Bible Study – Genesis #019

Bible Study – Genesis #019

བཀོད་པ 35:9-15

ཡུལ་མེ་སོ་པོ་ཊ་མི་ཡ་ནས་ཡ་ཀོབ་ལོག་པའི་སྐབས་སུ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ་ཞལ་མཇལ་དང་བྱིན་རླབས་གནང་ངོ་། དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ། ཁྱོད་ཀྱི་མིང་ལ་ཡ་ཀོབ་ཟེར་གྱི་ཡོད་པས། འོན་ཀྱང་ད་ནས་ཕྱིན་ཆད་ཁྱོད་ཀྱི་མིང་ཨིསི་རཱཨེལ་དུ་བསྒྱུར་བར་བྱ་ཞེས་གསུངས་སོ་། དེར་བརྟེན་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོའི་མིང་ཨིསི་རཱཨེལ་ཞེས་བཏགས་སོ། དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོ་ལ། ང་ནི་དཀོན་མཆོག་ཀུན་དབང་ཡིན་པས། ཁྱོད་རིགས་བརྒྱུད་མང་པོ་འགྱུར་ནས་འཕེལ་ཞིག མི་རིགས་མང་པོ་ཁྱོད་ནས་འབྱུང་ཡོང་། ཁྱོད་རྒྱལ་པོ་རྣམས་ཀྱི་མེས་པོ་འབྱུང་བར་འགྱུར། ཨབ་ར་ཧམ་དང་ཨི་སཱག་ལ་སྤྲད་པའི་ཡུལ་དེ་ངས་ཁྱོད་ལ་སྤྲད་དོ། ཁྱོད་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཡོང་བའི་བུ་བརྒྱུད་རྣམས་ལའང་ཡུལ་འདི་སྤྲད་པར་བྱའོ་ཞེས་བཀའ་གནང་ངོ་། དེའི་རྗེས་སུ་དཀོན་མཆོག་ས་གནས་དེ་ནས་གཤེགས་པས། དཀོན་མཆོག་གིས་བཀའ་མོལ་གནང་བའི་གནས་དེར་ཡ་ཀོབ་ཀྱིས་དྲན་རྟེན་གྱི་རྡོ་ཞིག་བསླངས་ཏེ། དེའི་སྟེང་སྐྱུ་རུའི་སྣུམ་དང་རྒུན་ཆང་སོགས་བླུགས་ནས་བསྔོ་འབུལ་བྱས་སོ། ཁོས་ས་གནས་དེའི་མིང་ལ་བྷེ་ཐེལ་ཞེས་བཏགས་སོ༎

Genesis 35:9-15

God appeared to Jacob again, when he came from Paddan-aram, and blessed him. And God said to him, “Your name is Jacob; no longer shall your name be called Jacob, but Israel shall be your name.” So he called his name Israel. And God said to him, “I am God Almighty: be fruitful and multiply. A nation and a company of nations shall come from you, and kings shall come from your own body. The land that I gave to Abraham and Isaac I will give to you, and I will give the land to your offspring after you.” Then God went up from him in the place where he had spoken with him. And Jacob set up a pillar in the place where he had spoken with him, a pillar of stone. He poured out a drink offering on it and poured oil on it. So Jacob called the name of the place where God had spoken with him Bethel.

Study notes

  1. God changed Jacob’s name with implication to change His character and destiny
  2. Jacob unfair dealing with his brother Esau had its consequences upon Jacob’s life for a very long time to come