གསུང་མགུར 52 – Psalm 52

གསུང་མགུར 52 – Psalm 52

1  སྟོབས་ཆེན་མི་རང་གི་ལས་ངན་ཅི་ལ་ངོམ།  དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་དམ་ཚིག་མཐའ་བར་གནས།

2  གཞན་ལ་འཇིག་པའི་བྱུས་ངན་ཁྱོད་ཀྱིས་བྱས།  ཁྱོད་ཀྱི་ལྕེ་ནི་རྣོ་བའི་གྲི་དང་འདྲ།

ཁྱོད་ནི་རྒྱུན་དུ་རྫུན་གཏམ་བཟོ་བཞིན་ཡོད།

3  བཟང་པོ་ལས་ཀྱང་ངན་པར་དགའ།  བདེན་པའི་གཏམ་ལས་རྫུན་གྱི་གཏམ་ལ་དགའ།

4  ཁྱོད་རྫུན་ཤོད་མཁན།  ཁྱོད་ཀྱི་ཚིག་གིས་གཞན་སེམས་སྐྱོ་བར་དགའ།

5  དེར་བརྟེན་དཀོན་མཆོག་ཁྱོད་ལ་རྒྱུན་གྱི་ཆེད་དུ་ཚར་གཅོད་འགྱུར།

ཁོང་གིས་ཁྱོད་ལ་བཟུང་ནས་ཁྱིམ་ནས་འཁྱེར་བར་གནང་།

གསོན་པོའི་ཡུལ་ནས་ཁོང་གིས་ཁྱོད་ལ་ཕྱིར་འབུད་གནང་།

6  དེ་ཚོ་མཐོང་ནས་དྲང་བདེན་མི་རྣམས་འཇིགས་པ་དང་།

དེ་ནས་དེ་ཚོས་ཁྱོད་ལ་གད་ཅིང་འདི་ལྟར་སྨྲས་པར་འགྱུར།

7  ལྟོས་ཤིག་འདི་རུ་འདི་འདྲའི་མི་ཞིག་ཡོད།  སྲུང་སྐྱོབ་ཕྱིར་དུ་དཀོན་མཆོག་ལ་ནི་བློ་མི་བཅོལ།

འོན་ཀྱང་རང་གི་རྒྱུ་དངོས་མང་པོར་བློ་བཅོལ་བྱས།  ངན་པའི་ནང་ན་ཁོ་ཡིས་རང་གི་སྲུང་སྐྱོབ་བཙལ།

8  འོན་ཀྱང་ང་ནི་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གི་མཆོད་ཁང་ནང་།  སྐྱེས་པའི་ཁ་སྐྱུར་ཤིང་གི་སྡོང་པོ་འདྲ་བ་ཡོད།

ཁོང་གི་རྒྱུན་ལྡན་ཐུགས་བརྩེར་མཐའ་མའི་བར་དུ་བློ་གཏད་བྱས།

9  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་མཛད་པ་ལ།  དེའི་ཕྱིར་ང་ནི་རྒྱུན་དུ་ཁྱེད་ལ་གཏང་རག་འབུལ།

ཁྱེད་ནི་བཟང་པོ་ཡིན་ཟེར་ངས་ནི།  ཁྱེད་ཀྱི་མི་རྣམས་ཀྱི་མདུན་དུ་དཔང་པོ་བྱ་རྒྱུ་ཡིན༎

 

 

1 Why do you boast of evil, O mighty man? The steadfast love of God endures all the day.

2 Your tongue plots destruction, like a sharp razor, you worker of deceit.

3 You love evil more than good, and lying more than speaking what is right. Selah

4 You love all words that devour, O deceitful tongue.

5 But God will break you down forever; he will snatch and tear you from your tent; he will uproot you from the land of the living. Selah

6 The righteous shall see and fear, and shall laugh at him, saying,

7 “See the man who would not make God his refuge, but trusted in the abundance of his riches and sought refuge in his own destruction!”

8 But I am like a green olive tree in the house of God. I trust in the steadfast love of God forever and ever.

9 I will thank you forever, because you have done it. I will wait for your name, for it is good, in the presence of the godly.