Bible Study – Jesus the Messiah #014

Bible Study – Jesus the Messiah #014

ལུ་ཀཱ 5:12-14

12 གྲོང་ཁྱེར་ཞིག་ལ་བཞུགས་སྐབས་མཛེ་ནད་ལྗིད་པོ་ཅན་ཞིག་གིས་ཡེ་ཤུ་མཐོང་ནས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ་ཁོང་ལ་ “གཙོ་བོ། གལ་ཏེ་ཁྱེད་ཐུགས་མཉེས་པ་ཡིན་ན་ཁྱེད་ཀྱིས་ང་རང་མཛེ་ནད་དག་པར་མཛད་ཐུབ་” ཅེས་ཞུ་བ་ཆེན་པོ་ཕུལ་བས།

13 ཡེ་ཤུས་ཕྱག་བརྐྱངས་ནས་ཁོ་ལ་རེག་སྟེ་ “ང་དེ་བཞིན་དུ་བྱེད་འདོད་ཡོད། དག་པར་གྱུར་ཅིག་” ཅེས་གསུངས་པ་དང༌། འཕྲལ་དུ་ཁོ་མཛེ་ནད་དེ་དག་པར་གྱུར།

14 མི་དེར་གཞན་ལ་ཅི་ཡང་སྨྲ་བར་མི་བྱེད་པའི་བཀའ་གནང་སྟེ་ “སོང་ལ་རང་གི་ལུས་ཡ་ཧུ་དཱ་པའི་བླ་མར་སྟོན་དང༌། ཁོང་རྣམས་ལ་བདེན་དཔང་བྱེད་པའི་ཕྱིར་ལུང་སྟོན་པ་མོ་ཤེ་ཡིས་བཀའ་གནང་བ་ལྟར་ཁྱེད་དག་པར་གྱུར་བའི་ཕྱིར་མཆོད་པ་ཞིག་ཕུལ་” ཞེས་གསུངས།

 

Luke 5:12-14

12 While he was in one of the cities, there came a man full of leprosy. And when he saw Jesus, he fell on his face and begged him, “Lord, if you will, you can make me clean.” 13 And Jesus stretched out his hand and touched him, saying, “I will; be clean.” And immediately the leprosy left him. 14 And he charged him to tell no one, but “go and show yourself to the priest, and make an offering for your cleansing, as Moses commanded, for a proof to them.”

Study notes –

  1. Jesus healed a man as according to the teachings of Moses recorded in Leviticus 14:1-4

 

ལེ་ཝི 14:1-4

1-2པགས་ནད་དྲག་པོ་འཕོག་པའི་ནད་པ་ཞིག་དྲག་གསོ་བའི་རྗེས་སུ། དེ་ལ་སྲོལ་བཞིན་དག་འབྱངས་བྱེད་ཆོག་སྐོར་གྱི་གཤམ་གསལ་བཀའ་ཁྲིམས་རྣམས་ནི་གཙོ་བོ་དཀོན་མཆོག་གིས་མོ་ཤེ་ལ་གནང་བ་ཡིན་ནོ། མི་དེ་གཙང་མ་ཡིན་ཞེས་ཁྱབ་བསྒྲགས་བྱེད་པའི་ཉིན་མོ་དེ་ལ་ཁོ་བླ་མའི་རྩར་འཁྲིད་ཡོང་དགོས། 3བླ་མས་མི་དེ་སྒར་གྱི་ཕྱི་རོལ་དུ་འཁྲིད་ནས་བརྟག་དཔྱད་བྱེད་དགོས་པ་དང་། ནད་གཞི་དེ་དྲག་གསོ་བ་ཡིན་ན། 4སྲོལ་བཞིན་དག་འབྱངས་བྱེད་པའི་བྱ་ཆ་གཅིག་དང་མཉམ་དུ་ཤུག་ཤིང་དུམ་བུ་གཅིག། དེ་བཞིན་སྐུད་པ་དམར་པོ་ཞིག་དང་ཧི་སོབ་ཤིང་གི་ལོ་མ་དང་བཅས་པའི་ཡལ་ག་ཞིག་འཁྱེར་ཡོང་དགོས་ཞེས་བླ་མས་བཀའ་གནང་དགོས།

 

  1. Jesus’ healing ministry as according the Law of Moses awakens the people’s senses to the reality of the presence of God among them