Bible Study – Gospel of John #060

Bible Study – Gospel of John #060

ཡོ་ཧ་ནན། 20:1-18 – John 20:1-18

ཡོ་ཧ་ནན། 20:1-18

1 དེ་ནས་གཟའ་འཁོར་གྱི་ཉིན་དང་པོར་ནམ་ཤིན་ཏུ་སྔ་བ་ད་དུང་མུན་པ་ཡོད་དུས་མག་རྡལ་ནས་ཡིན་པའི་མིར་ཡམ་དུར་ཁང་གི་མདུན་དུ་ཡོང་སྟེ། ཁ་རྡོ་དེ་དུར་ཁང་ནས་ཕར་བསྒྲིལ་ཚར་ཡོད་པ་མཐོང་བས།

2 བརྒྱུགས་ཏེ་སི་མོན་པེ་ཏྲོ་དང༌། ཡེ་ཤུས་དམིགས་བསལ་གྱིས་བྱམས་པ་གནང་བའི་ཉེ་གནས་གཞན་དེའི་རྩར་སོང་ནས་ “ཁོ་ཚོས་གཙོ་བོ་དུར་ཁང་ནས་ཁྱེར་བ་དང༌། ཁོང་གང་དུ་བཞག་ཡོད་པ་ང་ཚོས་མི་ཤེས་” ཞེས་ཟེར།

3 དེའི་ཕྱིར་པེ་ཏྲོ་དང་ཉེ་གནས་གཞན་པ་དེ་ཕྱི་རོལ་ཏུ་ཐོན་ནས་དུར་གྱི་ཕྱོགས་སུ་སོང༌།

4 ཡང་དེ་གཉིས་མཉམ་དུ་བརྒྱུགས་པ་དང༌། པེ་ཏྲོ་ལས་ཉེ་གནས་གཞན་དེ་མགྱོགས་པར་བརྒྱུགས་པས་སྔོན་ལ་དུར་དུ་སླེབས་ཤིང༌།

5 བསྒུར་ནས་ནང་དུ་བལྟས་ཏེ་རས་སྤུས་ལེགས་དེར་ཡོད་པ་མཐོང་ཡང་ནང་དུ་མ་ཞུགས།

6 སི་མོན་པེ་ཏྲོ་ཡང་ཁོའི་རྗེས་སུ་དེར་སླེབས་པ་དང༌། དུར་ཁང་གི་ནང་དུ་ཞུགས་ནས་ཁོང་གིས་རས་སྤུས་ལེགས་དེར་ཡོད་པ་མཐོང་བ་མ་ཟད།

7 ཡེ་ཤུའི་དབུ་ལ་གཡོགས་པའི་ཞལ་ཕྱིས་རས་དེ་གཞན་པ་རྣམས་དང་མཉམ་དུ་མེད་པར་གཅིག་པུ་གནས་གཞན་ཞིག་ན་བསྒྲིལ་ཏེ་ཡོད་པ་ཡང་མཐོང༌།

8 དེ་ནས་ཉེ་གནས་གཞན་པ་དུར་དུ་སྔོན་ལ་སླེབས་པ་དེ་ཡང་ནང་དུ་ཞུགས་ནས་མཐོང་བས་ཡིད་ཆེས་བྱས།

9 འོན་ཀྱང་དེ་གཉིས་ཀྱིས་དཀོན་མཆོག་གི་གསུང་རབ་ཀྱི་མདོ་ལས་ཁོང་གཤིན་པོའི་ནང་ནས་གསོན་པོར་བཞེངས་དགོས་པ་དེ་དུས་ད་དུང་མ་རྟོགས།

10 དེ་ནས་ཉེ་གནས་དེ་གཉིས་རང་གི་ཁྱིམ་ལ་ཕྱིར་ལོག

11 མིར་ཡམ་ནི་དུར་ཁང་གི་ཕྱི་ལ་ལངས་ནས་བསྡད་དེ་ངུ་བཞིན། བསྒུར་ནས་དུར་ཁང་གི་ནང་དུ་བལྟས་པ་དང༌།

12 ཡེ་ཤུའི་སྐུ་སྤུར་བཞག་ཡོད་པའི་གནས་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་གོས་དཀར་པོ་གྱོན་པ་གཉིས་དབུའི་ཕྱོགས་སུ་གཅིག་དང་ཞབས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་གཅིག་བཞུགས་པར་མཐོང༌།

13 ཁོང་ཚོས་མིར་ཡམ་ལ་ “བུ་མོ། ཁྱོད་རང་ཅི་ལ་ངུ་” ཞེས་དྲིས་པས་ལན་དུ་ཁོ་མོས་ “ཁོ་ཚོས་ངའི་གཙོ་བོ་ཕར་ཁྱེར་ནས་གང་དུ་བཞག་པ་མི་ཤེས་” ཞེས་བཤད།

14 མིར་ཡམ་ཁ་ཕྱིར་ལོག་སྟེ་ཡེ་ཤུ་དེར་བཞེངས་ནས་བཞུགས་ཡོད་པ་མཐོང་ཡང༌། ཡེ་ཤུ་ཡིན་པ་མ་ཤེས།

15 ཡེ་ཤུས་ཁོ་མོར་ “བུ་མོ། ཁྱོད་ཅི་ལ་ངུ༌། ཁྱོད་སུ་འཚོལ་” ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། མིར་ཡམ་གྱིས་ཁོང་ནི་ཚལ་སྲུང་མཁན་ཡིན་པར་བསམས་ཏེ་ “སྐུ་ཞབས་ལགས། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཀྱིས་ཁོང་འདི་ནས་ཕར་ཁྱེར་བ་ཡིན་ན། གང་དུ་བཞག་པ་ཤོད་དང༌། ངས་ཕར་འཁྱེར་བར་བྱ་” ཞེས་བཤད།

16 ཡེ་ཤུས་ཁོ་མོར་ “མིར་ཡམ་” ཞེས་གསུངས་པ་དང༌། ཁོ་མོས་ཁོང་གི་ཕྱོགས་སུ་བསྒྱུར་ཏེ་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་སྐད་དུ་ “རབ་བུ་ནི་” ཞེས་བརྗོད། (དེ་ནི་སྟོན་པ་ལགས་ཞེས་པའི་དོན་ཡིན་)

17 ཡེ་ཤུས་ “ང་ད་དུང་ཡབ་ཀྱི་དྲུང་དུ་ཡར་མ་ཕྱིན་པས། ཁྱོད་ཀྱིས་ང་ལ་མ་ཟུངས་ཤིག ངའི་སྤུན་རྣམས་ཀྱི་དྲུང་དུ་སོང་སྟེ་ཁོ་ཚོར་ང་ནི་ང་རང་གི་ཡབ་དང་ཁྱེད་ཚོའི་ཡབ། ངའི་དཀོན་མཆོག་དང་ཁྱེད་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་གི་དྲུང་དུ་ཡར་འགྲོའོ་ཞེས་གཏམ་བྱོས་ཤིག་” ཅེས་གསུངས།

18 མག་རྡལ་ནས་ཡིན་པའི་མིར་ཡམ་ཡོང་སྟེ་ཉེ་གནས་རྣམས་ལ་ “ངས་གཙོ་བོ་མཐོང་ངོ་” ཞེས་ཟེར་ཞིང༌། ཁོང་གིས་ཁོ་མོར་གང་གསུངས་པ་རྣམས་ཀྱང་ཁོ་ཚོ་ལ་བཤད།

Study Points

. Jesus resurrected

. The same tomb where Jesus was buried, His body not there

. Mary Magdalene encountered the resurrected Christ

John 20:1-18

1 Now on the first day of the week Mary Magdalene came to the tomb early, while it was still dark, and saw that the stone had been taken away from the tomb. 2 So she ran and went to Simon Peter and the other disciple, the one whom Jesus loved, and said to them, “They have taken the Lord out of the tomb, and we do not know where they have laid him.” 3 So Peter went out with the other disciple, and they were going toward the tomb. 4 Both of them were running together, but the other disciple outran Peter and reached the tomb first. 5 And stooping to look in, he saw the linen cloths lying there, but he did not go in. 6 Then Simon Peter came, following him, and went into the tomb. He saw the linen cloths lying there, 7 and the face cloth, which had been on Jesus’ head, not lying with the linen cloths but folded up in a place by itself. 8 Then the other disciple, who had reached the tomb first, also went in, and he saw and believed; 9 for as yet they did not understand the Scripture, that he must rise from the dead. 10 Then the disciples went back to their homes.

11 But Mary stood weeping outside the tomb, and as she wept she stooped to look into the tomb. 12 And she saw two angels in white, sitting where the body of Jesus had lain, one at the head and one at the feet. 13 They said to her, “Woman, why are you weeping?” She said to them, “They have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him.” 14 Having said this, she turned around and saw Jesus standing, but she did not know that it was Jesus. 15 Jesus said to her, “Woman, why are you weeping? Whom are you seeking?” Supposing him to be the gardener, she said to him, “Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away.” 16 Jesus said to her, “Mary.” She turned and said to him in Aramaic, “Rabboni!” (which means Teacher). 17 Jesus said to her, “Do not cling to me, for I have not yet ascended to the Father; but go to my brothers and say to them, ‘I am ascending to my Father and your Father, to my God and your God.’” 18 Mary Magdalene went and announced to the disciples, “I have seen the Lord”—and that he had said these things to her.