Bible Study – Jesus the Messiah #007

Bible Study – Jesus the Messiah #007

མད་ཐཱ། 4:1-4

1 དེ་ནས་བདུད་སཱ་ཏན་གྱིས་ཁོང་ལ་ཉམས་ཚོད་ལེན་པའི་ཕྱིར་དམ་པའི་ཐུགས་ཉིད་ཀྱིས་ཡེ་ཤུ་དབེན་སྟོང་ལ་ཁྲིད།

2 ཉིན་མཚན་བཞི་བཅུའི་རིང་ཁོང་གིས་ཞལ་ཟས་ཅི་ཡང་མ་བཞེས་པས་བཀྲེས་པར་གྱུར།

3 ཉམས་ཚོད་ལེན་མཁན་ཁོང་གི་དྲུང་དུ་ཡོང་ནས་ཁོང་ལ་ “ཁྱེད་རང་དཀོན་མཆོག་གི་སྲས་ཡིན་ན་རྡོ་འདི་བག་ལེབ་ཏུ་འགྱུར་བའི་བཀའ་གཏོང་ཞིག་” ཅེས་སྨྲས་པ་ན།

4 ལན་དུ་ཁོང་གིས་ “གསུང་རབ་ནང་མི་ནི་བག་ལེབ་ཁོ་ནས་མ་ཡིན་ཏེ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་ནས་འབྱུང་བའི་བཀའ་རེ་རེར་བརྟེན་ནས་འཚོ་བར་འགྱུར་ཞེས་བྲིས་འདུག་” ཅེས་གསུངས།

 

Matthew 4:1-4

1 Then Jesus was led up by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. 2 And after fasting forty days and forty nights, he was hungry. 3 And the tempter came and said to him, “If you are the Son of God, command these stones to become loaves of bread.” 4 But he answered, “It is written, “‘Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God.’”

Study notes –

  1. Jesus confronts the devil and overcame through obedience to the commandments of God
  2. “‘Man shall not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God’ from the direct teachings of God delivered to Moses and taught to Israel, recorded in Deuteronomy 8:3

བཀའ་ཁྲིམས་སྐྱར་བཤད་ 8:3

3ཁོང་གིས་ཁྱོད་ཚོ་ལྟོགས་བཅུག་པ་གནང་བ་དང་། དེ་རྗེས་ཟས་སུ་མན་ན་གནང་ཞིང་། ཡང་ཁ་ཟས་དེ་ནི་ཁྱོད་ཚོ་དང་ཁྱོད་ཚོའི་མེས་པོ་རྣམས་ཀྱིས་དེ་སྔ་ནམ་ཡང་བཟའ་མ་མྱོང་བ་ཞིག་ཡིན་པ་དང་། མི་གསོན་པོར་གནས་ཕྱིར་བག་ལེབ་གཅིག་པོར་བློ་བཅོལ་ན་མི་འགྲིགས་ཤིང་། འོན་ཀྱང་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གི་ཞལ་ནས་ཐོན་པའི་བཀའ་རྒྱ་རེ་རེ་སྒོ་ནས་གསོན་པའི་ཆེད་དུ་སློབ་སྟོན་གནང་ཕྱིར་དེ་ལྟར་མཛད་པ་ཡིན་ནོ།

 

  1. In conforming to the teachings and commandments of God Jesus proved to be keeping covenant with God