གསུང་མགུར 114 – Psalm 114

གསུང་མགུར 114 – Psalm 114

1  ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་མི་ཚོས་ཨི་ཇིབ་ཡུལ་དེ་སྤངས་སྐབས།  ཡ་ཀོབ་རིགས་བརྒྱུད་ཕྱི་ཡུལ་དེ་ལས་ཕྱིར་ཐོན་སྐབས།

2  ཡ་ཧུ་ད་ནི་གཙོ་བོའི་དམ་པའི་མི་འབངས་སུ་འགྱུར།  ཨིསི་རཱཨེལ་ནི་རང་གི་བདག་དབང་འགྱུར།

3  དེ་ཚོ་མཐོང་ནས་རྒྱ་མཚོ་དམར་པོ་བྲོས།  ཡོར་དན་གཙང་པོ་རྒྱུག་རྒྱུ་འགག།

4  རི་བོ་རྣམས་ནི་ར་ལྟར་ཡར་ལ་འཕགས།  རི་ཕྲན་རྣམས་ལུ་གུ་ལྟར་ཡར་ལ་མཆོང་བ་དང་།

5  རྒྱ་མཚོ་ཁྱོད་ནི་བྲོས་འགྲོ་རྒྱུ་ཅི་བྱུང་ངམ།  ཀྱེ་ཡོར་དན་ཁྱོད་ནི་ཅི་ལ་རྒྱུག་རྒྱུ་འགག།

6  ཁྱོད་རི་བོ་རྣམས་ནི་ར་ལྟར་ཅི་ལ་འཕགས།  ཁྱོད་རི་ཕྲན་རྣམས་ཁྱོད་ཚོ་ལུ་གུ་ལྟར་ཅི་ལ་མཆོང་།

7  ས་གཞི་ཁྱོད་ནི་གཙོ་བོ་ཕེབས་པའི་དུས།  ཡ་ཀོབ་དཀོན་མཆོག་དྲུང་དུ་ཁྱོད་འདར་ཞིག།

8  ཁོང་གིས་བྲག་རྣམས་ཆུ་རྫིང་དུ་འགྱུར་གནང་ཞིང་།  བྲག་ངོས་གཟར་པོ་དེ་ཚོ་རྒྱུག་བཞིན་པའི་ཆུ་མིག་ཏུ་བསྒྱུར་མཛད༎

 

 

1 When Israel went out from Egypt, the house of Jacob from a people of strange language,

2 Judah became his sanctuary, Israel his dominion.

3 The sea looked and fled; Jordan turned back.

4 The mountains skipped like rams, the hills like lambs.

5 What ails you, O sea, that you flee? O Jordan, that you turn back?

6 O mountains, that you skip like rams? O hills, like lambs?

7 Tremble, O earth, at the presence of the Lord, at the presence of the God of Jacob, 8 who turns the rock into a pool of water, the flint into a spring of water.