བཀོད་པ 38 – Genesis 38

བཀོད་པ 38 – Genesis 38

38:1  དུས་དེར་ཡ་ཧུ་དཱས་རང་གི་སྤུན་རྣམས་སྤངས་ཏེ་ཨ་དུལ་ལམ་གྲོང་ཁྱེར་ནས་ཡོང་བའི་ཧི་རཱ་ཞེས་པའི་མི་ཞིག་དང་མཉམ་དུ་བསྡད་དོ།

It happened at that time that Judah went down from his brothers and turned aside to a certain Adullamite, whose name was Hirah.

38:2  དེར་ཡ་ཧུ་དཱས་ཀ་ནན་པ་བུ་མོ་ཞིག་ཐུག་ནས།  དེའི་ཕའི་མིང་ཤུ་ཨ་ཡིན་ནོ།  ཁོའི་བུ་མོ་དེ་དང་ཆང་ས་བརྒྱབ་བོ།

There Judah saw the daughter of a certain Canaanite whose name was Shua. He took her and went in to her

38:3  མོ་ལས་སྐྱེས་པའི་བུ་ཞིག་ཡ་ཧུ་དཱས་བུའི་མིང་ལ་ཨེར་ཞེས་བཏགས་སོ།

and she conceived and bore a son, and he called his name Er.

38:4  ཡང་སྐྱར་མོ་མངལ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ནས་བུ་གཞན་ཞིག་སྐྱེས་པས།  མོས་ཁོའི་མིང་ཨོ་ནན་ཞེས་བཏགས་སོ།

She conceived again and bore a son, and she called his name Onan.

38:5  མོ་ལ་ཡང་སྐྱར་བུ་ཞིག་སྐྱེས་པས།  མོས་ཁོའི་མིང་ཤེ་ལཱ་བཏགས་སོ།  བུ་འདི་སྐྱེས་སྐབས་ཡ་ཧུ་དཱ་ཨཀེ་ཛིབ་ཏུ་བསྡད་ཀྱི་ཡོད་དོ།

Yet again she bore a son, and she called his name Shelah. Judah[a] was in Chezib when she bore him.

38:6  ཡ་ཧུ་དཱས་རང་གི་བུ་རྒན་ཤོས་ཨེར་ལ་ཆུང་མ་ཏ་མཱར་ཞེས་པ་བླངས་སོ།

And Judah took a wife for Er his firstborn, and her name was Tamar.

38:7  འོན་ཀྱང་ཨེར་གྱི་སྤྱོད་ལམ་ཤིན་ཏུ་ངན་པས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཐུགས་མི་དགྱེས་ཤིང་ཁོ་ལ་མེད་པར་མཛད་དོ།

But Er, Judah’s firstborn, was wicked in the sight of the Lord, and the Lord put him to death.

38:8  དེ་ནས་ཡ་ཧུ་དཱས་ཨེར་གྱི་སྤུན་ཨོ་ནན་ལ།  ད་སོང་ནས་ཁྱོད་རང་གི་ཨ་ཇོའི་ཆུང་མ་དང་མཉམ་དུ་གཉིད་ལོག་ནས།  ཁྱོད་ཀྱིས་མོའི་ཁྱོ་གའི་སྤུན་ཡིན་པའི་ལས་འགན་དེ་སྒྲུབས་ཤིག།  དེ་ལྟར་བྱས་ན་ཨ་ཇོའི་རིགས་བརྒྱུད་འབྱུང་བར་འགྱུར་ཞེས་སྨྲས་སོ།

Then Judah said to Onan, “Go in to your brother’s wife and perform the duty of a brother-in-law to her, and raise up offspring for your brother.”

38:9  འོན་ཀྱང་མོ་ལས་སྐྱེས་པའི་བུ་ཕྲུག་ནི་རང་གི་མི་ཐོབ་པ་ཨོ་ནན་གྱིས་ཤེས་པས།  ལུས་འབྲེལ་བྱེད་སྐབས་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་པའི་ས་བོན་རྣམས་སའི་ཁར་འཛགས་བཅུག་གོ  རང་གི་སྤུན་ལ་ཕྲུ་གུ་མི་འབྱུང་བའི་ཕྱིར་རོ།

But Onan knew that the offspring would not be his. So whenever he went in to his brother’s wife he would waste the semen on the ground, so as not to give offspring to his brother.

38:10  ཁོས་སྤྱོད་པ་འདི་ལྟར་བྱས་པ་གཟིགས་ནས་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཐུགས་མ་མཉེས་པས་ཁོ་ལ་མེད་པར་མཛད་དོ།

And what he did was wicked in the sight of the Lord, and he put him to death also.

38:11  དེའི་རྗེས་སུ་ཡ་ཧུ་དཱས་བུའི་ཆུང་མ་ཏ་མཱར་ལ།  ངའི་བུ་ཤེ་ལཱ་ཆེན་པོ་མ་བྱུང་བའི་བར་དུ་ཁྱོད་སོང་ནས་རང་གི་ཕ་དང་མཉམ་དུ་ཡུགས་ས་མ་ལྟར་སྡོད་ཅིག་ཅེས་སྨྲས་སོ། བུ་ཤེ་ལཱའི་ཨ་ཇོ་རྒན་གཞོན་གཉིས་ཤི་བ་ལྟར་ཁོའང་ཤི་ཡོང་བསམ་ནས་ཡ་ཧུ་དཱས་དེ་ལྟར་སྨྲས་པས། ཏ་མཱར་རང་གི་ཁང་པར་ལོག་གོ།

Then Judah said to Tamar his daughter-in-law, “Remain a widow in your father’s house, till Shelah my son grows up”—for he feared that he would die, like his brothers. So Tamar went and remained in her father’s house.

38:12  ཡུན་རིང་རྗེས་སུ་ཡ་ཧུ་དཱའི་ཆུང་མ་གྲོངས་པ་དང་།  མྱ་ངན་བྱས་པའི་དུས་ཚང་བའི་རྗེས་སུ་ཁོ་དང་ཁོའི་གྲོགས་པོ་ཨ་དུལ་ལམ་དུ་ སྡོད་མཁན་ཧི་རཱ་རང་གི་ཁྱུ་ཚོའི་བལ་འབྲེག་ཕྱིར་ས་གནས་ཏིམ་ནཱ་ཞེས་པར་སོང་ངོ་།

In the course of time the wife of Judah, Shua’s daughter, died. When Judah was comforted, he went up to Timnah to his sheepshearers, he and his friend Hirah the Adullamite.

38:13  སུ་ཞིག་གིས་རང་གི་གྱོས་པོ་ཏིམ་ནཱ་རུ་རང་གི་ལུག་ཚོའི་བལ་འབྲེག་ཕྱིར་འགྲོ་བའི་སྐོར་ཏ་མཱར་ལ་སྨྲས་པས།

And when Tamar was told, “Your father-in-law is going up to Timnah to shear his sheep,”

38:14  དེར་བརྟེན་མོས་ཡུགས་ས་མའི་གོས་དེ་ཕུད་ནས་གོས་གཞན་ཞིག་གྱོན་སྟེ་གདོང་བཀབ་ཅིང་སོང་ནས་ཨེ་ནེམ་ཞེས་པའི་གྲོང་ཁྱེར་གྱི་རྒྱལ་སྒོར་བསྡད་དོ།  ཨེ་ནེམ་གྲོང་ཁྱེར་ནི་ཏིམ་ནཱ་རུ་འགྲོ་བའི་ལམ་དུ་འཁེལ་གྱི་ཡོད་དོ།  ཡ་ཧུ་དཱའི་བུ་ཆུང་ཤོས་ཤེ་ལཱ་ཆེན་པོ་ཆགས་ཡོད་ནའང་མོ་ཁོ་དང་ཆང་ས་རྒྱབ་མ་བཅུག་པ་དེ་མོས་ཤེས་སོ།

she took off her widow’s garments and covered herself with a veil, wrapping herself up, and sat at the entrance to Enaim, which is on the road to Timnah. For she saw that Shelah was grown up, and she had not been given to him in marriage.

38:15  མོའི་གདོང་བཀབ་ཡོད་པ་མཐོང་ནས་ཡ་ཧུ་དཱས་མོ་སྨད་ཚོང་མ་ཞིག་ཡིན་འགྲོ་བསམ་ནས།

When Judah saw her, he thought she was a prostitute, for she had covered her face.

38:16  ལམ་གྱི་ཟུར་དུ་ཡོད་པའི་མོའི་རྩར་ཕྱིན་ནས།  ངས་ཁྱོད་དང་མཉམ་དུ་ཉལ་བ་ལ་ག་ཚོད་དགོས་ཞེས་ཁོས་འདྲིས་པས།  ཁོས་རང་གི་བུའི་ཆུང་མ་ཡིན་པ་དེ་མ་ཤེས་སོ། མོས་ཁོ་ལ།  ཁྱོད་ཀྱི་ང་ལ་ག་རེ་སྟེར་རམ་ཞེས་དྲིས་པས།

He turned to her at the roadside and said, “Come, let me come in to you,” for he did not know that she was his daughter-in-law. She said, “What will you give me, that you may come in to me?”

38:17  ཁོས།  ངའི་ཁྱུའི་ནང་ནས་ར་གཞོན་པ་ཞིག་སྤྲད་པར་བྱ་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་།  མོས་འོ་ན་ར་མ་ཐོབ་པའི་བར་གཏའ་མ་ཞིག་བཞག་དགོས་སྨྲས་པས།

He answered, “I will send you a young goat from the flock.” And she said, “If you give me a pledge, until you send it—”

38:18  ཁྱོད་ལ་གཏའ་མར་ག་རེ་དགོས་ཅེས་དྲིས་པ་དང་།  མོས། ཁྱོད་ཀྱི་ཐེ་ཙེ་དང་།  ཐག་པ་དང་།  ཁྱོད་ཀྱི་ལག་པར་ཡོད་པའི་དབྱུག་པ་དེ་ང་དང་མཉམ་དུ་ཞོག་ཅིག་སྨྲས་པས།  ཁོས་ཅ་ལག་དེ་ཚོ་མོ་ལ་སྤྲད་ནས་མོ་དང་མཉམ་དུ་ཉལ་ལོ།  དེ་ནས་མོ་མངལ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་རོ།

He said, “What pledge shall I give you?” She replied, “Your signet and your cord and your staff that is in your hand.” So he gave them to her and went in to her, and she conceived by him.

38:19  ཏ་མཱར་ཁང་པར་ལོག་ནས་གདོང་ཁེབས་ཕུད་དེ་རང་གི་ཡུགས་ས་མའི་གོས་དེ་ཡང་སྐྱར་གྱོན་ནོ།

Then she arose and went away, and taking off her veil she put on the garments of her widowhood.

38:20  ཡ་ཧུ་དཱས་རང་གི་གྲོགས་པོ་ཧི་རཱའི་ལག་ཏུ་ར་དེ་བསྐུར་ནས་བུད་མེད་དེའི་ལག་པར་བཞག་པའི་གཏའ་མ་དེ་བླངས་ནས་འཁྱེར་ཡོང་དགོས་སྨྲས་པས།  ཁོས་མོ་ལ་མ་རྙེད་དོ།

When Judah sent the young goat by his friend the Adullamite to take back the pledge from the woman’s hand, he did not find her.

38:21  ཁོས་ཨེ་ནེམ་གྱི་མི་འགའ་ཞིག་ལ་དྲིས་པས།  ལམ་ཁར་བསྡད་ཡོད་པའི་སྨད་ཚོང་མ་དེ་ག་རུ་སོང་ངམ་ཞེས་དྲིས་པས།  ཁོང་ཚོས། ས་གནས་འདིར་ནམ་ཡང་སྨད་ཚོང་མ་མེད་ཟེར་བས།

And he asked the men of the place, “Where is the cult prostitute[b] who was at Enaim at the roadside?” And they said, “No cult prostitute has been here.”

38:22  ཧི་ར་ཕྱིར་ལོག་ནས་ཡ་ཧུ་དཱ་ལ་སྨྲས་པ།  ངས་མོ་ལ་ཐུག་མ་སོང་།  མི་ཚོས་ཀྱང་ས་གནས་དེར་སྨད་ཚོང་མ་མེད་ཟེར་རོ།

So he returned to Judah and said, “I have not found her. Also, the men of the place said, ‘No cult prostitute has been here.’”

38:23  དེ་ནས་ཡ་ཧུ་དཱས།  ང་ཚོ་ལ་ངོ་ཚ་མི་བྱུང་བའི་ཕྱིར་མོས་གཏའ་མ་དེ་བཞག་ནའང་ཁྱད་པར་མེད།  མོའི་རིན་པ་དེ་སྤྲད་ཐབས་བྱེད་ནའང་ཁྱོད་ཀྱིས་མོ་ལ་མ་རྙེད་དོ་ཅེས་སྨྲས་སོ།

And Judah replied, “Let her keep the things as her own, or we shall be laughed at. You see, I sent this young goat, and you did not find her.”

38:24  དེ་ནས་ཟླ་བ་གསུམ་གྱི་རྗེས་སུ་མི་ཞིག་གིས་ཡ་ཧུ་དཱ་ལ་ཁྱོད་ཀྱི་བུའི་ཆུང་མ་ཏ་མཱར་ནི་སྨད་ཚོང་མའི་ལས་བྱས་ཏེ་མངལ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་ནས་འདུག་ཅེས་སྨྲས་པ་དང་།  ཡ་ཧུ་དཱས།  མོ་འཁྲིད་དེ་མེ་ལ་བསྲེགས་ཤིག་སྨྲས་སོ།

About three months later Judah was told, “Tamar your daughter-in-law has been immoral. Moreover, she is pregnant by immorality.” And Judah said, “Bring her out, and let her be burned.”

38:25  མོ་བཟུང་ནས་འཁྲིད་པའི་སྐབས་མོས་གྱོས་པོ་ལ་ལན་བསྐུར་བས།  ངའི་རྩར་ཡོད་པའི་ཐེ་ཙེ་དང་།  ཐག་པ་དང་དབྱུག་པ་འདི་ཚོའི་བདག་པོས་མངལ་དང་ལྡན་པར་འགྱུར་གཅུག་བྱུང་ཞེས་སྨྲས་སོ།

As she was being brought out, she sent word to her father-in-law, “By the man to whom these belong, I am pregnant.” And she said, “Please identify whose these are, the signet and the cord and the staff.”

38:26  གཏའ་མ་དེ་ཚོ་ཡ་ཧུ་དཱས་ངོ་ཤེས་ནས།  མོས་གང་སྨྲས་པ་དེ་ནི་བདེན་པ་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་པ་དང་། ངས་མོ་ལ་བྱེད་དགོས་པའི་ལས་ འགན་དེ་སྒྲུབ་མ་ཐུབ་པས།  ངའི་བུ་ཤེ་ལཱ་མོ་མཉམ་དུ་ཆང་ས་རྒྱབ་བཅུག་དགོས་པ་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་སོ།  དེ་ནས་ཡ་ཧུ་དཱ་ནམ་ཡང་མོ་དང་མ་ཉལ་ལོ།

Then Judah identified them and said, “She is more righteous than I, since I did not give her to my son Shelah.” And he did not know her again.

38:27  ཏ་མཱར་ལ་ཕྲུ་གུ་སྐྱེས་པའི་དུས་སུ་མོའི་མངལ་ནང་ཕྲུ་གུ་མཚེ་མ་ཡོད་པ་ཤེས་སོ།

When the time of her labor came, there were twins in her womb.

38:28  མོ་ལ་སྐྱེ་ཟུག་བྱུང་སྐབས་ཕྲུ་གུ་གཅིག་གི་ལག་པ་ཕྱིར་ཐོན་པ་དང་།  བང་གཡོག་མས་ལག་པ་དེ་བཟུང་ནས་སྐུད་པ་དམར་པོ་ཞིག་བཏགས་ཏེ།  ཕྲུ་གུ་འདི་དང་པོ་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཞེས་སྨྲས་སོ།

And when she was in labor, one put out a hand, and the midwife took and tied a scarlet thread on his hand, saying, “This one came out first.”

38:29  འོན་ཀྱང་ཕྲུ་གུ་དེས་རང་གི་ལག་པ་ཡང་སྐྱར་ནང་དུ་འཁྱེར་རོ། ཁོའི་སྤུན་གཞན་དེ་སྔོན་དུ་ཐོན་པ་དང་།  དེ་ནས་བང་གཡོག་མས། ཁྱོད་ནི་འཚང་ནས་སྐྱེ་བ་ཡིན་ཞེས་ཁོའི་མིང་པེ་རེཛ་ཞེས་བཏགས་སོ།

But as he drew back his hand, behold, his brother came out. And she said, “What a breach you have made for yourself!” Therefore his name was called Perez.

38:30  དེ་ནས་ལག་པར་སྐུད་པ་དམར་པོ་ཡོད་པ་བུ་གཞན་དེ་ཐོན་པ་དང་།  ཁོའི་མིང་ལ་ཛེ་རཱ་ཞེས་བཏགས་སོ༎

Afterward his brother came out with the scarlet thread on his hand, and his name was called Zerah.