Bible Study – Gospel of John #045

Bible Study – Gospel of John #045

ཡོ་ཧ་ནན། 13:1-11 – John 13:1-11

ཡོ་ཧ་ནན། 13:1-11

1 པེ་སག་གི་དུས་ཆེན་གྱི་སྔོན་ལ་ཡེ་ཤུ་འཇིག་རྟེན་འདི་ནས་ཡབ་དཀོན་མཆོག་གི་དྲུང་དུ་ཕེབས་དགོས་པའི་དུས་ལ་བབ་པར་མཁྱེན་ཏེ། རང་གི་རྗེས་འབྲང་བ་འཇིག་རྟེན་འདིར་ཡོད་པ་ཚོར་སྔར་ཡང་བྱམས་ཤིང་མཐའ་མའི་བར་དུ་ཡང་བྱམས་པར་མཛད།

2 བདུད་ཀྱིས་ཡེ་ཤུ་དགྲའི་དབང་དུ་གཏོང་བའི་བསམ་པ་དེ་སི་མོན་གྱི་བུ་ཡུ་དཱ་དབྱི་སི་ཀར་རེ་བྱ་བའི་སེམས་སུ་བཞག་ཚར་ནས། དགོང་ཟས་བཞེས་པའི་ཚེ་

3 ཡེ་ཤུས་ཡབ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོང་ལ་དོན་ཐམས་ཅད་ཁོང་གི་ལག་ཏུ་གནང་ཡོད་པ་མཁྱེན་པ་དང༌། རང་ཉིད་དཀོན་མཆོག་ནས་ཡོང་བ་ཡིན་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གི་དྲུང་དུ་ལོག་རྒྱུ་ཡིན་པར་མཁྱེན་ཏེ།

4 དགོང་ཟས་ཀྱི་གྲལ་ནས་བཞེངས་ཏེ་ཕྱིའི་ན་བཟའ་ཕུད་དེ་ཕྱག་རས་རྐེད་པར་དཀྲིས་པའི་རྗེས་སུ།

5 གཞོང་པའི་ནང་ཆུ་བླུགས་ནས་ཉེ་གནས་རེ་རེ་བཞིན་གྱི་རྐང་པ་བཀྲུས་པ་དང༌། རང་གི་སྐུ་ལ་དཀྲིས་པའི་ཕྱག་རས་ཀྱིས་འཕྱིས།

6 ཁོང་སི་མོན་པེ་ཏྲོའི་རྩར་ཕེབས་པ་དང༌། ཁོས་ཁོང་ལ་ “གཙོ་བོ་ལགས། ཁྱེད་ཀྱིས་ངའི་རྐང་པ་བཀྲུ་རྒྱུ་ཡིན་ནམ་” ཞེས་ཞུས།

7 ལན་དུ་ཡེ་ཤུས་ “ངས་བྱེད་བཞིན་པའི་ལས་ཀྱི་དོན་ཁྱེད་ཀྱིས་ད་ལྟ་མི་རྟོགས་ཀྱང༌། རྗེས་མ་རྟོགས་པར་འགྱུར་” ཞེས་གསུངས།

8 པེ་ཏྲོས་ཁོང་ལ་ “ཁྱེད་ཀྱིས་ངའི་རྐང་པ་ཅི་ནས་ཀྱང་མི་བཀྲུ་” ཞེས་ཞུས་པ་དང་ལན་དུ་ཡེ་ཤུས་ “གལ་ཏེ་ངས་ཁྱོད་མ་བཀྲུས་ན། ཁྱོད་ང་དང་འབྲེལ་བ་མེད་” ཅེས་གསུངས་པ་དང༌།

9 སི་མོན་པེ་ཏྲོས་ “གཙོ་བོ་ལགས། ངའི་རྐང་པ་ཙམ་མ་ཟད། ལག་པ་དང་མགོ་ཡང་ཁྲུས་རོགས་མཛོད་” ཅེས་ཞུས།

10 ཡེ་ཤུས་ “ཁྲུས་བྱས་ཟིན་པ་ཞིག་ལུས་ཧྲིལ་པོ་གཙང་མར་གྱུར་བ་ཡིན་པས་རྐང་པ་མ་གཏོགས་འཁྲུད་དགོས་མེད། ཁྱེད་ཚོ་ནི་གཙང་མ་ཡིན། འོན་ཀྱང་ཐམས་ཅད་གཙང་མ་མིན་” ཞེས་གསུངས།

11 ཡེ་ཤུས་ཁོང་རང་དགྲའི་དབང་དུ་གཏོང་མཁན་དེ་སུ་ཡིན་པ་མཁྱེན་པས། ཁོང་གིས་ “ཁྱེད་ཚོ་ཐམས་ཅད་གཙང་མ་མིན་” ཞེས་གསུངས།

Study Points

.  John who wrote this Gospel noted the key point of The Last Supper – “Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going back to God,”

. Jesus washing of the disciples’ feet expressed the important teaching of cleansing and sanctification more than humility and servanthood.

. Jesus said to Peter “If I do not wash you, you have no share with me” and ““The one who has bathed does not need to wash, except for his feet, but is completely clean”

. Peter gives the same instruction in 1 Peter 1:16 about holiness and sanctification for the glory of God

. Being cleansed and sanctified show a repented life living for the glory of God

John 13:1-11

1 Now before the Feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come to depart out of this world to the Father, having loved his own who were in the world, he loved them to the end. 2 During supper, when the devil had already put it into the heart of Judas Iscariot, Simon’s son, to betray him, 3 Jesus, knowing that the Father had given all things into his hands, and that he had come from God and was going back to God, 4 rose from supper. He laid aside his outer garments, and taking a towel, tied it around his waist. 5 Then he poured water into a basin and began to wash the disciples’ feet and to wipe them with the towel that was wrapped around him. 6 He came to Simon Peter, who said to him, “Lord, do you wash my feet?” 7 Jesus answered him, “What I am doing you do not understand now, but afterward you will understand.” 8 Peter said to him, “You shall never wash my feet.” Jesus answered him, “If I do not wash you, you have no share with me.” 9 Simon Peter said to him, “Lord, not my feet only but also my hands and my head!” 10 Jesus said to him, “The one who has bathed does not need to wash, except for his feet, but is completely clean. And you are clean, but not every one of you.” 11 For he knew who was to betray him; that was why he said, “Not all of you are clean.”