མངོན་པ། 8 – Revelation 8

མངོན་པ།

ལེའུ་བརྒྱད་པ། (8)

 

ལུ་གུ་ཁོང་གིས་ཐེལ་ཙེ་བདུན་པ་དེ་གཅོག་གནང་བ།

The Lamb opens the Last Seal

 

1 ལུ་གུ་ཁོང་གིས་ཤོག་དྲིལ་སྒང་གི་ཐེལ་ཙེ་བདུན་པ་དེ་གཅོག་གནང་དུས།   ཆུ་ཚོད་ཕྱེད་ཀ་ཙམ་གྱི་རིང་དམ་
པའི་ཞིང་ཡོངས་རྫོགས་འཇམ་ཐིང་ཐིང་ཆགས་སོང༌།

1 When the Lamb broke the seventh seal, there was silence throughout Heaven for about half an hour.

 

2 དེ་ནས་[ལྗཱོན་] ངས་དཀོན་མཆོག་གི་སྐུ་
མདུན་ལ་བཞེངས་ཡོད་པའི་ཕོ་ཉ་བདུན་པོ་དེ་ཚོ་མཐོང་བ་དང་།   ཁོང་ཚོ་ལ་རྒྱ་གླིང་བདུན་གནང་འདུག

2 Then I [John] saw the seven angels who stand before God, and they were given seven trumpets.

 

3 དེ་ནས་གསེར་གྱི་བསངས་ཕོར་འཁུར་ཡོད་པའི་ཕོ་ཉ་གཞན་དག་ཅིག་ཕེབས་ནས་མཆོད་ཁྲི་དེའི་
འཁྲིས་ལ་བཞེངས་སོང་།   ཕོ་ཉ་འདི་ལ་བཞུགས་ཁྲི་དེའི་མདུན་ལ་ཡོད་པའི་གསེར་གྱི་མཆོད་ཁྲི་ཐོག་འབུལ་
རྒྱུའི་ཆེད་དུ་བསངས་ཕོན་ཆེན་པོ་ཞིག་གནང་འདུག   །ཁོང་གིས་བསངས་དེ་དཀོན་མཆོག་གི་མི་ཚོ་ཚང་མའི་
སྨོན་ལམ་མཉམ་དུ་ཕུལ་སོང་།

3 Then another angel, who was holding a golden incense bowl, came and stood at the altar. This angel was given a large amount of incense to offer on the golden altar which was in front of the throne. He offered up the incense (along) with the prayers of all God’s people.

 

4 ཕོ་ཉ་ཁོང་གིས་བཟུང་ཡོད་པའི་བསངས་ཕོར་དེ་ནང་འབར་བཞིན་ཡོད་པའི་བསངས་
གི་དུ་བ་མཉམ་དུ་དཀོན་མཆོག་གི་མི་ཚོའི་སྨོན་ལམ་དེ་ཚོ་དཀོན་མཆོག་ག་པར་ཡོད་ས་དེར་ཡར་ཕྱུར་སོང་།

4 The smoke from the burning incense in the bowl that the angel was holding rose up to where God was along with the prayers of God’s people.

 

5 དེ་ནས་ཕོ་ཉ་དེས་མཆོད་ཁྲི་ནས་མེ་འབར་བཞིན་པའི་སོལ་བ་བླངས་གནང་ནས་དེ་བསངས་ཕོར་ནང་བཀང་
གནང་བ་དང་།   དེ་ནས་ཁོང་གིས་བསངས་ཕོར་དེ་ནང་གང་ཡོད་པ་ཚང་མ་ས་གཞི་ཐོག་མར་གཡུགས་གནང་
སོང་།   (ཐོག་རྒྱག་གོབ་རྒྱག་) འབྲུག་སྒྲ་གྲགས་པ་དང་།   ནམ་མཁའི་གློག་འཁྱུགས་པ་དང་།   ས་ཡོམ་ཆེན་
པོ་ཞིག་བརྒྱབ་སོང༌།

5 Then the angel filled the incense burner with live coals from the altar and then he threw the contents of the bowl down upon the earth. (Immediately) thunder roared, lightning flashed, and there was terrible earthquake.

 

ཕོ་ཉ་བདུན་པོ་དེ་ཚོས་རང་གི་རྒྱ་གླིང་འབུད་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་ཡོད་པ།

The Seven Angels are Ready to Blow their Trumpets

 

6 དེ་ནས་རྒྱ་གླིང་བདུན་ཡོད་པའི་ཕོ་ཉ་བདུན་པོ་དེ་ཚོས་རང་གི་རྒྱ་གླིང་དེ་ཚོ་འབུད་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་གནང་སོང་།

6 Then the seven angels who had the seven trumpets got ready to blow them.

 

7 ཕོ་ཉ་དང་པོ་དེས་
རང་གི་རྒྱ་གླིང་བུས་གནང་བ་དང༌།   ཁྲག་འདྲེས་པའི་སེར་བ་དང་མེ་ས་གཞི་ཐོག་མར་གཡུགས་སོང༌། ས་
གཞི་གསུམ་ཆ་གཅིག་མེ་འབར་བ་དང༌།   ཤིང་སྡོང་གསུམ་ཆ་གཅིག་མེས་ཚིག་པ་དང་།   རྩྭ་ལྗང་ཁུ་ཚང་མ་
ཚིག་སོང༌།

7 The first angel blew his trumpet, and hail and fire, mixed with blood, were thrown down upon the earth. One-third of the earth was set on fire, one-third of the trees were burned up, and all the green grass was burned up.

 

8 དེ་ནས་ཕོ་ཉ་གཉིས་པ་དེས་རང་གི་རྒྱ་གླིང་བུས་གནང་བ་
དང་།   མེ་འབར་བཞིན་པའི་རི་འདྲ་པོ་ཆེན་པོ་ཞིག་རྒྱ་མཚོ་ནང་གཡུགས་སོང་།   དེ་ནས་རྒྱ་མཚོ་གསུམ་ཆ་
གཅིག་ཁྲག་ལ་གྱུར་བ་དང་།   རྒྱ་མཚོའི་ནང་གི་སྲོག་ཆགས་གསུམ་ཆ་གཅིག་ཚང་མ་ཤི་བ་དང་།   རྒྱ་མཚོའི་
ཐོག་གི་གྲུ་གཟིངས་གསུམ་ཆ་གཅིག་ཚང་མ་གཏོར་སྐྱོན་ཕྱིན་སོང༌།

8-9 When the second angel blew his trumpet, something that was like a huge mountain burning with fire was thrown into the sea. Then one-third of the sea turned to blood, and one-third of all the living creatures in the sea died, and one-third of all the ships on the sea were destroyed.

 

10 དེ་ནས་ཕོ་ཉ་གསུམ་པ་དེས་རང་གི་རྒྱ་གླིང་བུས་པ་དང༌། སྐར་མ་ཆེན་པོ་ཞིག་ནམ་མཁའ་ནས་མར་
ཟགས་སོང༌།   དེ་དཔལ་འབར་ཆེན་པོ་ཞིག་འདྲ་པོ་འབར་གྱི་འདུག   །དེ་གཙང་པོ་དང་ཆུ་མིག་གསུམ་ཆ་
གཅིག་གི་ཐོག་ལ་ཟགས་སོང༌།

10 Then the third angel blew his trumpet, and a huge star fell down from the sky. It was burning like a torch. And it fell on one-third of the rivers and on the springs of water.

 

11 སྐར་མ་དེའི་མིང་ལ་ཁ་ཏིག་རེད་འདུག   །དེས་ཆུ་གསོས་པ་གསུམ་ཆ་གཅིག་ཁ་ཏིག་བཟོས་པ་
དང༌།   ཁ་ཏིག་ཆགས་པའི་ཆུ་དེ་བཏུངས་ནས་མི་མང་པོ་ཤི་སོང་།

11 The name of this star was Bitterness. It made one-third of the fresh water bitter, and many people died from drinking the water that had become bitter.

 

12 ཕོ་ཉ་བཞི་པ་དེས་རང་གི་རྒྱ་གླིང་འབུད་དུས།   ཉི་མ་གསུམ་ཆ་གཅིག་
དང་།   ཟླ་བ་གསུམ་ཆ་གཅིག་དང་།   སྐར་མ་གསུམ་ཆ་གཅིག་ལ་ཕོག་སོང་།   དེའི་རྐྱེན་གྱིས་དེ་ཚོ་གསུམ་ཆ་
གཅིག་ནག་ཁུང་ཆགས་ནས་ཉིན་མོ་གསུམ་ཆ་གཅིག་དང་མཚན་མོ་གསུམ་ཆ་གཅིག་ལ་དཀར་ཆ་མེད་པ་ཆགས་
སོང་།

12 When the fourth angel blew his trumpet, one-third of the sun; one-third of the moon; and one-third of the stars were struck. As a consequence one-third of them became dark and there was no light for one-third of the day and one third of the night.

 

13 དེ་ནས་ངས་ཡར་བལྟས་ནས་
གནམ་མཐོ་པོ་ལ་གླག་བྱ་ཞིག་འཕུར་གྱི་ཡོད་པ་མཐོང་བྱུང་།   གླག་བྱ་དེས་སྐད་ཆེན་པོ་བརྒྱབ་ནས་ལབ་སོང་།   “ས་གཞི་ཐོག་གནས་སྡོད་བྱེད་མཁན་མི་ཚོ་ལ་དཔེ་མི་སྲིད་པའི་ཆག་སྒོ་ཆེན་པོ་འབྱུང་གྲབས་འདུག   །ཨ་ཁ་ཁ།   ཨ་ཁ་ཁ།   ཨ་ཁ་ཁ།   ཕོ་ཉ་གཞན་དག་གསུམ་པོ་དེ་ཚོས་རང་གི་རྒྱ་གླིང་འབུད་དུས།   ཆག་སྒོ་ཆེན་པོ་ཁ་
ཤས་འབྱུང་གི་རེད།”

13 As I watched, I saw an eagle flying high up in the sky. I heard it cry out in a loud voice, “How terrible! How terrible! How terrible! Great trouble is about to come on all the people who live on earth. When the other three angels blow their trumpets then some terrible events will take place.”