གསུང་མགུར 98 – Psalm 98

གསུང་མགུར 98 – Psalm 98

1  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་མགུར་མ་གསར་པ་ལེན།  ཁོང་གིས་མཚར་ཆེ་བའི་བྱ་བ་གནང་།  རང་གི་དམ་པའི་སྟོབས་ཀྱིས་ཁོང་ནི་རྒྱལ།

2  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་རང་གི་རྒྱལ་ཁའི་སྐོར་ལ་སྒྲགས།  སྐྱོབ་ཐུབ་པའི་མཐུ་སྟོབས་ཀྱི་སྐོར་ལ་ཁོང་རང་གིས།  མི་རིགས་ཀུན་ལ་ཁོང་གིས་གསུངས་གནང་མཛད།

3  ཨིསི་རཱཨེལ་ཆེད་དུ་ཡོད་པའི་རྒྱུན་ལྡན་ཐུགས་བརྩེ་དང་།  དམ་ཚིག་སྒོ་ནས་དེ་ཚོ་མཉམ་དུ་གནང་བའི་དམ་བཅའ་བཞག།  ས་གནས་ཀུན་གྱི་མི་རྣམས་ཡོངས་རྫོགས་ནས།  ང་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་རྒྱལ་ཁ་ཐོབ་པ་མཐོང་།

4  འཇིག་རྟེན་ཀུན་གྱི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་དགའ་གླུ་ལེན། དགའ་བའི་གླུ་དང་སྒྲ་ཡི་ཁོང་ལ་བསྟོད།

5  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བསྟོད་བསྔོགས་ཤིག།  པི་ཝང་བཏང་ནས་མགུར་མ་ལེན།

6  དུང་དང་རག་དུང་སོགས་ཀྱི་ང་རོ་སྒྲོག།  ང་ཚོའི་རྒྱལ་པོ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བསྟོད་བསྔོགས་ཤིག།

7  མཚོ་དང་དེའི་ནང་ཡོད་སྲོག་ཆགས་ཚང་མས་ངར་སྐད་རྒྱོབ་ཅིག།  ས་གཞི་དང་དེའི་ནང་གནས་ཚང་མས་དགའ་གླུ་ལེན།

8  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་དྲུང་དུ་གཙང་པོ་རྣམས་ལག་པ་རྡོབས།  རི་རྣམས་ཕྱོགས་གཅིག་བྱེད་ནས་དགའ་བའི་ངང་གླུ་ལེན།

9  གང་ལགས་ཟེར་ན་ཁོང་ནི་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོང་ཕྱིར་ས་གཞིར་ཕེབས།  ཁོང་གིས་དྲང་པོའི་སྒོ་ནས་ཁྲིམས་དྲང་ལྟར།  ས་གཞིའི་མིའི་ཐོག་རྒྱལ་སྲིད་བསྐྱངས༎

 

 

1 Oh sing to the Lord a new song, for he has done marvelous things! His right hand and his holy arm have worked salvation for him.

2 The Lord has made known his salvation; he has revealed his righteousness in the sight of the nations.

3 He has remembered his steadfast love and faithfulness to the house of Israel. All the ends of the earth have seen the salvation of our God.

4 Make a joyful noise to the Lord, all the earth; break forth into joyous song and sing praises!

5 Sing praises to the Lord with the lyre, with the lyre and the sound of melody!

6 With trumpets and the sound of the horn make a joyful noise before the King, the Lord!

7 Let the sea roar, and all that fills it; the world and those who dwell in it!

8 Let the rivers clap their hands; let the hills sing for joy together 9 before the Lord, for he comes to judge the earth. He will judge the world with righteousness, and the peoples with equity.