Bible Study – Gospel of John #061

Bible Study – Gospel of John #061

ཡོ་ཧ་ནན། 20:19-23 – John 20:19-23

ཡོ་ཧ་ནན། 20:19-23

19 བདུན་ཕྲག་གི་ཞག་དང་པོའི་དགོང་མོ་ཉེ་གནས་རྣམས་ཡ་ཧུ་དཱ་པ་ལ་འཇིགས་པས་གནས་དེའི་སྒོ་རྣམས་ཨ་ཤིང་བརྒྱབ་ཡོད་དུས། ཡེ་ཤུ་དེར་བྱོན་ཏེ་ཁོ་ཚོའི་དཀྱིལ་དུ་བཞེངས་ནས་ “ཁྱེད་ཚོ་ཞི་བདེ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག་” ཅེས་གསུངས།

20 ཁོང་གིས་དེ་ལྟར་གསུངས་ནས་རང་གི་ཕྱག་དང་གཞོགས་ཁོ་ཚོ་ལ་བསྟན་ཅིང༌། ཉེ་གནས་རྣམས་ཀྱིས་གཙོ་བོ་མཐོང་བས་སེམས་དགའ་བར་གྱུར་རོ།

21 དེ་ནས་ཡེ་ཤུས་ཡང་བསྐྱར་ “ཁྱེད་ཚོ་ཞི་བདེ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག ཡབ་ཀྱིས་ང་མངགས་པ་ལྟར་ངས་ཀྱང་ཁྱེད་ཚོ་མངག་” ཅེས་གསུངས་རྗེས།

22 ཁོ་ཚོ་ལ་ཕུ་བསྐྱོན་ཏེ་ “ཁྱེད་རྣམས་ལ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་འཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག

23 ཁྱེད་ཀྱིས་སུའི་སྡིག་ཉེས་བསལ་ན། དེ་ཚོའི་སྡིག་ཉེས་བསལ་ཟིན་ནོ། སུའི་སྡིག་ཉེས་མི་བསལ་ན། དེ་ལུས་པར་འགྱུར་རོ་” ཞེས་གསུངས།

Study Points

. Jesus appeared to His disciples in His resurrected body

. Jesus proclaimed peace to His disciples

John 20:19-23

19 On the evening of that day, the first day of the week, the doors being locked where the disciples were for fear of the Jews, Jesus came and stood among them and said to them, “Peace be with you.” 20 When he had said this, he showed them his hands and his side. Then the disciples were glad when they saw the Lord. 21 Jesus said to them again, “Peace be with you. As the Father has sent me, even so I am sending you.” 22 And when he had said this, he breathed on them and said to them, “Receive the Holy Spirit. 23 If you forgive the sins of any, they are forgiven them; if you withhold forgiveness from any, it is withheld.”