གསུང་མགུར 120 – Psalm 120

གསུང་མགུར 120 – Psalm 120

1  ང་ནི་དཀའ་ངལ་སྐབས་སུ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་ལ་བོས་པ་དང།  ཁོང་གིས་ང་ལ་བཀའ་ལན་གནང་བྱུང་ངོ་།

2  རྫུན་གྱི་མཆུ་ལྟོ་དང་ནི་གཡོ་སྒྱུ་ཅན་གྱི་ལྕེ་ལས།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་སྐྱོབ་ཏུ་གསོལ།

3  ཁྱོད་རྫུན་སྨྲས་མཁན་ཚོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁྱོད་ཚོར་ཅི་ཞིག་གནང་ཡོང་ངམ།  ཁོང་གིས་ཁྱོད་ཚོར་ཉེས་ཆད་ཇི་འདྲ་ཞིག་ནི་གཏོང་གནང་ངམ།

4  དམག་མིའི་མདའ་རྣོ་བོ་དང་མེ་འབར་བཞིན་པའི་སོལ་བས།  ཁོང་གིས་ཁྱོད་ཚོར་ཉེས་ཆད་བཏང་གནང་བར་འགྱུར།

5  ཁྱོད་ཚོའི་ཁྲོད་དུ་སྡོད་རྒྱུ་དེ་ནི་མེ་ཤེག་དུ་ཡང་ན་ཀེ་དར་ཡི་མི་རྣམས་ཀྱི།  ཁྲོད་དུ་སྡོད་པ་བཞིན་ངན་པ་འདུག།

6  ཞི་བདེར་ཞེན་ལོག་བྱེད་མཁན་ཚོ་དང་མཉམ་དུ་ནི། ང་ནི་ཡུན་ཧ་ཅང་རིང་པོ་བསྡད་པ་ཡིན།

7  ང་ཡི་ཞི་བདེའི་ཆེད་དུ་གཏམ་བྱེད་སྐབས།  དེ་ཚོ་འཐབ་འཛིང་བྱེད་པར་གྲ་སྒྲིག་བྱས་བཞིན་འདུག།

 

 

1 In my distress I called to the Lord, and he answered me.

2 Deliver me, O Lord, from lying lips, from a deceitful tongue.

3 What shall be given to you, and what more shall be done to you, you deceitful tongue?

4 A warrior’s sharp arrows, with glowing coals of the broom tree!

5 Woe to me, that I sojourn in Meshech, that I dwell among the tents of Kedar!

6 Too long have I had my dwelling among those who hate peace.

7 I am for peace, but when I speak, they are for war!