མངོན་པ། 10 – Revelation 10

མངོན་པ།

ལེའུ་བཅུ་པ། (10)

 

ཤོག་དྲིལ་ཆུང་ཆུང་ཞིག་སྣོམ་ཡོད་པའི་ཕོ་ཉ་སྟོབས་ལྡན་དེ།

A Mighty Angel with a Small Scroll

 

1 དེ་ནས་ [ལྗཱོན་] ངས་ཕོ་ཉ་སྟོབས་དང་ལྡན་པ་གཞན་དག་ཅིག་དམ་པའི་ཞིང་ནས་མར་ཕེབས་ཀྱི་ཡོད་པ་
མཐོང་བྱུང་།   ཁོང་སྤྲིན་པས་མཐའ་བསྐོར་ཡོད་པ་དང་།   ཁོང་གི་དབུ་སྒང་ལ་འཇའ་ཤར་འདུག   །ཁོང་
གི་ཞལ་རས་ཉི་མ་ནང་བཞིན་འོད་འཕྲོས་པ་དང༌།   ཁོང་གི་ཞབས་མེའི་ཀ་བ་འདྲ་པོ་འདུག

1 Then I [John] saw another mighty angel coming down from Heaven. He was surrounded by a cloud, and there was a rainbow above his head. His face shone like the sun and his legs were like pillars of fire.

 

2 ཁོང་གི་ཕྱག་ནང་ལ་ཤོག་དྲིལ་ཆུང་ཆུང་ཁ་ཕྱེ་ཡོད་པ་ཞིག་བསྣམས་འདུག   །ཁོང་གིས་ཞབས་གཡས་
པ་རྒྱ་མཚོའི་ཐོག་དང་།   ཞབས་གཡོན་མ་སྐམ་ས་ཐོག་བཞག་ནས་ཡར་བཞེངས་འདུག

2 In his hand he was holding a small scroll that had been opened. He stood with his right foot on the sea and his left foot on the land.

 

3 དེ་ནས་ཁོང་གིས་འདམ་སེང་གི་ངར་སྒྲ་འདྲ་པོ་གསུང་སྐད་ཆེན་པོ་ཞིག་བསྐྱོན་སོང་།
ཕོ་ཉ་ཁོང་གིས་གསུང་སྐད་སྐྱོན་དུས་འབྲུག་སྐད་བདུན་གྱིས་འུར་སྒྲ་བསྒྲགས་ནས་ལན་བརྒྱབ་སོང༌།

3 Then the mighty angel called out with a loud voice that sounded like a roaring lion. When the angel called out, thunder roared seven times in reply.

 

4 འབྲུག་སྐད་བདུན་པོ་དེ་ཚོས་འུར་སྒྲ་སྒྲོག་དུས་ [ཁོང་ཚོས་ག་རེ་ལབ་པ་དེ་] ངས་ཡིག་ཐོག་ལ་བཀོད་ཐུབ་སོང་།
ཡིན་ན་ཡང་དེ་ནས་དམ་པའི་ཞིང་ནས་ “འབྲུག་སྐད་བདུན་པོ་དེ་ཚོས་ག་རེ་ལབ་པ་དེ་གསང་བ་བཞག་ནས་
ཡིག་ཐོག་ལ་མ་ཁོད་ཅིག་” ཟེར་ནས་སྒྲ་ཞིག་ཐོས་བྱུང་།”

4 When the seven thunders roared, I was about to write down [what they said]. But then I heard a voice from Heaven say, “Keep secret what the seven thunders have said, and do not write it down.”

 

5 དེ་ནས་ངས་རྒྱ་མཚོ་དང་སྐམ་ས་
ཐོག་བཞེངས་ཡོད་པ་མཐོང་པའི་ཕོ་ཉ་ཁོང་གིས་རང་གི་ཕྱག་གཡས་པ་དམ་པའི་ཞིང་ཕྱོགས་ལ་བརྐྱངས་
གནང་སོང༌།

5 Then the angel I had seen standing on the sea and on the land raised his right hand toward Heaven.

 

6 དེ་ནས་ཁོང་གིས་དམ་བཅའ་ཞིག་བཞག་གནང་ནས་གཏན་དུ་བཞུགས་པའི་ [དཀོན་མཆོག་] ཁོང་རང་གི་དཔང་པོར་བཞག་ནས་འབོད་སྐུལ་ཞུས་སོང་།   ནམ་མཁའ་དང་དེ་ནང་གང་
ཡོད་པ་ཚང་མ་དང་། ས་གཞི་དང་དེ་ནང་གང་ཡོད་པ་ཚང་མ་དང་། རྒྱ་མཚོ་དང་དེ་ནང་གང་ཡོད་པ་ཚང་
མ་བཀོད་གནང་མཁན་ [དཀོན་མཆོག་] ཁོང་རེད།   དེ་ནས་ཕོ་ཉ་ཁོང་གིས་གསུངས་སོང་།   “ད་ལྟ་ཕྱིས་
འགྱང་འབྱུང་གི་མ་རེད།

6 And making a vow he appealed to [God] who lives forever and ever to be his witness. He [God] is the One who created the heavens and everything in them, the earth and everything in it, and the sea and everything in it. Then the angel said, “There will be no more delay.

 

7 ཡིན་ན་ཡང་ཕོ་ཉ་བདུན་པ་ཁོང་རང་གི་རྒྱ་གླིང་འབུད་གནང་རྒྱུའི་གྲ་སྒྲིག་ཡོད་དུས།   དཀོན་མཆོག་གིས་
ཁོང་གི་འཆར་གཞི་ཡ་མཚན་ཅན་དེ་བསྒྲུབ་གནང་གི་རེད།   དེ་ཁོང་གིས་རང་གི་ཞབས་ཕྱི་ལུང་སྟོན་པ་ཚོ་ལ་སྔ་
མོ་ནས་ཁྱབ་བསྒྲགས་གནང་པ་ནང་བཞིན་འབྱུང་གི་རེད།”

7 But when the seventh angel is ready to blow his trumpet, then God will accomplish his mysterious plan. It will happen just as he announced it would to his servants, the prophets, long ago.”

 

8 དེ་ནས་དམ་པའི་ཞིང་ནས་ཐོས་པའི་
གསུང་གི་སྒྲ་དེས་ང་ལ་ཡང་བསྐྱར་བཀའ་མོལ་གནང་སོང་།   དེས་གསུངས་སོང༌།:   “ཁྱེད་རང་ཕྱིན་ནས་རྒྱ་
མཚོ་དང་སྐམ་ས་ཐོག་བཞེངས་ཡོད་པའི་ཕོ་ཉ་(སྟོབས་ལྡན་) ཁོང་གི་ཕྱག་ནས་ཤོག་དྲིལ་ཁ་ཕྱེ་པ་དེ་ལོངས་ཤིག”

8 Then the voice I had heard from Heaven spoke to me again. It said, “Go and take the open scroll from the hand of the (mighty) angel who is standing on the sea and on the land.”

 

9 བྱས་
ཙང་[ལྗཱོན་] ང་ཕོ་ཉ་ཁོང་གི་རྩར་ཕྱིན་ནས་ཁོང་ལ་ཤོག་དྲིལ་ཆུང་ཆུང་དེ་ང་ལ་གནང་རོགས་ལབ་ནས་ཡ་རབས་
པོའི་ཐོག་ནས་ཞུས་པ་ཡིན།   ཁོང་གིས་ང་ལ་གསུངས་སོང༌།   “འདི་ལེན་ནས་ཟོ།   དེ་ཁྱེད་རང་གི་ཁོག་པ་
ནང་སྐྱུར་མོ་ཆགས་ཀྱི་རེད།   ཡིན་ན་ཡང་དེ་ཁྱེད་རང་གི་ཁ་ནང་སྦྲང་རྩི་འདྲ་པོ་མངར་མོ་ཡོང་གི་རེད།”

9 So I [John] went to the angel and politely asked him to please give me the small scroll. He said to me, “Take it and eat it. It will turn sour in your stomach but in your mouth, it will be sweet as honey!”

 

10 བྱས་ཙང་ངས་ཕོ་ཉ་ཁོང་གི་ཕྱག་ནས་ཤོག་དྲིལ་ཆུང་ཆུང་དེ་བླངས་ནས་དེ་བཟས་པ་ཡིན།   ཤོག་དྲིལ་དེ་
ངའི་ཁ་ནང་སྦྲང་རྩི་འདྲ་པོ་མངར་མོ་འདུག   །ཡིན་ན་ཡང་ [ངས་དེ་མིད་ཁྱུར་བཏང་པའི་རྗེས་ལ་] དེ་ངའི་
ཁོག་པ་ནང་སྐྱུར་མོ་ཆགས་སོང༌།

10 So I took the small scroll from the angel’s hand and I ate it. The scroll was as sweet as honey in my mouth, but [when I had swallowed it] it turned sour in my stomach.

 

11 དེ་ནས་ང་ལ་གསུངས་སོང་།   “ད་ལྟ་ཁྱེད་རང་ཚོ་རྒྱལ་ཁབ་དང་མི་རིགས་མང་པོའི་མི་
ཚོ་ལ་དཀོན་མཆོག་གིས་འཆར་གཞི་ག་རེ་བཟོས་གནང་པ་དེ་ཁོང་ཚོ་ལ་ཡང་བསྐྱར་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་དགོས།   ཁོང་ཚོས་སྐད་རིགས་མི་འདྲ་བ་མང་པོ་རྒྱབ་ཀྱི་ཡོད་པ་དང་།   ཁོང་ཚོའི་ཐོག་རྒྱལ་པོ་འདྲ་མིན་གྱིས་ [དབང་
སྒྱུར་བྱས་] ཡོད་རེད།”

11 Then I was told, “You must now proclaim again what God has planned for the people of many nations and races. They speak many different kinds of languages and are (ruled) by various kings.”