Bible Study – Jesus the Messiah #009

Bible Study – Jesus the Messiah #009

མད་ཐཱ། 4:8-11

8 དེ་ནས་བདུད་ཀྱིས་ཁོང་རི་ཤིན་ཏུ་མཐོ་པོ་ཞིག་ལ་ཡར་ཁྲིད་ནས་འཇིག་རྟེན་གྱི་རྒྱལ་ཁམས་ཚང་མ་དང་དེའི་དཔལ་བསྟན་ནས་ཁོང་ལ་

9 “ང་ལ་ཕྱག་འཚལ་ན་འདི་ཚོ་ཐམས་ཅད་ཁྱེད་ལ་འབུལ་བར་བྱའོ་” ཞེས་ཟེར།

10 ཡེ་ཤུས་ཁོ་ལ་ “སཱ་ཏན། ཕར་རྒྱུགས་ཤིག གསུང་རབ་ནང་ཁྱེད་ཀྱིས་རང་གི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ལ་བསྙེན་བཀུར་ཞུ་བ་དང་ཁོང་ཁོ་ནར་ཞབས་ཕྱི་བྱེད་དགོས་ཞེས་བྲིས་འདུག་” ཅེས་གསུངས།

11 དེ་ནས་བདུད་དེ་ཁོང་དང་བྲལ་ནས་དཀོན་མཆོག་གི་ཕོ་ཉ་རྣམས་ཡོང་ཞིང་ཁོང་ལ་ཞབས་ཕྱི་ཞུས།

སྟོན་པ་ཡེ་ཤུས་ཆོས་བསྟན་འགོ་ཚུགས་པ།

 

Matthew 4:8-11

8 Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. 9 And he said to him, “All these I will give you, if you will fall down and worship me.” 10 Then Jesus said to him, “Be gone, Satan! For it is written, “‘You shall worship the Lord your God and him only shall you serve.’”

11 Then the devil left him, and behold, angels came and were ministering to him.

Study notes –

  1. Jesus commanded the devil be gone invoking the commandment and teaching of God to only worship and serve God
  2. Jesus kept firm to the teachings of God delivered to Moses in Deuteronomy 6:13

 

བཀའ་ཁྲིམས་སྐྱར་བཤད་ 6:13

གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་ཁྱོད་ཚོའི་དཀོན་མཆོག་ལ་གུས་བཀུར་བྱོས་ཤིག་དང། ཁོང་གཅིག་པོར་བསྙེན་བཀུར་ཞུས་ཞིག ཁོང་གི་མཚན་གཅིག་པོར་དམ་བཅའ་འབུལ་ཞིག

 

  1. The teachings of God delivered to Moses are for those who will keep covenant with God