Pilgrims in Christ – Part 8

Pilgrims in Christ – Part 8

What we can learn from the letters of Peter about practice of faith in Christ in times of uncertainty.

 

པེ་ཏྲོ་དང་པོ། 1:22-25

22 བདེན་པའི་བཀའ་ལ་ཉན་པའི་སྒོ་ནས་སེམས་དག་པར་བྱས་ཏེ། སྤུན་ཟླ་རྣམས་ལ་སྙིང་ཐག་པ་ནས་བྱམས་པར་བྱེད་པས། གཅིག་གིས་གཅིག་ལ་སེམས་ཀྱི་གཏིང་ནས་བྱམས་པ་བྱེད།

23 གང་ལགས་ཟེར་ན། ཁྱེད་ཚོ་མི་རྟག་པའི་ས་བོན་མིན་ཏེ་རྒྱུན་དུ་གནས་པའི་ས་བོན་ལས་ཡང་བསྐྱར་སྐྱེས། ས་བོན་དེ་ནི་འཚོ་བའི་སྤྱོད་ལམ་སྟོན་པའི་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་རྟག་ཏུ་གནས་པ་དེ་ཡིན་ནོ།།

24 ཤ་ཁྲག་གདོས་བཅས་རྩྭ་དང་འདྲ།།

དཔལ་ཡོན་གཟི་བརྗིད་མེ་ཏོག་འདྲ།།

རྩྭ་སྐམ་མེ་ཏོག་རྙིད་འགྱུར་ཀྱང༌།།

25 གཙོ་བོའི་བཀའ་ནི་རྒྱུན་དུ་གནས།།

བཀའ་དེ་ནི་ཁྱེད་ཚོར་བསྒྲགས་པའི་འཕྲིན་བཟང་ཡིན་ནོ།།

 

1 Peter 1:22-25

22 Having purified your souls by your obedience to the truth for a sincere brotherly love, love one another earnestly from a pure heart, 23 since you have been born again, not of perishable seed but of imperishable, through the living and abiding word of God; 24 for “All flesh is like grass and all its glory like the flower of grass. The grass withers, and the flower falls, 25 but the word of the Lord remains forever.” And this word is the good news that was preached to you.

 

Peter was quoting from the prophet Isaiah and the same message that highlighted the public ministry of John the Baptist.

Peter was a disciple of John the Baptist before he went to follow Jesus.

 

ཡེ་ཤ་ཡཱ 40:3-8

3སྒྲ་ཞིག་གིས་འདི་ལྟར་འབོད་བཞིན་འདུག།

གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཆེད་འབྲོག་སྟོང་ནང་དུ་ལམ་ཞིག་བཟོས་ཤིག།

ང་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་ཆེད་བྱེ་ཐང་ནང་དུ་རྒྱ་ལམ་དྲང་པོར་བཟོས་ཤིག།

4ལུང་གཤོང་ཚང་མ་བཀང་ཞིག་དང་། རི་ཚང་མ་སྙོམས་པར་བྱོས།

རི་ཆུང་རྣམས་ནི་ཐང་དུ་འགྱུར་བར་བྱས། ཡུལ་ལུང་རྩུབ་པོ་རྣམས་ནི་འཇམ་པོར་བཟོས།

5དེ་ནས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་གཟི་བརྗིད་དེ།

མངོན་པར་འགྱུར་བ་སྐྱེ་བོ་ཀུན་གྱི་མཐོང། གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཉིད་ཀྱི་ཞལ་བཞེས་དེ་གནང་ངོ།

6སྒྲ་ཞིག་གིས་འདི་ལྟར་འབོད་བཞིན་འདུག། གསུང་འཕྲིན་ཞིག་ཁྱབ་སྒྲགས་བྱོས།

ང་ཡིས་གསུང་འཕྲིན་ཇི་ཞིག་གསལ་སྒྲགས་བྱ་ཞེས་འདྲིས།

མི་རྣམས་རྩ་ལྟར་ཡིན་པ་ཁྱབ་སྒྲག་བྱོས། དེ་ཚོ་ནགས་ཀྱི་མེ་ཏོག་ལས་ཀྱང་ལྷག་པ་མི་གནས་སོ།

7དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་དེའི་སྟེང་རླུང་གཏོང་སྐབས། རྩ་ནི་སྐམ་ཞིང་མེ་ཏོག་རྙིད་པར་འགྱུར་།

མི་མང་རྩ་ལས་ལྷག་པ་གནས་མི་ཐུབ།

8རྩ་ནི་ངེས་པར་སྐམ་ཞིང་མེ་ཏོག་རྙིད། འོན་ཀྱང་ང་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་བཀའ།

གཏན་གྱི་ཆེད་དུ་གནས་པར་འགྱུར།

 

Isaiah 40:3-8

3 A voice cries: “In the wilderness prepare the way of the Lord; make straight in the desert a highway for our God. 4 Every valley shall be lifted up, and every mountain and hill be made low; the uneven ground shall become level, and the rough places a plain. 5 And the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together, for the mouth of the Lord has spoken.”

6 A voice says, “Cry!” And I said, “What shall I cry?” All flesh is grass, and all its beauty is like the flower of the field. 7 The grass withers, the flower fades when the breath of the Lord blows on it; surely the people are grass. 8 The grass withers, the flower fades, but the word of our God will stand forever.

 

མད་ཐཱ། 3:1-3

1 དེའི་དུས་སུ་ཁྲུས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་ཡ་ཧུ་དཱ་ཡུལ་གྱི་དབེན་སྟོང་ལ་ཕེབས་ཏེ་

2 “དཀོན་མཆོག་གི་རྒྱལ་སྲིད་ཉེ་བར་འོངས་པས་སྤྱོད་པ་ངན་པ་རྣམས་སྤངས་ནས་སེམས་སྒྱུར་ཞིག་” ཅེས་བསྒྲགས།

3 ལུང་སྟོན་པ་ཡེ་ཤ་ཡཱ་ཡིས།

དབེན་སྟོང་ཡུལ་ནང་གྲགས་པའི་འབོད་སྒྲ་ཡིས།།

གཙོ་བོའི་ཆེད་དུ་ཕེབས་ལམ་གྲ་སྒྲིག་བྱོས།།

ལམ་བུ་དེ་ནི་བདེ་བར་བཟོས་ཤིག་ཨང༌།།

ཞེས་གསུངས་པ་འདི་ནི་ཁྲུས་གསོལ་མཁན་ཡོ་ཧ་ནན་གྱི་སྐོར་ཡིན།

 

Matthew 3:1-3

1 In those days John the Baptist came preaching in the wilderness of Judea, 2 “Repent, for the kingdom of heaven is at hand.” 3 For this is he who was spoken of by the prophet Isaiah when he said, “The voice of one crying in the wilderness: ‘Prepare the way of the Lord; make his paths straight.’”

 

Peter first learned the path of obedience and true repentance under John the Baptist and later with Jesus became preacher of truth and obedience for the LORD.

Our life as disciples of Jesus must in practice of obedience to the truth of God’s words.

The words of God are eternal.

 

David Z