གསུང་མགུར 11 – Psalm 11

གསུང་མགུར 11 – Psalm 11

1  སྲུང་སྐྱོབ་ཆེད་དུ་ང་ནི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བློ་བཅོལ་ལོ།

ཅིའི་ཕྱིར་གླེན་གཏམ་སྨྲ་ཞིང་འདི་སྐད་དུ།  འདབ་ཆགས་བཞིན་དུ་འཕུར་ནས་རི་ཁར་སོང་།

2  གང་ལགས་ཟེར་ན་མི་ངན་རྣམས་ཀྱིས་ནི།  སྐྱེ་བོ་བཟང་པོར་ཚད་ནས་རྒྱབ་པའི་ཕྱིར།

མུན་པར་རང་གི་མདའ་གཞུ་གྲ་སྒྲིགས་བྱེད།

3  གང་ཅིའི་ཐད་ནས་ལས་དོན་མ་འགྲུབ་པར།  གནས་སྟངས་ཚང་མ་རྒྱབ་འགལ་འགྱུར་བའི་སྐབས།

སྐྱེ་བོ་བཟང་པོ་བྱ་ཐབས་ཀུན་ལས་བྲལ།

4  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་རང་གི་མཆོད་ཁང་དམ་པར་བཞུགས།

ཁོང་གི་བཞུགས་ཁྲི་མཐོ་རིས་གནས་སུ་ཡོད།  ཁོང་གིས་ག་ས་ག་ལ་མི་ཚོར་གཟིགས་པ་དང།

དེ་ཚོས་བྱེད་པའི་ལས་རྣམས་མཁྱེན།

5  བཟང་ངན་གཉིས་ཀར་ཁོང་གིས་བརྟག་དཔྱད་མཛད།  ཚུལ་མིན་ཁྲིམས་འགལ་རྣམས་ལ་ཁོང་གིས་ཐུགས་ནས་སྡང་བར་དྲག་པོ་གནང་བར་མཛད།

6  མི་ངན་རྣམས་ཀྱི་ཐོག་ཏུ་ཁོང་ཉིད་ཀྱིས།  མེ་དང་མུ་ཟི་གནམ་ནས་འདེབས་པར་མཛད།

རླུང་ཚ་པོས་དེ་ཚོར་ཉེས་ཆད་གནང་།

7  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཐུགས་གཤིས་དྲང་པོ་ལགས།  ཁོང་ནི་ལས་བཟང་མཁོ་ནར་ཐུགས་མཉེས་པས།

བཟང་པོ་བྱེད་མཁན་ཁོང་གི་སྤྱན་སྔ་རུ།  གསོན་པོར་འཚོ་ཞིང་གནས་པར་འགྱུར་ལགས་སོ༎

 

 

1 In the Lord I take refuge; how can you say to my soul, “Flee like a bird to your mountain, 2 for behold, the wicked bend the bow; they have fitted their arrow to the string to shoot in the dark at the upright in heart; 3 if the foundations are destroyed, what can the righteous do?”

4 The Lord is in his holy temple; the Lord’s throne is in heaven; his eyes see, his eyelids test the children of man. 5 The Lord tests the righteous, but his soul hates the wicked and the one who loves violence. 6 Let him rain coals on the wicked; fire and sulfur and a scorching wind shall be the portion of their cup. 7 For the Lord is righteous; he loves righteous deeds; the upright shall behold his face.