གསུང་མགུར 121 – Psalm 121

གསུང་མགུར 121 – Psalm 121

1  རི་བོ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱོགས་སུ་ངའི་མིག་ཡར་ལ་འདེགས།  ང་ལ་མགོན་སྐྱབས་ས་ཕྱོགས་གང་ནས་སླེབས་ཡོང་ངམ།

2  མཐོ་རིས་དང་ས་གཞི་བཀོད་མཁན་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ནས། ང་ཡི་མགོན་སྐྱབས་ཐོབ་པར་འགྱུར།

3  ཁོང་གིས་ཁྱོད་ནམ་ཡང་རིལ་མི་འཇུག།  ཁྱོད་ཀྱི་བསྲུང་མཁན་ཁོང་ནི་ནམ་ཡང་མནལ་ཅོག་གཟིམ་མི་འགྱུར།

4  ཨིསི་རཱཨེལ་གྱི་བསྲུང་མཁན་ཁོང་ཉིད་ནི། མནལ་ཅོག་གཟིམ་ནས་ནམ་ཡང་བཞུགས་མི་འགྱུར།

5  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་ཁྱོད་ལ་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་།  ཁོང་ནི་ཁྱོད་ལ་སྲུང་ཕྱིར་ཁྱོད་ཕྱོགས་བཞུགས་ཡོད་དོ།

6  ཉིན་མོར་ཉི་མས་ཁྱོད་ལ་གནོད་འཚེ་མི་བྱེད་དོ། མཚན་མོར་ཟླ་བས་ཁྱོད་ལ་གནོད་འཚེ་མི་བྱེད་དོ།

7  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁོང་གིས་འཇིགས་པ་ཀུན་ལས་སྐྱབས་གནང་ཞིང་།  ཁོང་གིས་ཁྱོད་ལ་ཁམས་བཟང་འཇོག་པར་འགྱུར།

8  ཁྱོད་ནི་ཕྱི་ལ་ཐོན་ཞིང་ནང་དུ་འཛུལ་བ་དང་།  ཁོང་གིས་ཁྱོད་ལ་ད་ལྟ་དང་རྒྱུན་དུ་སྲུང་སྐྱོབ་གནང་བར་འགྱུར༎

 

 

1 I lift up my eyes to the hills. From where does my help come?

2 My help comes from the Lord, who made heaven and earth.

3 He will not let your foot be moved; he who keeps you will not slumber.

4 Behold, he who keeps Israel will neither slumber nor sleep.

5 The Lord is your keeper; the Lord is your shade on your right hand.

6 The sun shall not strike you by day, nor the moon by night.

7 The Lord will keep you from all evil; he will keep your life.

8 The Lord will keep your going out and your coming in from this time forth and forevermore.