སྡེབ་ཐོན 4 – Exodus 4

སྡེབ་ཐོན 4

1དེ་ནས་མོ་ཤེས་ཞུས་ལན་དུ། ཨིསི་རཱཨེལ་པ་ཚོས་ང་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་པ་དང་། ངས་སྨྲས་པའི་སྐད་ཆ་དེ་མ་ཉན་ན། ཁོ་ཚོས་ང་ལ་ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་མངོན་པར་གནང་ཡོད་མ་རེད་ཟེར་ན། ངས་ག་རེ་བྱེད་དགོས་བཅས་ཞུས་སོ།

2གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ། ཁྱོད་ཀྱི་ལག་པར་ག་རེ་ཡོད་ཅེས་གསུངས་པའི་ལན་དུ།

ཁོང་གིས་འཁར་རྒྱུག་ཅིག་ཡོད་ཅེས་ཞུས་པ་དང་།

3གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་དེ་ས་ལ་དབྱུགས་ཤིག་ཅེས་བཀའ་གནང་བ་དང་། ཁོང་གི་དེ་ས་ལ་ཕངས་པ་དང་འཁར་རྒྱུག་དེ་སྦྲུལ་ཞིག་ཏུ་གྱུར་པས་མོ་ཤེས་དེ་ནས་འཇིག་ཏེ་བྲོས་སོང་།

4གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ། ལག་པ་བརྐྱངས་ཏེ་སྦྲུལ་དེའི་རྔ་མ་བཟུང་ཞིག་ཅེས་བཀའ་གནང་བས། ཁོང་གི་དེ་བཟུང་བ་དང་། དེ་ནི་རང་འཇགས་འཁར་རྒྱུག་ཏུ་གྱུར་ཏོ། 5གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། དེ་ཚོའི་ཕ་མེས་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག ཨབ་ར་ཧམ་དང་། ཨི་སཱག་དང་། ཡ་ཀོབ་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་དེས་ཁྱོད་ལ་མངོན་པར་མཛད་པ་རེད་ཟེར་ཁོ་ཚོས་ཡིད་ཆེས་བྱེད་ཐུབ་ཡོང་ཞེས་གསུངས་སོ།

6སྐྱར་དུ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ། ཁྱོད་ཀྱི་ལག་པ་ཨམ་བག་ནང་དུ་ཆུག་ཅིག་ཅེས་བཀའ་གནང་བས། ཁོང་གི་དེ་བཞིན་རང་གི་ལག་པ་ཨམ་བག་ནང་དུ་བཅུག་ནས། ཕྱིར་བཏོན་སྐབས་ལག་པར་མཛེ་ནད་ཀྱིས་བཏབ་ནས་གངས་དང་འདྲ་བར་དཀར་པོར་འགྱུར་བ་དང་།

7གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། ལག་པ་ཡང་སྐྱར་ཨམ་བག་ནང་དུ་ཆུག་ཅིག་ཅེས་གསུངས་པས། ཁོང་གི་སྐྱར་དུ་ལག་པ་ཨམ་བག་ནང་དུ་བཅུག་ནས་ཕྱིར་བཏོན་པ་དང་། དེ་ནི་རང་གི་གཟུགས་པོའི་ཤ་གཞན་དང་མཚུངས་པར་ཡག་པོར་འགྱུར་རོ།

8དེ་ནས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས། གལ་ཏེ་ཁོ་ཚོས་ཁྱོད་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་པར་ལྟས་དང་པོ་དེ་ལ་སྣང་མེད་བྱེད་ན། ལྟས་གཉིས་པ་དེའི་སྒོ་ནས་ཁོ་ཚོས་ཁྱོད་ལ་ཡིད་ཆེས་པར་འགྱུར་རོ།

9གལ་སྲིད་དེ་ཚོས་ལྟས་གཉིས་ཀ་ལ་ཡིད་མ་ཆེས་པར་ཁྱོད་ཀྱིས་ལབ་པར་མ་ཉན་པ་ཡིན་ན། ཁྱོད་ཀྱིས་ན་ཨེལ་གཙང་པོ་ནས་ཆུ་གཏོག་ཙམ་བཅུས་ཏེ་ས་སྐམ་པོའི་ཐོག་ཏུ་བླུགས་ཤིག་དང་། ཆུ་དེ་ཁྲག་ཏུ་འགྱུར་འགྲོ་གི་རེད་ཅེས་གསུངས་སོ།

10འོན་ཀྱངམོ་ཤེས་ཀྱེ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག། ང་ནི་སྨྲས་པར་ཁ་མཁས་པོ་ཞིག་མིན་ཏེ། སྔོན་ཆད་ཀྱང་མ་ཡིན་པར། ཁྱེད་ཀྱི་གུས་པར་བཀའ་གནང་བའི་རྗེས་སུའང་དེ་ལྟར་མ་གྱུར། ང་ནི་ཁ་དལ་ཞིང་ལྗིད་པོ་ཞིག་ཡིན་ཞེས་ཞུས་སོ།

11གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ། མིའི་ཁ་དེ་སུས་བཟོས་པ་ཡིན་ནམ། ལྐུགས་པ་དང་འོན་པའམ། མིག་མཐོང་མཁན་དང་ལོང་བ་རྣམས་སུས་བཟོས་པ་ཡིན་ནམ། དེ་དག་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ངས་མཛད་པ་མ་ཡིན་ནམ།

12ད་ཁྱོད་སོང་ཞིག། ཁྱོད་ཀྱིས་གང་བཤད་དགོས་པ་དེ་ངས་ཁྱོད་ལ་སྨྲས་པར་རོགས་བྱེད་རྒྱུ་དང་། གང་བཤད་དགོས་པ་དེ་ངས་ཁྱོད་ལ་ལོབ་རྒྱུ་ཡིན་ཞེས་གསུངས་སོ།

13འོན་ཀྱང་མོ་ཤེས། ཀྱེ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག། ང་ལ་མ་བཏང་རོགས་གནང་། མི་གཞན་ཞིག་གཏོང་བར་མཛད་དུ་གསོལ་ཞེས་ཞུས་སོ།

14གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་ཐུགས་ཁྲོས་ཤིང་། ལེ་ཝི་པ་ཨ་རོན་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་ཨ་ཇོ་མ་ཡིན་ནམ། ཁོ་ནི་ཁ་མཁས་པོ་ཞིག་ཡིན་པ་ངས་ཤེས་སོ། ཁོ་ཁྱོད་ལ་ཐུག་པར་ཡོང་གི་ཡོད་པས། ཁོས་ཁྱོད་ལ་མཐོང་བ་དང་དགའ་པོ་བྱེད་ཡོང་།

15ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ལ་སྐད་ཆ་བཤད་དེ་གང་ལབ་དགོས་པ་ཚང་མ་ཁོ་ལ་ཤོད་ཅིག ང་ནི་ཁྱོད་རང་གཉིས་ཀས་སྨྲ་བའི་ཆེད་ངས་རོགས་བྱེད་ཡོང་། གང་བྱེད་དགོས་པ་དེ་དག་ངས་སློབ་སྟོན་བྱེད་ཡོང་།

16ཁོ་ནི་མི་གཞན་ལ་སྐད་ཆ་ཤོད་ཕྱིར་ཁྱོད་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་གྱུར་ཞིང་། དེ་ནས་ཁྱོད་ནི་དཀོན་མཆོག་ལྟ་བུར་འགྱུར་ནས་། ཁོས་གང་བཤད་དགོས་པ་དེ་ཁོ་ལ་སྨྲས་པར་འགྱུར་རོ།

17འཁར་རྒྱུག་འདི་ལག་པར་འཁྱེར་ནས་སོང་ཞིག དེའི་སྒོ་ནས་ལྟས་རྣམས་སྟོན་པར་འགྱུར་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་༎

18མོ་ཤེས་རང་གི་གྱོས་པོ་ཡི་ཐོརོའི་རྩར་ཕྱིན་ནས་ཁོང་ལ། ཨི་ཇིབ་དུ་ཡོད་པའི་ངའི་རང་རིགས་སྤུན་ཟླ་རྣམས་ད་དུང་གསོན་པོ་ཡོད་མེད་བལྟ་ཕྱིར་ཁོ་ཚོའི་རྩར་ཕྱིར་ལོག་འགྲོ་ཆོག་པའི་བཀའ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་ཞུས་པས། ཡི་ཐོརོས་མོ་ཤེ་ལ། ཁྱོད་ཞི་བདེའི་ངང་སོང་ཞིག་ཅེས་སྨྲས་སོ།

19སྐབས་དེར་མིད་ཡན་ཡུལ་དུ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ། ད་ཁྱོད་རང་ཨི་ཇིབ་དུ་ཕྱིར་ལོག་བྱོས་ཤིག། གང་ལ་ཟེར་ན། ཁྱོད་ལ་བསད་ཐབས་བྱེད་པའི་མི་ཚང་མ་ད་ཤི་ཚར་ནས་མེད་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་།

20མོ་ཤེས་རང་གི་སྐྱེ་དམན་དང་བུ་རྣམས་འཁྲིད་ནས་དེ་དག་བོང་བུའི་ཐོག་ཏུ་བསྐྱོན་ཏེ་ཨི་ཇིབ་དུ་ཕྱིར་ལོག་བྱས་སོ། མོ་ཤེས་དཀོན་མཆོག་གི་འཁར་རྒྱུག་དེ་ལག་པར་འཁྱེར་རོ།

21གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ། ཁྱོད་རང་ཨི་ཇིབ་དུ་ཕྱིར་ལོག་བྱས་ནས་ངས་ཁྱོད་ཀྱི་ལག་པར་བཞག་པའི་ལྟས་ཡ་མཚན་དེ་དག་རྒྱལ་པོའི་མདུན་དུ་བསྟན་དགོས་པ་དེ་སེམས་ལ་ཞོག་ཅིག ངས་རྒྱལ་པོའི་སེམས་དེ་གྱོང་རུ་གཏོང་རྒྱུ་ཡིན་པས་ ཁོས་ཨིསི་རཱཨེལ་པ་ཚོ་ལ་འགྲོ་རུ་འཇུག་པ་མེད།

22ཁྱོད་ཀྱིས་རྒྱལ་པོ་ལ། གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གསུངས་པ། ཨིསི་རཱཨེལ་ནི་ངའི་སྔོན་སྐྱེས་ཀྱི་བུ་ཡིན་པས།

23ངའི་བུས་ང་ལ་མཆོད་འབུལ་ཞུ་ཕྱིར་དེ་འགྲོར་ཆུགས་ཤིག་ཅེས་ངས་ཁྱོད་ལ་ཟེར། འོན་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱིས་མ་ཉན་ནོ། ད་ངས་ཁྱོད་ཀྱི་སྔོན་སྐྱེས་ཀྱི་བུ་དེ་གསོད་པར་བྱའོ་ཞེས་སྨྲོས་ཤིག་ཅེས་གསུངས་སོ།

24དེ་ནས་ལམ་དུ་གནས་ཚང་ཞིག་ཏུ་བསྡད་སྐབས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་དང་འཕྲད་ནས་ཁོང་ལ་བསད་ཐབས་གནང་ངོ་།

25-26སྐབས་དེར་ཛིབ་པོ་རཱས་རྡོ་རྣོ་པོ་ཞིག་གིས་རང་གི་བུའི་མདུན་ལྤགས་བཅད་ནས་དེས་མོ་ཤེའི་རྐང་པར་འཆང་སྟེ་སྨྲས་པ། ད་ཁྱོད་ནི་ངའི་དོན་དུ་ཁྲག་གི་ཁྱོ་ཡིན་ནོ། དེ་ནས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེའི་སྲོག་དེ་མུར་སློད་བཀྲོལ་གནང་ཞིང་། མདུན་ལྤགས་བཅད་པའི་སྒོ་ནས་མོས་དེ་ལ། ཁྱོད་ནི་ཁྲག་གི་ཁྱོ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་སོ།

27གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨ་རོན་ལ། མོ་ཤེ་ལ་འཕྲད་པར་འབྲོག་སྟོང་དུ་སོང་ཞིག་ཅེས་བཀའ་གནང་ངོ་། དེ་ཕྱིན་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་རི་བོར་ཁོ་དང་འཕྲད་ནས་ཁ་བསྐྱལ་ལོ།

28དེ་ནས་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་བཀའ་མངགས་གང་གནང་བ་དང་། ཁོས་ལྟས་གང་བསྟན་དགོས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཁོས་ཨ་རོན་ལ་བཤད་དོ།

29དེར་བརྟེན་མོ་ཤེ་དང་ཨ་རོན་གཉིས་ཨི་ཇིབ་དུ་ཕྱིན་ནས། ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་མི་བརྒྱུད་ཀྱི་རྒན་པོ་ཐམས་ཅད་ཕྱོགས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་སོ།

30གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་གང་གསུངས་པའི་བཀའ་ཐམས་ཅད་ཨ་རོན་གྱིས་སྨྲས་ཞིང་། མི་རྣམས་ཀྱི་མཐོང་སར་མོ་ཤེས་ལྟས་དེ་དག་བསྟན་པས།

31དེར་མི་རྣམས་ཡིད་ཆེས་ཏེ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཨིསི་རཱཨེལ་་གྱི་མི་བརྒྱུད་ཚོའི་དཀའ་སྡུག་ལ་གཟིགས་གནང་ནས་དོ་སྣང་གནང་བ་ཤེས་ནས། དེ་ཚོས་མགོ་བཏུད་དེ་བསྙེན་བཀུར་ཞུས་སོ༎

Exodus 4

1 Then Moses answered, “But behold, they will not believe me or listen to my voice, for they will say, ‘The Lord did not appear to you.’” 2 The Lord said to him, “What is that in your hand?” He said, “A staff.” 3 And he said, “Throw it on the ground.” So he threw it on the ground, and it became a serpent, and Moses ran from it. 4 But the Lord said to Moses, “Put out your hand and catch it by the tail”—so he put out his hand and caught it, and it became a staff in his hand— 5 “that they may believe that the Lord, the God of their fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob, has appeared to you.” 6 Again, the Lord said to him, “Put your hand inside your cloak.” And he put his hand inside his cloak, and when he took it out, behold, his hand was leprous like snow. 7 Then God said, “Put your hand back inside your cloak.” So he put his hand back inside his cloak, and when he took it out, behold, it was restored like the rest of his flesh. 8 “If they will not believe you,” God said, “or listen to the first sign, they may believe the latter sign. 9 If they will not believe even these two signs or listen to your voice, you shall take some water from the Nile and pour it on the dry ground, and the water that you shall take from the Nile will become blood on the dry ground.”

10 But Moses said to the Lord, “Oh, my Lord, I am not eloquent, either in the past or since you have spoken to your servant, but I am slow of speech and of tongue.” 11 Then the Lord said to him, “Who has made man’s mouth? Who makes him mute, or deaf, or seeing, or blind? Is it not I, the Lord? 12 Now therefore go, and I will be with your mouth and teach you what you shall speak.” 13 But he said, “Oh, my Lord, please send someone else.” 14 Then the anger of the Lord was kindled against Moses and he said, “Is there not Aaron, your brother, the Levite? I know that he can speak well. Behold, he is coming out to meet you, and when he sees you, he will be glad in his heart. 15 You shall speak to him and put the words in his mouth, and I will be with your mouth and with his mouth and will teach you both what to do. 16 He shall speak for you to the people, and he shall be your mouth, and you shall be as God to him. 17 And take in your hand this staff, with which you shall do the signs.”

18 Moses went back to Jethro his father-in-law and said to him, “Please let me go back to my brothers in Egypt to see whether they are still alive.” And Jethro said to Moses, “Go in peace.” 19 And the Lord said to Moses in Midian, “Go back to Egypt, for all the men who were seeking your life are dead.” 20 So Moses took his wife and his sons and had them ride on a donkey, and went back to the land of Egypt. And Moses took the staff of God in his hand.

21 And the Lord said to Moses, “When you go back to Egypt, see that you do before Pharaoh all the miracles that I have put in your power. But I will harden his heart, so that he will not let the people go. 22 Then you shall say to Pharaoh, ‘Thus says the Lord, Israel is my firstborn son, 23 and I say to you, “Let my son go that he may serve me.” If you refuse to let him go, behold, I will kill your firstborn son.’”

24 At a lodging place on the way the Lord met him and sought to put him to death. 25 Then Zipporah took a flint and cut off her son’s foreskin and touched Moses’ feet with it and said, “Surely you are a bridegroom of blood to me!” 26 So he let him alone. It was then that she said, “A bridegroom of blood,” because of the circumcision.

27 The Lord said to Aaron, “Go into the wilderness to meet Moses.” So he went and met him at the mountain of God and kissed him. 28 And Moses told Aaron all the words of the Lord with which he had sent him to speak, and all the signs that he had commanded him to do. 29 Then Moses and Aaron went and gathered together all the elders of the people of Israel. 30 Aaron spoke all the words that the Lord had spoken to Moses and did the signs in the sight of the people. 31 And the people believed; and when they heard that the Lord had visited the people of Israel and that he had seen their affliction, they bowed their heads and worshiped.