བཀོད་པ 24 – Genesis 24

བཀོད་པ 24 – Genesis 24

T banner - 280 x 8

24:1  ད་ཨབ་ར་ཧམ་ཤིན་ཏུ་རྒས་ཏེ།  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ཁོའི་ལས་ཀ་ཐམས་ཅད་ལ་བྱིན་རླབས་གནང་ཡོད་ཅིང་།

Now Abraham was old, well advanced in years. And the Lord had blessed Abraham in all things.

T banner - 280 x 8

24:2  ཁོང་གི་ཁང་པའི་ནང་ཡོད་པའི་ནོར་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཕྱག་མཛོད་ཡིན་པ།  གཡོག་པོ་རྒན་ཤོས་དེ་ལ་འབོད་དེ་ཁོ་ལ།  ངའི་བརླ་ཤའི་བར་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་ལག་པ་བཞག་ནས་མནའ་ཞིག་སྐྱེལ་དགོས།

And Abraham said to his servant, the oldest of his household, who had charge of all that he had, “Put your hand under my thigh,

T banner - 280 x 8

24:3  ཀ་ནན་ཡུལ་ནང་ཡོད་པའི་མི་རིགས་ཚང་མའི་ནང་ནས་ངའི་བུ་ཨི་སཱག་གི་ཕྱིར་ཆུང་མར་སུའང་མི་ལེན་ཞེས་གནམ་ས་གཉིས་ཀྱི་དཀོན་མཆོག་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་མཚན་ལེན་ནས་མནའ་འཁུར་ཞིག

that I may make you swear by the Lord, the God of heaven and God of the earth, that you will not take a wife for my son from the daughters of the Canaanites, among whom I dwell,

T banner - 280 x 8

24:4  ངའི་ཕ་ཡུལ་དུ་ཕྱིན་ནས་ངའི་གཉེན་མཚན་གྱི་ནང་ནས་ཨི་སཱག་ལ་ཆུང་མ་ཞིག་ལེན་དགོས་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་།

but will go to my country and to my kindred, and take a wife for my son Isaac.”

T banner - 280 x 8

24:5  འོན་ཀྱང་གཡོག་པོས།  གལ་ཏེ་བུ་མོ་དེ་ང་ཚོའི་ས་གནས་འདིར་ཡོང་བ་མ་དགའ་ན། ཁྱེད་ཀྱི་བུ་ལ་ས་གནས་དེར་བཏང་ཐུབ་བམ་ཞེས་དྲིས་པས།

The servant said to him, “Perhaps the woman may not be willing to follow me to this land. Must I then take your son back to the land from which you came?”

T banner - 280 x 8

24:6  ཨབ་རམ་གྱིས་ལན་དུ།  ས་གནས་དེར་ངའི་བུ་ནམ་ཡང་མ་གཏོང་ཞིག

Abraham said to him, “See to it that you do not take my son back there.

T banner - 280 x 8

24:7  ནམ་མཁའི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ངའི་ཕ་ཡི་ཁྱིམ་དང་གཉེན་མཚན་གྱི་ཡུལ་ནས་འཁྲིད་གནང་ཡོད་པ་དང་།  ཡུལ་འདི་ཁོང་གིས་ངའི་བུ་བརྒྱུད་ལ་གནང་བར་བྱའོ་ཞེས་ང་ལ་ངེས་གཏན་གྱིས་དམ་བཅའ་བཞེས་ཡོད་པ་དང་།  ངའི་བུ་ལ་ཆུང་མ་ཞིག་ལེན་པ་ལ་ཁོང་རང་གི་ཕོ་ཉ་ཞིག་ཁྱོད་ཀྱི་མདུན་དུ་གཏོང་གནང་ཡོང་།

The Lord, the God of heaven, who took me from my father’s house and from the land of my kindred, and who spoke to me and swore to me, ‘To your offspring I will give this land,’ he will send his angel before you, and you shall take a wife for my son from there.

T banner - 280 x 8

24:8  གལ་ཏེ་བུ་མོ་དེ་ཁྱོད་ཀྱི་རྗེས་སུ་ཡོང་བ་མ་དགའ་ན།  ཁྱོད་ཀྱི་མནའ་སྐྱེལ་བ་དེ་ལས་ཐར་བར་འགྱུར།  འོན་ཀྱང་གནས་ཚུལ་གང་འདྲ་ཞིག་ཡིན་རུང་ངའི་བུ་ལ་ས་གནས་དེར་ཕྱིར་ལོག་མ་འཁྲིད་ཅིག་ཅེས་གསུངས་སོ།

But if the woman is not willing to follow you, then you will be free from this oath of mine; only you must not take my son back there.”

T banner - 280 x 8

24:9  དེར་བརྟེན་གཡོག་པོ་དེས་ཁོའི་སྦྱིན་བདག་ཨབ་ར་ཧམ་གྱི་བརླ་ཤའི་བར་ལ་ལག་པ་བཞག་ཅིང་ཁོང་གིས་གང་གསུངས་པ་ལྟར་བྱེད་པའི་མནའ་སྐྱེལ་ལོ།

So the servant put his hand under the thigh of Abraham his master and swore to him concerning this matter.

T banner - 280 x 8

24:10  ཨབ་ར་ཧམ་གྱི་རྒྱུ་ནོར་གྱི་ཕྱག་མཛོད་དེས་རང་གི་སྦྱིན་བདག་གི་རྔ་མོང་ནང་ནས་བཅུ་འཁྲིད་དེ།  ཨབ་ར་ཧམ་གྱི་སྤུན་ན་ཧོར་སྡོད་ཡུལ་བྱང་ཕྱོགས་མེ་སོ་པོ་ཊ་མི་ཡའི་གྲོང་ཁྱེར་དུ་སོང་ངོ་།

Then the servant took ten of his master’s camels and departed, taking all sorts of choice gifts from his master; and he arose and went to Mesopotamia to the city of Nahor.

T banner - 280 x 8

24:11  ཁོང་གྲོང་ཁྱེར་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཁྲོན་པ་ཡོད་སར་བསླེབས་པ་དང་།  རྔ་མོང་རྣམས་ངལ་གསོ་རྒྱབ་བཅུག་གོ  བུད་མེད་རྣམས་ཁྲོན་པ་ནས་ཆུ་ལེན་པར་ཡོང་སྐབས།  དགོང་དྲོའི་དུས་རན་ཡོད་པ་ཡིན་ནོ།

And he made the camels kneel down outside the city by the well of water at the time of evening, the time when women go out to draw water.

T banner - 280 x 8

24:12  ཁོས་ངའི་སྦྱིན་བདག་ཨབ་ར་ཧམ་གྱི་དཀོན་མཆོག་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལགས། ཁྱེད་ཀྱིས་ངའི་སྦྱིན་བདག་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་དམ་བཅའ་གནང་བ་ལྟར་དེ་རིང་ངའི་ལས་དོན་དེ་སྒྲུབ་པར་མཛོད་ཅིག་ཅེས་སྨོན་ལམ་འདེབས་སོ།

And he said, “O Lord, God of my master Abraham, please grant me success today and show steadfast love to my master Abraham.

T banner - 280 x 8

24:13  གྲོང་ཁྱེར་གྱི་བུད་མེད་ན་གཞོན་རྣམས་ཆུ་ལེན་པར་ཡོང་སའི་ཁྲོན་པའི་འགྲམ་དུ་ང་བསྡད་ཡོདཔ་དང་།

Behold, I am standing by the spring of water, and the daughters of the men of the city are coming out to draw water.

T banner - 280 x 8

24:14  ངས་དེ་ཚོའི་ནང་ནས་གཅིག་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་རྫ་སྣོད་བཀང་ནས་ང་ལ་འཐུང་བའི་ཕྱིར་ཆུ་གནོང་ཞིག  གལ་ཏེ་མོས་ང་དང་ངའི་རྔ་མོང་རྣམས་ལ་ཆུ་སྟེར་བ་བྱ་ཞེས་ལབ་ན།  མོ་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་བྲན་གཡོག་ཨི་སཱག་གི་ཆེད་དུ་ཁྱེད་ཀྱིས་འདམས་གནང་བ་དེ་ཡིན་པར་ཤོག  གལ་ཏེ་དེ་ལྟར་བྱུང་ན་ངའི་སྦྱིན་བདག་ལ་ཁྱེེད་ཀྱིས་དབུ་མནའ་བཞེས་པ་དེ་སྒྲུབ་པ་ངས་ཤེས་པར་འགྱུར།

Let the young woman to whom I shall say, ‘Please let down your jar that I may drink,’ and who shall say, ‘Drink, and I will water your camels’—let her be the one whom you have appointed for your servant Isaac. By this I shall know that you have shown steadfast love to my master.”

T banner - 280 x 8

24:15  ཁོས་སྨོན་ལམ་བཏབ་ཚར་འགྲོ་ཡོད་སྐབས་ཨབ་ར་ཧམ་གྱི་སྤུན་ན་ཧོར་གྱི་ཆུང་མ་མིལ་ཀཱའི་བུ་བེ་ཐུ་ཨེལ་གྱི་བུ་མོ་རེ་བྷེ་ཀ་ཞེས་བྱ་བ་རྫ་མ་ཞིག་དཔུང་པར་འཁྱེར་ཏེ་ཁྲོན་པའི་རྩར་ཡོང་ངོ་།

Before he had finished speaking, behold, Rebekah, who was born to Bethuel the son of Milcah, the wife of Nahor, Abraham’s brother, came out with her water jar on her shoulder.

T banner - 280 x 8

24:16  བུ་མོ་དེ་ནི་ཧ་ཅང་མཛེས་ཤིང་ན་ཆུང་མ་ཡིན་པ་དང་།  མོ་ཁྲོན་པའི་རྩར་ཕྱིན་ནས་རྫ་མ་ཆུས་གང་ནས་མོ་རང་ཕྱིར་འགྲོ་གྲབ་བྱེད་དོ།

The young woman was very attractive in appearance, a maiden whom no man had known. She went down to the spring and filled her jar and came up.

T banner - 280 x 8

24:17  གཡོག་པོ་དེ་རྒྱུགས་ཤིང་མོ་དང་ཐུག་ནས།  མོ་ལ།  ཁྱེད་ཀྱི་རྫ་མ་ནས་ང་ལ་འཐུང་བ་ལ་ཆུ་གནང་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་།

Then the servant ran to meet her and said, “Please give me a little water to drink from your jar.”

T banner - 280 x 8

24:18  མོས་མགྱོགས་པོར་རྫ་མ་དེ་མར་ཕབ་ནས།  སྐུ་ཞབས་ལགས་ཆུ་འཐུང་ཞིག་ཅེས་ཁོང་ལ་ཆུ་སྟེར་རོ།

She said, “Drink, my lord.” And she quickly let down her jar upon her hand and gave him a drink.

T banner - 280 x 8

24:19  ཁོས་ཆུ་འཐུང་ཚར་བའི་རྗེས་སུ་མོས་ཁོ་ལ།  ཁྱེད་ཀྱི་རྔ་མོང་རྣམས་མ་ངོམས་པའི་བར་ངས་དེ་ཚོ་ལའང་ཆུ་སྟེར་གྱི་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་།

When she had finished giving him a drink, she said, “I will draw water for your camels also, until they have finished drinking.”

T banner - 280 x 8

24:20  མྱུར་དུ་མོས་རྫ་མའི་ཆུ་དེ་སེམས་ཅན་གྱི་ཆུ་འཐུང་སའི་གཞོང་པའི་ནང་བླུགས་ནས་། ཁོང་གི་རྔ་མོང་རྣམས་ལ་ཆུ་སྤྲད་མ་ཚར་བའི་བར་དུ་མོས་ཡང་ནས་ཡང་དུ་རྒྱུག་ནས་ཁྲོན་པ་ནས་ཆུ་ལེན་ནས་འཁྱེར་ཡོང་ངོ་།

So she quickly emptied her jar into the trough and ran again to the well to draw water, and she drew for all his camels.

T banner - 280 x 8

24:21  མི་དེས་གཙོ་བོ་དཀོན་ནམཆོག་གིས་ཁོའི་ལས་དོན་སྒྲུབ་ཡོད་མེད་རྟོགས་ཕྱིར་མོ་ལ་ཁུ་སིམ་མེར་ལྟ་ཞིང་བསྡད་དོ།

The man gazed at her in silence to learn whether the Lord had prospered his journey or not.

T banner - 280 x 8

24:22  ཆུ་སྟེར་བའི་རྗེས་སུ།  མི་དེས་རིན་ཐང་ཅན་གྱི་གསེར་གྱི་ཨ་ལོང་ཞིག་བཏོན་ནས་མོའི་རྣ་བར་བཀོན་པ་དང་།  གསེར་གྱི་སྒྲོག་གདུབ་གཉིས་ལག་པར་རྒྱུས་ཏེ།

When the camels had finished drinking, the man took a gold ring weighing a half shekel, and two bracelets for her arms weighing ten gold shekels,

T banner - 280 x 8

24:23  ཁོས་མོ་ལ། ཁྱོད་ཀྱི་ཕ་་སུ་ཡིན་ནམ་ང་ལ་ཤོད་དང་།  དེ་རིང་གི་མཚན་མོ་ཁོང་གི་ཁང་པར་ངའི་མི་ཚོ་དང་ང་ལ་སྡོད་ཁང་ཞིག་ཡོད་དམ་ཞེས་དྲིས་པས།

and said, “Please tell me whose daughter you are. Is there room in your father’s house for us to spend the night?”

T banner - 280 x 8

24:24  མོས་ལན་དུ།  ངའི་ཕའི་མིང་ལ་བེ་ཐུ་ཨེལ་ཞེས་པ་དང་།  ཁོང་ནི་ན་ཧོར་དང་མིལ་ཀཱའི་བུ་ཡིན་ནོ།

She said to him, “I am the daughter of Bethuel the son of Milcah, whom she bore to Nahor.”

T banner - 280 x 8

24:25  ང་ཚོའི་ཁང་པའི་ནང་རྩ་དང་ཆག་མང་པོ་ཡོད་པ་མ་ཟད་ཁྱེད་ཚོ་ལའང་སྡོད་ས་ཞིག་ཡང་ཡོད་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་།

She added, “We have plenty of both straw and fodder, and room to spend the night.”

T banner - 280 x 8

24:26  གཡོག་པོ་དེས་པུས་མོ་བཙུགས་ཤིང་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་དོ།

The man bowed his head and worshiped the Lord

T banner - 280 x 8

24:27  ངའི་སྦྱིན་བདག་ཨབ་ར་ཧམ་གྱི་གཉེན་མཚན་གྱི་སར་ཤར་རྒྱག་འཁྲིད་གནང་ནས་ཁྱེད་ཀྱིས་དམ་བཅའ་གནང་བ་བཞིན་སྒྲུབ་པར་མཛད་མཁན་ངའི་སྦྱིན་བདག་ཨབ་ར་ཧམ་གྱི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བསྟོད་བསྔགས་པར་འགྱུར་ཅིག

and said, “Blessed be the Lord, the God of my master Abraham, who has not forsaken his steadfast love and his faithfulness toward my master. As for me, the Lord has led me in the way to the house of my master’s kinsmen.”

T banner - 280 x 8

24:28  བུ་མོ་དེ་རང་གི་མའི་ཁང་པར་རྒྱུགས་ཤིང་གང་བྱུང་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐོར་བཤད་དོ།

Then the young woman ran and told her mother’s household about these things.

T banner - 280 x 8

24:29  རེ་བྷེ་ཀའི་ཨ་ཇོ་ལ་བན་ཞེས་པ་དེ་ཨབ་ར་ཧམ་གྱི་གཡོག་པོ་དང་འཕྲད་པར་ཁྲོན་པ་ཡོད་སར་སོང་ངོ་།

Rebekah had a brother whose name was Laban. Laban ran out toward the man, to the spring.

T banner - 280 x 8

24:30  གང་ལ་ཟེར་ན།  ཁོའི་སྲིང་མོ་ལ་གསེར་གྱི་རྣ་ལོང་དང་ལག་པར་སྒྲོག་གདུབ་རྒྱུས་ཡོད་པ་མཐོང་ཡོད།  མོས་ཨབ་ར་ཧམ་གྱི་གཡོག་པོའི་གང་སྨྲས་པ་དེ་ཐོས་ཡོད་དོ།  ཨབ་ར་ཧམ་གྱི་གཡོག་པོ་དང་རྔ་མོང་དང་མཉམ་དུ་ཁྲོན་པའི་འགྲམ་དུ་བསྡད་ཡོད་པ་དང་།  ལ་བན་ཁོའི་རྩར་ཡོང་ནས་ཁོ་ལ།

As soon as he saw the ring and the bracelets on his sister’s arms, and heard the words of Rebekah his sister, “Thus the man spoke to me,” he went to the man. And behold, he was standing by the camels at the spring.

T banner - 280 x 8

24:31  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བྱིན་གྱི་རླབས་པ་ཁྱེད་ང་ཚོའི་ནང་དུ་ཤོག།  ཁྱེད་ཀྱི་ཆེད་དུ་སྡོད་ཁང་ཞིག་དང་།  ཁྱེད་ཀྱི་རྔ་མོང་གི་ཕྱིར་བསྡད་ས་ཞིག་གྲ་སྒྲིགས་བྱས་ཡོད་པས།  ཁྲོན་པའི་འགྲམ་དུ་གང་གི་དོན་དུ་བསྡད་དམ་ཞེས་སྨྲས་སོ།

He said, “Come in, O blessed of the Lord. Why do you stand outside? For I have prepared the house and a place for the camels.”

T banner - 280 x 8

24:32  དེ་ནས་ཨབ་ར་ཧམ་གྱི་གཡོག་པོ་དེ་ལ་བན་གྱི་ཁང་པར་ཡོང་ནས།  ལ་བན་གྱིས་རྔ་མོང་རྣམས་ཀྱི་སྒ་བཀྲོལ་ནས།  རྩ་ཆག་སོགས་སྤྲད་དོ།  དེ་རྗེས་ཁོས་ཨབ་ར་ཧམ་གྱི་གཡོག་པོ་དང་ཁོ་མཉམ་དུ་ཡོད་པའི་མི་རྣམས་ཀྱི་རྐང་པ་འཁྲུ་བའི་ཕྱིར་ཆུ་སྟེར་རོ།

So the man came to the house and unharnessed the camels, and gave straw and fodder to the camels, and there was water to wash his feet and the feet of the men who were with him.

T banner - 280 x 8

24:33  དེ་ཚོའི་ཆེད་དུ་མགྲོན་ཞིག་བཤམས་པ་དང་།  གཡོག་པོ་དེས་ངས་རང་གི་ལས་དོན་མ་བཤད་པའི་བར་དུ་ཁ་ལག་མི་ཟའོ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་།  ལ་བན་གྱིས་ཁོ་ལ། ཁྱོད་ཀྱི་གཏམ་དེ་ཤོད་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་པས།

Then food was set before him to eat. But he said, “I will not eat until I have said what I have to say.” He said, “Speak on.”

T banner - 280 x 8

24:34  དེ་ནས་ཁོས།  ང་ནི་ཨབ་ར་ཧམ་གྱི་གཡོག་པོ་ཡིན།

So he said, “I am Abraham’s servant.

T banner - 280 x 8

24:35  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་ངའི་སྦྱིན་བདག་ཨབ་ར་ཧམ་ལ་ཤིན་ཏུ་བྱིན་རླབས་གནང་ཞིང་ཕྱུག་པོར་འགྱུར་ཏེ།  ར་ལུག་དང་།  བ་གླང་དང་།  གསེར་དངུལ་དང་།  གཡོག་པོ་གཡོག་མོ་དང་།  རྔ་མོང་དང་བོང་བུ་སོགས་ག ནང་ཡོད།

The Lord has greatly blessed my master, and he has become great. He has given him flocks and herds, silver and gold, male servants and female servants, camels and donkeys.

T banner - 280 x 8

24:36  ངའི་སྦྱིན་བདག་གི་ཆུང་མ་ས་རཱ་རྒས་པའི་ཚེ་ངའི་སྦྱིན་བདག་གི་ཆེད་དུ་བུ་ཞིག་སྐྱེས་པ་དང་།  བུ་དེ་ནོར་བདག་ཏུ་འགྱུར་ནས་ཡོད།

And Sarah my master’s wife bore a son to my master when she was old, and to him he has given all that he has.

T banner - 280 x 8

24:37-38  ཡུལ་ཀ་ནན་གྱི་བུད་མེད་རྣམས་ནས་བུ་དེ་ལ་ཆུང་མ་ཞིག་མི་ལེན་ཞེས་ངའི་སྦྱིན་བདག་གི་ང་ལ་མནའ་འཁུར་བཅུག་གོ  འོན་ཀྱང་ཁོང་གི་ཕའི་ཁང་པ་དང་།  གཉེན་མཚན་རྣམས་ཀྱི་ཁང་པར་འོང་ནས་ཁོང་གི་བུ་ལ་ཆུང་མ་ཞིག་བླངས་དགོས་ཞེས་བཀའ་གནང་ཡོད།

My master made me swear, saying, ‘You shall not take a wife for my son from the daughters of the Canaanites, in whose land I dwell, but you shall go to my father’s house and to my clan and take a wife for my son.’

T banner - 280 x 8

24:39  གལ་ཏེ་བུ་མོ་དེ་ང་དང་མཉམ་དུ་ཡོང་བ་མ་དགའ་ན་ངས་ག་རེ་བྱས་དགོས་སམ་ཞེས་ངས་དྲིས་པས།

I said to my master, ‘Perhaps the woman will not follow me.’

T banner - 280 x 8

24:40  ཁོང་གིས་ང་ལ།  ངས་དུས་རྒྱུན་དུ་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་བཀའ་ལ་ཉན་ཡོད་པ་དང་།  ཁོང་གི་ཕོ་ཉས་ཁྱོད་ཀྱི་ལམ་སྟོན་གནང་ཞིང་ངའི་གཉེན་མཚན་གྱི་ནང་ནས་ངའི་བུ་ལ་ཆུང་མ་ཞིག་བླངས་པ་ལ་བྱིན་རླབས་གནང་བར་འགྱུར།

But he said to me, ‘The Lord, before whom I have walked, will send his angel with you and prosper your way. You shall take a wife for my son from my clan and from my father’s house.

T banner - 280 x 8

24:41  དམ་བཅའ་དེ་ལས་ཐར་བའི་ལམ་གཅིག་ཡོད།  གལ་ཏེ་ངའི་གཉེན་མཚན་སར་སོང་ནས་དེ་ཚོས་བུ་མོ་སྤྲད་པར་ཁས་ལེན་མ་བྱས་པ་ཡིན་ན།  ཁྱོད་ལ་མནའ་འདི་ཕོག་པར་མི་འགྱུར།

Then you will be free from my oath, when you come to my clan. And if they will not give her to you, you will be free from my oath.’

T banner - 280 x 8

24:42  དེ་རིང་ང་ཁྲོན་པའི་རྩར་སླེབས་སྐབས་ངས་སྨོན་ལམ་འདི་ལྟར་ཞུས་པ་ཡིན།  ངའི་སྦྱིན་བདག་ཨབ་ར་ཧམ་གྱི་དཀོན་མཆོག་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གྱིས་ཐུགས་རྫེ་གཟིགས་ནས་ངའི་ལས་དོན་དེ་སྒྲུབ་བཅུག་པར་མཛོད་ཅིག

“I came today to the spring and said, ‘O Lord, the God of my master Abraham, if now you are prospering the way that I go,

T banner - 280 x 8

24:43  ང་དེ་ཁྲོན་པའི་རྩར་ཡོད།  བུད་མོ་ན་ཆུང་མ་སུ་ཞིག་ཆུ་ལེན་པར་ཡོང་ན།  ངས་མོ་ལ་ཆུ་འཐུང་བར་སྟེར་ཞེས་ལབ་ཀྱི་ཡིན་པས།

behold, I am standing by the spring of water. Let the virgin who comes out to draw water, to whom I shall say, “Please give me a little water from your jar to drink,”

T banner - 280 x 8

24:44  ང་དང་ངའི་རྔ་མོང་རྣམས་ལའང་ཆུ་སྟེར་གྱི་ཡིན་ཞེས་ཁས་ལེན་བྱས་ན།  བུ་མོ་དེ་ནི་ཁྱེད་ཀྱི་ངའི་སྦྱིན་བདག་གི་བུའི་ཆུང་མར་འདམས་པ་ཡིན་ཞེས་བསམ་རྒྱུ་ཡིན།

and who will say to me, “Drink, and I will draw for your camels also,” let her be the woman whom the Lord has appointed for my master’s son.’

T banner - 280 x 8

24:45  ངས་སྨོན་ལམ་བཏབ་ཚར་འགྲོ་ཡོད་སྐབས་རེ་བྷེ་ཀས་དཔུང་པར་རྫ་མ་འཁུར་སྟེ་ཆུ་ལེན་པར་ཁྲོན་པར་ཡོང་བ་མཐོང་ནས།  ཐུགས་རྫེ་གཟིགས་ནས་ང་ལ་ཆུ་ཞིག་གནང་ཞེས་ངས་སྨྲས་པས།

“Before I had finished speaking in my heart, behold, Rebekah came out with her water jar on her shoulder, and she went down to the spring and drew water. I said to her, ‘Please let me drink.’

T banner - 280 x 8

24:46  མོས་མྱུར་དུ་རང་གི་དཔུང་པ་ནས་ཆུ་སྣོད་དེ་མར་པབ་ནས་འཐུང་རོགས་གནང་དང་།  ངའི་རྔ་མོང་རྣམས་ལའང་སྟེར་བར་བྱ་ཞེས་སྨྲས་སོ།  དེ་ལྟར་ངས་ཆུ་འཐུང་བ་དང་མོས་རྔ་མོང་རྣམས་ལའང་ཆུ་སྟེར་རོ།

She quickly let down her jar from her shoulder and said, ‘Drink, and I will give your camels drink also.’ So I drank, and she gave the camels drink also.

T banner - 280 x 8

24:47  ངས་མོའི་ཕ་སུ་ཡིན་པའི་སྐོར་དྲིས་པས།  མོས་ན་ཧོར་དང་མིལ་ཀཱའི་བུ་བེ་ཐུ་ཨེལ་ཡིན་ཞེས་ལབ་པ་དང་།  ངས་མོ་ལ་རྣ་ལོང་ཞིག་དང་ལག་པར་སྒྲོག་གདུབ་རྒྱུས་པ་ཡིན།

Then I asked her, ‘Whose daughter are you?’ She said, ‘The daughter of Bethuel, Nahor’s son, whom Milcah bore to him.’ So I put the ring on her nose and the bracelets on her arms.

T banner - 280 x 8

24:48  ངས་པུས་མོ་བཙུགས་ནས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་འབུལ་བྱེད་པ་དང་། ངས་ངའི་སྦྱིན་བདག་གི་དཀོན་མཆོག་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བསྟོད་བསྔགས་འབུལ་བ་ཡིན།  དེ་ལྟར་དཀོན་མཆོག་གིས་ང་ལ་ངའི་སྦྱིན་བདག་གི་ནང་མིའི་ཁང་པར་ཤར་ཀྱག་འཁྲིད་གནང་བ་དང་དེར་ངའི་སྦྱིན་བདག་གི་བུའི་ཆེད་དུ་ཁོང་གི་བུ་མོའང་ཐུག་བྱུང་།

Then I bowed my head and worshiped the Lord and blessed the Lord, the God of my master Abraham, who had led me by the right way to take the daughter of my master’s kinsman for his son.

T banner - 280 x 8

24:49  ད་ཁྱེད་ཀྱི་ངའི་སྦྱིན་བདག་དང་མཉམ་དུ་དྲང་བདེན་དང་སྙིང་རྗེའི་སྤྱོད་ཚུལ་གནང་བ་ཡིན་ན་ང་ལ་གསུངས་རོགས་གནང་།  གལ་སྲིད་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་ཡང་ང་ལ་གསུངས་རོགས་གནང་།  གལ་སྲིད་དེ་ལྟར་མ་ཡིན་ན་གང་བྱེད་དགོས་པ་དེ་ང་རང་གི་ཐག་གཅོད་བྱ་རྒྱུ་ཡིན་ནོ་ཞེས་སྨྲས་སོ།

Now then, if you are going to show steadfast love and faithfulness to my master, tell me; and if not, tell me, that I may turn to the right hand or to the left.”

T banner - 280 x 8

24:50  ལ་བན་དང་བེ་ཐུ་ཨེལ་གྱིས་ལན་དུ།  བྱ་བ་འདི་ནི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ནས་བྱུང་བས།  ང་ཚོ་རང་གི་ཐག་གཅོད་བྱེད་མི་ཐུབ།

Then Laban and Bethuel answered and said, “The thing has come from the Lord; we cannot speak to you bad or good.

T banner - 280 x 8

24:51  རེ་བྷེ་ཀ་འདིར་ཡོད་པས་མོ་ལ་འཁྲིད་ནས་སོང་ཞིག  གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་གསུངས་པ་བཞིན་དུ་མོ་ཁྱོད་ཀྱི་སྦྱིན་བདག་གི་བུའི་ཆུང་མར་འགྱུར་བཅུག་ཅིག

Behold, Rebekah is before you; take her and go, and let her be the wife of your master’s son, as the Lord has spoken.”

T banner - 280 x 8

24:52  ཨབ་ར་ཧམ་གྱི་གཡོག་པོས།  དེ་ཐོས་པ་དང་དཀོན་མཆོག་ལ་ཕྱག་འཚལ་ནས་མཆོད་པ་འཕུལ་ལོ།

When Abraham’s servant heard their words, he bowed himself to the earth before the Lord.

T banner - 280 x 8

24:53  དེ་ནས་གཡོག་པོ་དེས་གསེར་དངུལ་གྱི་རྒྱན་ཆ་རྣམས་དང་།  ཁོས་གོས་རྣམས་རེ་བྷེ་ཀ་ལ་སྟེར་བ་དང་།  མོ་རང་གི་ཨ་ཇོ་དང་མ་ལའང་རིན་ཐང་ཆེ་བའི་ལག་བཏགས་བཏང་ངོ་།

And the servant brought out jewelry of silver and of gold, and garments, and gave them to Rebekah. He also gave to her brother and to her mother costly ornaments.

T banner - 280 x 8

24:54  དེ་ནས་གཡོག་པོ་དེ་དང་ཁོ་དང་མཉམ་དུ་ཡོད་པའི་མི་རྣམས་ཀྱིས་བཟའ་བཏུང་བྱས་ཏེ།  མཚན་མོ་དེར་བསྡད་དོ།  ཁོ་ཚོ་སྔ་དྲོ་ལངས་སྐབས་གཡོག་པོ་དེས་ད་ང་རང་གི་སྦྱིན་བདག་གི་སར་འགྲོ་བཅུག་རོགས་གནང་ཞེས་སྨྲས་སོ།

And he and the men who were with him ate and drank, and they spent the night there. When they arose in the morning, he said, “Send me away to my master.”

T banner - 280 x 8

24:55  རེ་བྷེ་ཀའི་ཨ་ཇོ་དང་ཨ་མས་ཁོ་ལ།  བུ་མོ་དེ་ང་ཚོ་མཉམ་དུ་བདུན་གཅིག་གམ་ཉིན་བཅུ་ཙམ་བསྡད་བཅུག་རོགས་གནང་།  དེ་ནས་མོ་རང་འགྲོ་ནའང་ཆོག་ཅེས་སྨྲས་སོ།

Her brother and her mother said, “Let the young woman remain with us a while, at least ten days; after that she may go.”

T banner - 280 x 8

24:56  ཁོས་དེ་དག་ལ།  དཀོན་མཆོག་གིས་ངའི་ལས་དོན་དེ་སྒྲུབ་བཅུག་པར་མཛད་པས། ང་སྦྱིན་བདག་གི་རྩར་ལོག་འགྲོ་བཅུག་རོགས་གནང་།  བསྡད་པར་ཨུ་ཆུག་མ་གནང་རོགས་གནང་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་།

But he said to them, “Do not delay me, since the Lord has prospered my way. Send me away that I may go to my master.”

T banner - 280 x 8

24:57  ཁོང་ཚོས་ལན་དུ།  ད་ང་ཚོའི་བུ་མོ་དེ་འབོད་དེ་དྲི་བ་དྲིས་དགོས་ཞེས་སྨྲས་སོ།  མོ་རང་གི་བསམ་བློ་ག་རེ་ཡོད་མེད་བལྟ་དགོས།

They said, “Let us call the young woman and ask her.”

T banner - 280 x 8

24:58  རེ་བྷེ་ཀ་ལ་འབོད་དེ་མོ་ལ།  ཁྱོད་མི་འདི་དང་མཉམ་དུ་འགྲོ་འདོད་དམ་ཞེས་དྲིས་པས།  མོས།  ང་འགྲོ་བར་འདོད་དོ་ཞེས་ལན་རྒྱབ་པ་དང་།

And they called Rebekah and said to her, “Will you go with this man?” She said, “I will go.”

T banner - 280 x 8

24:59  དེར་བརྟེན་ཁོང་ཚོས་མོ་རང་གི་འདོད་པ་བཞིན་མོ་དང་མོའི་གཡོག་མོ་གཅིག་ཨབ་ར་ཧམ་གྱི་གཡོག་པོ་དང་ཁོའི་མི་ཚོ་མཉམ་དུ་འགྲོ་བཅུག་གོ

So they sent away Rebekah their sister and her nurse, and Abraham’s servant and his men.

T banner - 280 x 8

24:60  དེ་ནས་ཁོ་ཚོས་རེ་བྷེ་ཀ་ལ་འདི་ལྟར་བྱིན་རླབས་སྤྲད་ནས།  ང་ཚོའི་སྲིང་མོ་ཁྱོད་ནི་ཕྲུ་གུ་ཁྲི་མང་པོའི་མ་རུ་འགྱུར་ཅིག  ཁྱོད་ཀྱི་བུ་བརྒྱུད་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་དགྲ་བོ་རྣམས་ཀྱི་གྲོང་ཁྱེར་དབང་བཟུང་བྱེད་པར་འགྱུར་རོ།

And they blessed Rebekah and said to her, “Our sister, may you become thousands of ten thousands, and may your offspring possess the gate of those who hate him!”

T banner - 280 x 8

24:61  དེ་ནས་རེ་བྷེ་ཀ་དང་མོའི་རོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་རྔ་མོང་བཞོན་ཏེ་ཨབ་ར་ཧམ་གྱི་གཡོག་པོ་དང་མཉམ་དུ་སོང་ངོ་།

Then Rebekah and her young women arose and rode on the camels and followed the man. Thus the servant took Rebekah and went his way.

T banner - 280 x 8

24:62  འབྲོག་སྟོང་ནང་ཡོད་པའི་ང་ལ་མངོན་སུམ་མཐོང་བར་གནང་མཁན་དཀོན་མཆོག་གི་ཁྲོན་པ་ཞེས་བྱ་བར་ཨི་སཱག་ཡོང་བ་དང་།  ཁོང་ཡུལ་ཀ་ནན་གྱི་ལྷོ་ཕྱོགས་སུ་གནས་ཡོད་དོ།

Now Isaac had returned from Beer-lahai-roi and was dwelling in the Negeb.

T banner - 280 x 8

24:63  ཨི་སཱག་ཉི་མ་ནུབ་པའི་དུས་སུ་ཐང་དུ་སྐྱོ་སངས་ལ་འགྲོ་སྐབས།  རྔ་མོང་མང་པོ་ཚུར་ཡོང་བ་མཐོང་ངོ་།

And Isaac went out to meditate in the field toward evening. And he lifted up his eyes and saw, and behold, there were camels coming.

T banner - 280 x 8

24:64  རེ་བྷེ་ཀས་ཨི་སཱག་མཐོང་བ་དང་།  མོ་རང་རྔ་མོང་ནས་བབས་ཏེ།

And Rebekah lifted up her eyes, and when she saw Isaac, she dismounted from the camel

T banner - 280 x 8

24:65  ཨབ་ར་ཧམ་གྱི་གཡོག་པོ་ལ།  ང་ཚོར་ཐུག་པར་ཡོང་མཁན་མི་དེ་སུ་ཡིན་ནམ་ཞེས་དྲིས་པ་དང་།  གཡོག་པོ་དེས། ཁོང་ནི་ངའི་སྦྱིན་བདག་ཡིན་ཞེས་ལབ་པས།  དེར་བརྟེན་མོས་གདོང་ཁེབས་བླངས་ཏེ་རང་གི་གདོང་བཀབ་བོ།

and said to the servant, “Who is that man, walking in the field to meet us?” The servant said, “It is my master.” So she took her veil and covered herself.

T banner - 280 x 8

24:66  དེ་ནས་གཡོག་པོས་རང་གི་བྱས་པའི་བྱ་བ་ཐམས་ཅད་ཨི་སཱག་ལ་བཤད་དོ།

And the servant told Isaac all the things that he had done.

T banner - 280 x 8

24:67  ཨི་སཱག་གིས་རེ་བྷེ་ཀ་ལ་རང་གི་ཨ་མ་ས་རཱའི་གུར་ནང་འཁྲིད་དེ་ཆང་ས་བརྒྱབ་བོ། རེ་བྷེ་ཀ་ཁོང་གི་ཆུང་མར་འགྱུར་རོ།  ཁོས་མོ་ལ་བྱམས་སོ།  དེ་ལྟར་ཨི་སཱག་གི་ཨ་མ་གྲོངས་པའི་སེམས་གསོ་ཐོབ་བོ༎

Then Isaac brought her into the tent of Sarah his mother and took Rebekah, and she became his wife, and he loved her. So Isaac was comforted after his mother’s death.

T banner - 280 x 8

T banner - 280 x 8