བཀོད་པ 4 – Genesis 4

བཀོད་པ 4 – Genesis 4

T banner - 280 x 8

4:1  ཨ་དམ་རང་གི་ཆུང་མ་ཧ་ཝ་དང་ལུས་འབྲེལ་བྱས་པས།  མོ་རང་མངལ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ཏེ་བུ་ཞིག་སྐྱེས་པས།  མོས།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་རོགས་གནང་བའི་སྒོ་ནས་ང་ལ་བུ་ཞིག་སྐྱེས་བྱུང་ཞེས་ལབ་བོ།  དེར་བརྟེན་མོས་བུ་དེའི་མིང་ཀ་ཡིན་ཞེས་བཏགས་སོ།

Now Adam knew Eve his wife, and she conceived and bore Cain, saying, “I have gotten a man with the help of the Lord.”

T banner - 280 x 8

4:2  རྗེས་སུ་མོ་ལ་བུ་ཧ་བེལ་ཞེས་པ་གཞན་ཞིག་བྱུང་ངོ་།  ཧ་བེལ་ནི་ལུག་རྫི་པ་ཆགས་སོ། འོན་ཀྱང་ཀ་ཡིན་ནི་ཞིང་ལས་པ་ཡིན་ནོ།

And again, she bore his brother Abel. Now Abel was a keeper of sheep, and Cain a worker of the ground.

T banner - 280 x 8

4:3  དུས་འགའ་ཞིག་གི་རྗེས་སུ་ཀ་ཡིན་གྱིས་ཞིང་གི་སྟོན་ཐོག་འགའ་ཤས་འཁྱེར་ཡོང་ནས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་འབུལ་བ་ཞིག་ཕུལ་ལོ།

In the course of time Cain brought to the Lord an offering of the fruit of the ground,

T banner - 280 x 8

4:4  དེ་ནས་ཧ་བེལ་གྱིས་རང་གི་ལུག་ཁྱུའི་ནང་ནས་ལུ་གུ་སྔོན་སྐྱེས་ཤིག་འབུལ་བར་འཁྱེར་ཡོང་བ་དང་།  དེ་བསད་ནས་ཆ་ཤས་ཡག་ཤོས་དེ་འབུལ་བར་ཕུལ་ལོ།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཧ་བེལ་དང་ཁོའི་འབུལ་བར་ཐུགས་མཉེས་སོ།

and Abel also brought of the firstborn of his flock and of their fat portions. And the Lord had regard for Abel and his offering,

T banner - 280 x 8

4:5  འོན་ཀྱང་ཀ་ཡིན་དང་ཁོའི་འབུལ་བར་ངོས་ལེན་མ་གནང་བས།  ཀ་ཡིན་ཤིན་ཏུ་ཁོང་ཁྲོས་གདོང་ནག་པོར་བསྒྱུར་རོ།

but for Cain and his offering he had no regard. So Cain was very angry, and his face fell.

T banner - 280 x 8

4:6  དེ་ནས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཀ་ཡིན་ལ་གསུངས་པ།  ཁྱོད་ཁྲོས་ནས་གདོང་ནག་པོ་ཅི་ལ་འགྱུར་རམ།

The Lord said to Cain, “Why are you angry, and why has your face fallen?

T banner - 280 x 8

4:7  ཁྱོད་ཀྱི་ལས་ཡག་པོ་བྱེད་ཡོད་པ་ཡིན་ན།  ཁྱོད་ཀྱིས་འཛུམ་དམུལ་བྱེད་རྒྱུ་ཐོབ་པ་ཡོད། ཁྱོད་ཀྱི་ལས་ངན་བྱས་པས་སྡིག་པ་ཁྱོད་ཀྱི་སྒོའི་འགྲམ་དུ་ཡོང་ནས་སྒུག་ཡོད།  དེས་ཁྱོད་ལ་དབང་བྱེད་འདོད་ཡོད། འོན་ཀྱང་ཁྱོད་ཀྱིས་དེ་ལ་དབང་བྱས་ཐུབ་དགོས།

If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin is crouching at the door. Its desire is contrary to you, but you must rule over it.”

T banner - 280 x 8

4:8  དེ་ནས་ཀ་ཡིན་གྱིས་རང་གི་སྤུན་ཧ་བེལ་ལ་ཞིང་ཁའི་ནང་འགྲོ་ཞེས་ལབ་པ་དང་།  ཞིང་ཁའི་དཀྱིལ་དུ་བསླེབས་པ་དང་ཀ་ཡིན་གྱིས་ཁོའི་སྤུན་ལ་འཐབ་ནས་ཁོ་ལ་བསད་དོ།

Cain spoke to Abel his brother. And when they were in the field, Cain rose up against his brother Abel and killed him.

T banner - 280 x 8

4:9  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཀ་ཡིན་ལ་གསུངས་པ།  ཁྱོད་ཀྱི་སྤུན་ཧ་བེལ་ག་རུ་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲིས་གནང་བས།  དེའི་ལན་དུ་ཁོས། ངས་མི་ཤེས།  ང་ངའི་སྤུན་གྱི་བལྟ་རྟོགས་བྱ་མཁན་རེད་དམ་ཞེས་ལན་ཞུས་སོ།

Then the Lord said to Cain, “Where is Abel your brother?” He said, “I do not know; am I my brother’s keeper?”

T banner - 280 x 8

4:10  དེ་ནས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་གསུངས་པ།  ཁྱོད་ཀྱི་ལས་ངན་དེ་ལྟར་ཅིའི་ཕྱིར་བྱས་པ་ཡིན་ནམ།  ཁྱོད་ཀྱི་སྤུན་གྱི་ཁྲག་གིས་དགྲ་ལན་ལེན་པའི་ཕྱིར་ས་ནས་ང་ལ་འབོད་བཞིན་པ་གོ་གི་འདུག

And the Lord said, “What have you done? The voice of your brother’s blood is crying to me from the ground.

T banner - 280 x 8

4:11  ཁྱོད་ལ་དམོད་པ་ཕོག་ཡོད་པ་དང་།  ད་ཕྱིན་ཆད་ཁྱོད་ཀྱིས་ཞིང་ལས་བྱས་མི་ཐུབ། ཁྱོད་ཀྱིས་སྤུན་ལ་བསད་སྐབས་ས་གཞིས་རང་གི་ཁ་ཕྱེས་ཏེ་ཁྲག་འཐུང་བ་ལྟར་ཁྱོད་ཀྱི་སྤུན་གྱི་ཁྲག་གིས་ས་གཞི་འབང་ནས་ཡོད།

And now you are cursed from the ground, which has opened its mouth to receive your brother’s blood from your hand.

T banner - 280 x 8

4:12  གལ་ཏེ་ཁྱོད་ཀྱིས་སོན་འདེབས་པར་ཐབས་ཤེས་བྱས་ནའང་ས་གཞིས་སྟོན་ཐོག་གང་ཡང་སྤྲད་མི་ཡོང་།  ཁྱོད་ནི་ཁྱིམ་མེད་འཛམ་གླིང་ནང་འཁྱམས་ཏེ་བསྡད་མཁན་ཞིག་ཏུ་འགྱུར་ཡོང་ཞེས་གསུངས་སོ།

When you work the ground, it shall no longer yield to you its strength. You shall be a fugitive and a wanderer on the earth.”

T banner - 280 x 8

4:13  ཡང་ཀ་ཡིན་གྱིས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ།  དེ་ནི་ངས་བཟོད་མི་པའི་ཉེས་པ་ཁག་པོ་རེད་ཅེས་ཞུས་སོ།

Cain said to the Lord, “My punishment is greater than I can bear.

T banner - 280 x 8

4:14  ཁྱེད་ཀྱིས་ང་ལ་ས་གཞི་དང་ཁྱེད་ཀྱི་སྐུ་དྲུང་ནས་བཏོན་པ་གནང་བཞིན་ཡོད།  ང་ནི་ཁྱིམ་མེད་བྱུང་སྟེ་འཇིག་རྟན་ནང་འཁྱམས་ནས་བསྡད་མཁན་དུ་འགྱུར་ཏེ།  སུ་ཞིག་གིས་ང་ལ་རྙེད་ན་བསད་ཡོང་ཞེས་ལབ་བོ།

Behold, you have driven me today away from the ground, and from your face I shall be hidden. I shall be a fugitive and a wanderer on the earth, and whoever finds me will kill me.”

T banner - 280 x 8

4:15  འོན་ཀྱང་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ལན་དུ་དེ་ལྟར་མ་ཡིན།  གལ་ཏེ་སུ་ཞིག་གིས་ཁྱོད་ལ་བསད་ན་དགྲ་ལེན་དུ་སྲོག་བདུན་ལྡབ་ལེན་པར་འགྱུར།  དེར་བརྟེན་ཁོ་ལ་འཕྲད་མཁན་སུ་ཞིག་གི་ཁོ་ལ་མི་བསད་པའི་ཕྱིར་ཟོན་བརྡ་སྤྲད་ཕྱིར་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཀ་ཡིན་ཐོག་ཏུ་རྟགས་ཤིག་རྒྱབ་བོ།

Then the Lord said to him, “Not so! If anyone kills Cain, vengeance shall be taken on him sevenfold.” And the Lord put a mark on Cain, lest any who found him should attack him.

T banner - 280 x 8

4:16  ཡང་ཀ་ཡིན་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དྲུང་ནས་སོང་སྟེ།  ཨེ་དྷེན་གྱི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཡོད་པའི་ས་ཆ་འཁྱམས་ཉུལ་ཞེས་པར་གནས་སོ༎

Then Cain went away from the presence of the Lord and settled in the land of Nod, east of Eden.

T banner - 280 x 8

4:17  ཀ་ཡིན་དང་རང་གི་ཆུང་མ་ལ་བུ་ཞིག་སྐྱེས་ཏེ། ཁོའི་མིང་ཧ་ནོག་བཏགས་སོ།  དེ་ནས་ཀ་ཡིན་གྱིས་གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་བཟོས་ཏེ།  གྲོང་ཁྱེར་དེ་ལ་རང་གི་བུའི་མིང་ལྟར་ཧ་ནོག་ཞེས་བཏགས་སོ།

Cain knew his wife, and she conceived and bore Enoch. When he built a city, he called the name of the city after the name of his son, Enoch.

T banner - 280 x 8

4:18  ཧ་ནོག་ལས་བུ་ཞིག་བྱུང་ངོ་།  མིང་ལ་ཨི་རད་བཏགས་སོ།  ཁོ་ནི་མེ་ཧུ་ཡ་ཨེལ་གྱི་ཕ་ཡིན་ནོ།  མེ་ཧུ་ཡ་ཨེལ་ལ་མེ་ཐུ་ཤ་ཨེལ་ཞེས་པའི་བུ་ཞིག་བྱུང་ངོ་།  ཁོ་ནི་ལ་མེག་གི་ཕ་ཡིན་ནོ།

To Enoch was born Irad, and Irad fathered Mehujael, and Mehujael fathered Methushael, and Methushael fathered Lamech.

T banner - 280 x 8

4:19  ལ་མེག་ལ་ཆུང་མ་ཨ་དཱ་དང་ཛིལ་ལཱ་ཞེས་པ་གཉིས་ཡོད་པའོ།

And Lamech took two wives. The name of the one was Adah, and the name of the other Zillah.

T banner - 280 x 8

4:20  ཨ་དཱ་ལ་བུ་ཡ་བྷལ་ཞེས་པ་སྐྱེས་པ་དང་།  ཁོ་ནི་འགུར་ནང་སྡོད་མཁན་འབྲོག་པའི་རིགས་བརྒྱུད་ཀྱི་ཕ་མེས་ཡིན།

Adah bore Jabal; he was the father of those who dwell in tents and have livestock.

T banner - 280 x 8

4:21  ཁོའི་སྤུན་ཡུ་བྷལ་ཞེས་པ་ནི་གླིང་བུ་དང་པི་ཝང་གཏོང་མཁན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕ་མེས་ཡིན་ནོ།

His brother’s name was Jubal; he was the father of all those who play the lyre and pipe.

T banner - 280 x 8

4:22  ཛིལ་ལཱ་ནས་ཏུ་བྷལ་ཀ་ཡིན་སྐྱེས་སོ།  ཁོས་ལྕགས་དང་ལི་སོགས་ནས་ལག་ཆ་འདྲ་མིན་བཟོ་གི་ཡོད་དོ།  ཏུ་བྷལ་ཀ་ཡིན་གྱི་སྲིང་མོའི་མིང་ལ་ན་མཱ་ཡིན་ནོ།

Zillah also bore Tubal-cain; he was the forger of all instruments of bronze and iron. The sister of Tubal-cain was Naamah.

T banner - 280 x 8

4:23  ལ་མེག་གིས་རང་གི་ཆུང་མ་ཨ་དཱ་དང་ཛིལ་ལཱ་གཉིས་ལ།  ངའི་གཏམ་ལ་ཉོན་ཞིག། ངས་སྐྱེས་པ་ན་གཞོན་ཞིག་བསད་པ་ཡིན།  གང་ལ་ཟེར་ན།  ཁོས་ང་ལ་བརྡུང་བྱུང་།

Lamech said to his wives: “Adah and Zillah, hear my voice; you wives of Lamech, listen to what I say: I have killed a man for wounding me, a young man for striking me.

T banner - 280 x 8

4:24  གལ་ཏེ་ཀ་ཡིན་བསད་མཁན་ལ་སྲོག་བདུན་ལྡབ་བླངས་བ་ཡིན་ན།  སུ་ཞིག་གིས་ང་ལ་བསད་པ་ཡིན་ན།  དེའི་ལེན་དུ་བདུན་ཅུ་དོན་བདུན་དགྲ་ལན་བླངས་པར་འགྱུར༎

If Cain’s revenge is sevenfold, then Lamech’s is seventy-sevenfold.”

T banner - 280 x 8

4:25  ཨ་དམ་དང་ཁོའི་ཆུང་མ་ཧ་ཝ་ལ་བུ་གཞན་ཞིག་བྱུང་ངོ་།  ཀ་ཡིན་གྱིས་ཧ་བེལ་བསད་པས།  ཁོའི་ཚབ་ལ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་བུ་ཞིག་གནང་བྱུང་ཞེས་མོས་ལབ་བོ།  དེར་བརྟེན་ཁོའི་མིང་ལ་སེད་བཏགས་སོ།

And Adam knew his wife again, and she bore a son and called his name Seth, for she said, “God has appointed for me another offspring instead of Abel, for Cain killed him.”

T banner - 280 x 8

4:26  སེད་ལ་བུ་ཞིག་བྱུང་ངོ་།  དེའི་མིང་ཨེ་ནོཤ་བཏགས་སོ།  དེའི་དུས་ནས་མི་དམངས་ཚོས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་དམ་པའི་མཚན་ལ་མཆོད་པ་འབུལ་འགོ་འཛུགས་པའོ༎

To Seth also a son was born, and he called his name Enosh. At that time people began to call upon the name of the Lord.

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8