Bible Study – Gospel of John #048

Bible Study – Gospel of John #048

ཡོ་ཧ་ནན། 14:1-7 – John 14:1-7

ཡོ་ཧ་ནན། 14:1-7

1 ཡེ་ཤུས་ཉེ་གནས་རྣམས་ལ་ “ཁྱེད་ཚོའི་སེམས་འཁྲུག་པར་མ་འགྱུར། དཀོན་མཆོག་ལ་དད་པ་བྱོས་ལ་ང་ལ་ཡང་དད་པ་བྱོས།

2 ངའི་ཡབ་ཀྱི་ཕོ་བྲང་ལ་གནས་ཁང་མང་པོ་ཡོད། དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་ངས་ཁྱེད་རྣམས་ལ་སྔ་མ་ནས་བཤད་ཡོད། ང་ཁྱེད་ཚོའི་དོན་དུ་གནས་གྲ་སྒྲིག་བྱེད་དུ་འགྲོ། 3 ང་སོང་ནས་ཁྱེད་ཚོའི་དོན་དུ་གནས་གྲ་སྒྲིག་བྱས་ན། ང་ཕྱིར་ལོག་སྟེ་ཁྱེད་ཚོ་ངའི་རྩར་འདྲེན་པར་བྱ། དེ་ནས་ང་རང་གང་དུ་ཡོད་པ་དེར་ཁྱེད་ཚོའང་ཡོད་པར་འགྱུར།

4 ང་རང་འགྲོ་རྒྱུ་ཡིན་པའི་ལམ་དེ་ཁྱེད་ཚོས་ཤེས་” ཞེས་གསུངས་པ་དང༌།

5 ཐོ་མཱས་ཁོང་ལ་ “གཙོ་བོ་ལགས། ཁྱེད་རང་གང་དུ་ཕེབས་པ་ང་ཚོས་མི་ཤེས་ཏེ་ལམ་དེ་ཇི་ལྟར་ཤེས་” ཞེས་ཞུས།

6 ལན་དུ་ཡེ་ཤུས་ “ང་ནི་ལམ་དང༌། བདེན་པ་ཉིད། དཔག་ཏུ་མེད་པའི་ཚེའང་ཡིན། ང་མ་བརྒྱུད་པར་སུ་ཡང་ཡབ་ཀྱི་དྲུང་དུ་འགྲོ་བའི་ལམ་མེད་དོ།

7 ཁྱེད་ཚོས་ང་ངོ་ཤེས་ཡོད་ན། ངའི་ཡབ་ཀྱང་ངོ་ཤེས་ཡོད། ད་ནས་བཟུང་ཁྱེད་ཚོས་ཁོང་ངོ་ཤེས་པ་དང་མཐོང་མྱོང་ཡོད་དོ་” ཅེས་གསུངས་པ་དང༌།

Study Points

.  Jesus assured His disciples they are on the right path to eternal fellowship with God the Father

. Jesus speaks of “I am the way, and the truth, and the life” with reference to His teachings, His example of humility and submission to the will of God, and having the life of God manifested fully in Him

. As we follow Jesus we are on the journey to eternal fellowship with God the Father

. To follow Jesus is to observe His teaching on repentance and sanctification

John 14:1-7

1 “Let not your hearts be troubled. Believe in God; believe also in me. 2 In my Father’s house are many rooms. If it were not so, would I have told you that I go to prepare a place for you? 3 And if I go and prepare a place for you, I will come again and will take you to myself, that where I am you may be also. 4 And you know the way to where I am going.” 5 Thomas said to him, “Lord, we do not know where you are going. How can we know the way?” 6 Jesus said to him, “I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. 7 If you had known me, you would have known my Father also. From now on you do know him and have seen him.”