ཡུལ་ལེགས་པ་ཁོས་མཐོང་སྟེ།  ཡུལ་ནི་ཤིན་ཏུ་སྐྱིད་པོ་ཁོས་ཤེས་སོ།  དེའི་རྐྱེན་གུག་སྟེ་རྡོག་འདྲེ་ཁོས་འཁུར་བས།  བྲན་གཡོག་ལྟ་བུར་ཁོ་ལ་ལས་བྱས་བཅུག།

He saw that a resting place was good, and that the land was pleasant, so he bowed his shoulder to bear, and became a servant at forced labor.

49:16  དཱན་ནི་རང་གི་མི་ཚོགས་དཔོན་པོར་འགྱུར།  ཁོང་ཚོ་ཨིསི་རཱཨེལ་གཞན་གྱི་སྡེ་དང་འདྲ།

“Dan shall judge his people as one of the tribes of Israel.

49:17  དཱན་ནི་ལམ་གྱི་འགྲམ་ཡོད་པའི་སྦྲུལ་ཡིན་ཞིང་།  ལམ་གྱི་འགྲམ་དུ་ཡོད་པའི་དུག་སྦྲུལ་ལྟ་བུ་ཡིན།  རྟ་ཡི་རྟིང་པ་དེ་ཡིས་སོ་བཏབ་པས།  རྟ་ལ་བཞོན་མཁན་ལ་ནི་རྒྱབ་ཏུ་འཕང་པར་བྱ།

Dan shall be a serpent in the way, a viper by the path, that bites the horse’s heels so that his rider falls backward.

49:18  ང་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་སྐྱབས་ལ་སྒུག་ཡོད་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག།

I wait for your salvation, O Lord.

49:19  གྷཌ་ལ་ཇག་ཚོགས་ཤིག་གི་རུབ་པར་བྱ།  འོན་ཀྱང་ཁོ་ཡིས་རྒོལ་ནས་དེ་ཚོར་དེད།

“Raiders shall raid Gad, but he shall raid at their heels.

49:20  ཨ་ཤེར་ཡུལ་ནས་འབྲུ་ལེགས་ཤོས་སྐྱེས།  རྒྱལ་པོས་བཞེས་པའི་ཁ་ཟས་འོས་པ་དེ་ཡི་འབུལ་བར་འགྱུར།

“Asher’s food shall be rich, and he shall yield royal delicacies.

49:21  ནཕ་ཏ་ལི་ནི་སློད་བཀྲོལ་བྱེད་པའི་ཤ་མོ་ཡིན།  དེ་ཡིས་ཕྲུ་གུ་མཛེས་པོ་སྐྱེས་པར་འགྱུར།

“Naphtali is a doe let loose that bears beautiful fawns.

49:22  ཡོ་སེབ་ནི་འབྲས་བུ་སྟེར་བའི་སྡོང་པོ་ཡིན།   ཆུ་མིག་ཁར་གྱི་འགྲམ་དུ་ཡོད་པའི་འབྲས་བུ་སྟེར་བའི་སྡོང་པོ་ཡིན།  དེའི་ཡལ་ག་རྣམས་རྩིག་པའི་སྟེང་འཕེལ་བར་འགྱུར།

“Joseph is a fruitful bough, a fruitful bough by a spring; his branches run over the wall.

49:23  དགྲ་བོས་ཁོ་ལ་ངོ་རྒོལ་བྱེད་པས་ན།  མདའ་གཞུ་འཁུར་ཏེ་ཁོ་ལ་དེད་ན་ཡང་།

The archers bitterly attacked him, shot at him, and harassed him severely,

49:24  ཁོ་ཡི་མདའ་ནི་བརྟན་པོར་གནས་པ་དང་།  ཡ་ཀོབ་ཀྱི་བླ་ན་མེད་པའི་དཀོན་མཆོག།  ལུག་རྫི།  ཨིསི་རཱཨེལ་གི་བྲག་རིའི་ཁོ་ཡི་ལག་ནི་སྟོབས་ཆེན་མཛད་པར་འགྱུར།

yet his bow remained unmoved; his arms were made agile by the hands of the Mighty One of Jacob (from there is the Shepherd,[g] the Stone of Israel),

49:25  ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་ཡི་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱོད་སྐྱབས།  ཀུན་དབང་དཀོན་མཆོག་གིས་གནམ་གྱི་ཆར་དང་ས་འོག་ཆུ་རྣམས་དང་།  བུ་ཕྲུག་མང་པོ་གནང་ནས་ཁྱོད་ལ་བྱིན་རླབས་མཛད།

by the God of your father who will help you, by the Almighty who will bless you with blessings of heaven above, blessings of the deep that crouches beneath, blessings of the breasts and of the womb.

49:26  འབྲུ་དང་མེ་ཏོག་རྣམས་དང་།  སྔོན་མའི་དུས་ཀྱི་རི་བོ་རྣམས་དང་།  མཐའ་མེད་པའི་རི་བོར་ཡོད་པའི་དགའ་བར་སྦྱིན་པའི་དངོས་པོ་རྣམས་ཀྱིས།  བྱིན་རླབས་གནང་བར་ཤོག།  བྱིན་རླབས་འདི་རྣམས་ཡོ་སེབ་ཀྱི་མགོའི་སྟེང་བབས་པར་ཤོག།  རང་གི་སྤུན་ནས་བྲལ་བ་གཙོ་བོའི་སྟེང་བབས་པར་ཤོག།

The blessings of your father are mighty beyond the blessings of my parents, up to the bounties of the everlasting hills. May they be on the head of Joseph, and on the brow of him who was set apart from his brothers.

49:27  བྷེན་ཡ་མིན་ནི་སྤྱང་ཀི་དྲག་པོ་ཡིན།  སྔ་དགོང་ཁོ་ཡིས་བསད་དེ་ཟ་བར་བྱ།

“Benjamin is a ravenous wolf, in the morning devouring the prey and at evening dividing the spoil.”

49:28  འདི་ཐམས་ཅད་ནི་ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་སྡེ་རིགས་བཅུ་གཉིས་ཡིན།  དེ་ཚོའི་ཕས་དེ་ཚོ་ལ་བྱིན་རླབས་གནང་བཞིན་སྨྲས་པའི་ཏམ་ནི་འདི་ལྟར་ཡིན་ནོ།  ཁོང་གིས་བུ་རེ་རེའི་སྐོར་ལ་འོས་པའི་བྱིན་རླབས་གནང་ངོ་༎

All these are the twelve tribes of Israel. This is what their father said to them as he blessed them, blessing each with the blessing suitable to him.

49:29  དེ་ནས་ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་རང་གི་བུ་རྣམས་ལ།  ད་ང་ཤི་ནས་ཕ་མེས་དང་མཉམ་དུ་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན།  ཧི་ཏི་པ་ཨེཕ་རོན་གྱི་ཞིང་ནང་ཡོད་པའི་བྲག་ཕུག་ནང་ང་ལ་ངའི་ཕ་མེས་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་སྦས་ཤིག

Then he commanded them and said to them, “I am to be gathered to my people; bury me with my fathers in the cave that is in the field of Ephron the Hittite,

49:30  བྲག་ཕུག་དེ་ནི་ཡུལ་ཀ་ནན་ནང་མམ་རེའི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་མག་ཕེ་ལ་བྱ་བའི་ཞིང་དུ་ཡོད།  དེ་ནི་ཨབ་ར་ཧམ་གྱིས་ཨེཕ་རོན་ནས་དུར་ཁང་གི་ཕྱིར་ཉོས་པ་ཡིན་ནོ།

in the cave that is in the field at Machpelah, to the east of Mamre, in the land of Canaan, which Abraham bought with the field from Ephron the Hittite to possess as a burying place.

49:31  དེ་རུ་ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཆུང་མ་ས་རཱ་དུར་དུ་སྦས་པ་དང་།  ཨི་སཱག་དང་ཆུང་མ་རེ་བྷེ་ཀ་ལའང་དེར་སྦས་སོ།  ལེ་ཨ་ཡང་ངས་དེ་རུ་སྦས་ཡོད་པ་ཡིན།

There they buried Abraham and Sarah his wife. There they buried Isaac and Rebekah his wife, and there I buried Leah—

49:32  ས་ཞིང་དང་བྲག་ཕུག་ནི་ཧི་ཏི་པ་རྣམས་ལས་ཉོས་པ་ཡིན།  ས་གནས་དེར་ང་ལའང་དུར་དུ་སྦས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་སོ།

the field and the cave that is in it were bought from the Hittites.”

49:33  ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་རང་གི་བུ་རྣམས་ལ་བཀའ་གནང་ཚར་ནས།  ཉལ་ཁྲི་ཁར་ཉལ་ནས་གྲོངས་སོ༎

When Jacob finished commanding his sons, he drew up his feet into the bed and breathed his last and was gathered to his people.