གསུང་མགུར 10 – Psalm 10

གསུང་མགུར 10 – Psalm 10

1  ཀྱེ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ནི་ཅི་ལ་རྒྱང་རིང་བཞུགས།  ང་ཚོ་དཀའ་ངལ་ནང་དུ་ཚུད་པའི་སྐབས།

ཁྱེད་ནི་ཅིའི་ཕྱིར་གསང་བར་གབ་ནས་བཞུགས།

2  མི་ངན་ང་རྒྱལ་སྐྱེད་ནས་དབུལ་པོར་མནར།  དེ་ཚོས་རང་གི་རྙི་ནང་དེ་དག་བཟུང་།

3  མི་ངན་རང་གི་འདོད་པ་ངན་པའི་སྐོར་ང་རྒྱལ་བྱེད།

འདོད་བརྔམ་ཅན་གྱི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ།  དམོད་པ་ཞུས་ཏེ་ཁོང་ལ་ཁས་མི་ལེན།

4  ངན་པས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་དོ་སྣང་མི་བྱེད་དོ།

ང་རྒྱལ་དབང་གིས་ཁོ་ཚོའི་སེམས་ནང་དཀོན་མཆོག་བཞུགས་མེད་ཅེས་པའི་བསམ་བློ་འཁོར།

5  ལས་དོན་ཚང་མར་ངན་པའི་བསམ་དོན་འགྲུབ།  དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་ཆེ་རྣམས་ལ་ཁོ་ཚོས་མི་རྟོགས།

ཁོ་ཚོས་རང་གི་དགྲ་བོར་འཕྱ་སྨད་བྱེད།

6  ཁོ་ཚོས་རང་གི་སེམས་ནང་འདི་ལྟར་སྨྲས།  ང་ནི་བྱ་བ་ཀུན་ལ་བསམ་དོན་འགྲུབ།

ང་ལ་དཀའ་ངལ་ནམ་ཡང་འབྱུང་མི་ཡོང་།

7  ཁོ་ཚོའི་ཁ་ནས་འདོན་པའི་གཏམ་ངན་ནི།  དམོད་པ་རྫུན་ཚིག་སྡིག་ར་ཁོ་ནས་གང་།

སྡང་དགྲའི་གཏམ་ངན་བརྗོད་པར་མྱུར་པོ་བྱས།

8  ཁོ་ཚོ་གྲོང་ཚོའི་ས་ཁུལ་ཁག་ཏུ་གབ།  སྐྱེ་བོ་གནོང་མེད་རྣམས་ལ་གསོད་ཕྱིར་སྒུག།

ཐབས་ཟད་ཉམ་ཐག་རྣམས་ཀྱི་ཉན་གོ་ལེན།

9  ཁོ་ཚོ་རང་ཉིད་གབ་པའི་གནས་ནང་ནས།  ཉམ་ཐག་རྣམས་ལ་གནོད་འཚེ་བྱེད་པའི་ཕྱིར།

སེང་གེ་བཞིན་དུ་སྒུག་སྡོད་བྱེད་ནས་བསྡད།  དེ་དག་རྙི་ནང་འཛིན་བཟུང་བྱས་པའི་རྗེས།

ས་ཁར་འཐེན་འདྲུད་བྱེད་དེ་འཁྱེར་བར་བྱ།

10  སྐྱེ་བོ་ཐབས་ཟད་ཉམ་ཐག་དེ་རྣམས་ནི།  འཐབ་རྒོལ་བྱེད་ནུས་མེད་པར་ས་ཁར་འགྱེལ།

དུད་འགྲོའི་དབང་གནོན་འོག་ཏུ་དེ་ཚོ་ཕམ།

11  ངན་པས་རང་གི་སེམས་ནང་འདི་སྐད་དུ།  དཀོན་མཆོག་གིས་ནི་ཐུགས་སྣང་མཛད་མི་ཡོང་།

ཁོང་གི་སྤྱན་ནི་བཙུམ་ཞིང་ང་མི་གཟིགས།

12  ཀྱེ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་མི་ངན་དེ་ཚོར་ཆད་པ་གནང་བར་མཇོད།

དཀའ་སྡུག་ནང་དུ་ཚུད་པ་ཚོར་དྲན་གསོ་གནང་བར་མཛོད།

13  མི་ངན་པས་རང་གི་སེམས་ནང་ལ།  དཀོན་མཆོག་ང་ལ་ཉེས་ཆད་མི་གནང་ཞེས།

ཁོང་ལ་འཕྱ་སྨད་ཞུས་པ་ཇི་ལྟར་སྲིད།

14  འོན་ཀྱང་ཁྱེད་ཀྱིས་གཟིགས་གནང་ངོ།  ཁྱེད་ཀྱིས་དཀའ་སྡུག་ཀུན་མཁྱེན་ནས།

སྐྱབས་གྲོགས་མཛད་པར་རྒྱུན་དུ་གྲ་སྒྲིགས་བཞུགས།

ཐབས་ཟད་རང་ལ་ཁྱེད་དྲུང་བཅོལ།

ཁྱེད་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་དགོས་མཁོ་ཅན་ལ་སྐྱབས་གྲོགས་མཛད།

15  མི་ངན་རྣམས་ཀྱི་ནུས་ཤུགས་བཅག་པར་མཛོད།

དེ་ཚོས་ལས་ངན་མཚམས་འཇོག་མ་བྱས་བར།

ཁྱེད་ཀྱིས་དེ་ཚོར་ཉེས་ཆད་གནང་བར་མཛོད།

16  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ནི་དུས་རྒྱུན་གྱི་ཆེད་དུ་རྒྱལ་པོ་ཡིན།

ལྷ་རྟེན་གཞན་ལ་མཆོད་མཁན་མི་རྣམས་ནི།  ཁོང་གི་ཡུལ་ནས་ཡོངས་སུ་སྟོངས་པར་འགྱུར།

17  ཀྱེ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ནི་ཉམ་ཐག་གིས།  སྨོན་འདུན་བྱས་པའི་སྙན་ཆོག་གསན་མཛད་དེ།

དེ་ཚོར་སེམས་ཤུགས་གནང་བར་འགྱུར།

18  མནར་སྤྱོད་ནང་དུ་ཚུད་པའི་མི་རྣམས་དང་།  དྭ་ཕྲུག་རྣམས་ཀྱི་ངུས་འབོད་ཁྱེད་ཀྱིས་གསན།

ཉིད་ཀྱིས་དེ་ཚོའི་ཕྱོགས་གཏོགས་མཛད་གནང་ཏེ།  ཞལ་ཆེ་གཅོད་པར་མཛད་པའི་རྐྱེན་གྱིས་ནི།

སྐྱེ་བོ་མི་རྟག་པའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་ནམ་ཡང་འཇིགས་སྐྲག་བསྐུལ་མི་ནུས༎

 

 

1 Why, O Lord, do you stand far away? Why do you hide yourself in times of trouble?

2 In arrogance the wicked hotly pursue the poor; let them be caught in the schemes that they have devised. 3 For the wicked boasts of the desires of his soul, and the one greedy for gain curses and renounces the Lord.

4 In the pride of his face the wicked does not seek him; all his thoughts are, “There is no God.” 5 His ways prosper at all times; your judgments are on high, out of his sight; as for all his foes, he puffs at them. 6 He says in his heart, “I shall not be moved; throughout all generations I shall not meet adversity.” 7 His mouth is filled with cursing and deceit and oppression; under his tongue are mischief and iniquity. 8 He sits in ambush in the villages; in hiding places he murders the innocent. His eyes stealthily watch for the helpless; 9 he lurks in ambush like a lion in his thicket; he lurks that he may seize the poor; he seizes the poor when he draws him into his net. 10 The helpless are crushed, sink down, and fall by his might. 11 He says in his heart, “God has forgotten, he has hidden his face, he will never see it.”

12 Arise, O Lord; O God, lift up your hand; forget not the afflicted. 13 Why does the wicked renounce God and say in his heart, “You will not call to account”? 14 But you do see, for you note mischief and vexation, that you may take it into your hands; to you the helpless commits himself; you have been the helper of the fatherless. 15 Break the arm of the wicked and evildoer; call his wickedness to account till you find none.

16 The Lord is king forever and ever; the nations perish from his land. 17 O Lord, you hear the desire of the afflicted; you will strengthen their heart; you will incline your ear 18 to do justice to the fatherless and the oppressed, so that man who is of the earth may strike terror no more.